Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011

Kazalo

Št. 4301-34/2011 Ob-3711/11 , Stran 1589
Št. 4301-34/2011 Ob-3711/11
Na podlagi 11. člena Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10 in 31/10) in 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809 61/08 in 99/09 – ZIPRS1011) objavljamo
javni razpis
za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za obdobje 2011 do 2015 (DOLB 3), v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prednostne usmeritve Inovativni ukrepi za lokalno energetsko oskrbo
1. Ime in sedež posredniškega telesa: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova ulica 5, Ljubljana, tel. 01/400-33-11, faks 01/433-10-31 (v nadaljevanju: MG). 2. Pravna podlaga za izvedbo razpisa: Proračun Republike Slovenije za leto 2011 (Uradni list RS, št 99/09 in 96/10), Proračun Republike Slovenije za leto 2012 (Uradni list RS, št. 96/10); Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10 in 4/11) Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo), Energetski zakon (Uradni list RS, št. 27/07 – UPB2, 70/08 in 22/10), Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 89/08 in 25/09), Shema državne pomoči »Spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije – regionalna pomoč (št. X435/2009), Uredba Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah), Uredba Sveta (ES), št. 1083/2006, z dne 11. julija 2006, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES), št. 1260/1999 (UL L, št. 210, z dne 31. 7. 2006, str. 25, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1083/2006/ES), Uredba Sveta (ES), št. 1084/2006, z dne 11. julija 2006, o ustanovitvi Kohezijskega sklada in razveljavitvi Uredbe (ES), št. 1164/94 (UL L, št. 210, z dne 31. 7. 2006, str. 79, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1084/2006/ES); Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, z dne 11. julija 2006, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredba (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (Uradni list RS, št. 371/06, str. 1, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1828/2006/ES), Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10 in 79/10), Nacionalni strateški referenčni okvir za obdobje 2007–2013, Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013 (Odločba Evropske Komisije z dne 27. 8. 2007), Odločitev organa upravljanja o potrditvi instrumenta Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso za obdobje 2011 do 2015 (DOLB 3) v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Trajnostna raba energije, Inovativni ukrepi za lokalno energetsko oskrbo št. KS OP ROPI/6/3/006-0-MG, z dne 10. 6. 2011. 3. Predmet razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (v nadaljevanju: DOLB). Finančne spodbude so namenjene za naložbe v nove sisteme DOLB in mikro sisteme DOLB. Do spodbud so upravičeni tudi investitorji, ki širijo obstoječ daljinski sistem ali gradijo novo kotlovnico s kotli na lesno biomaso kot vir za obstoječe daljinsko omrežje. Izgradnja sistemov daljinskega ogrevanja na lesno biomaso je del strategije Slovenije za doseganje načrtovanega zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v skladu s Kjotskim protokolom. Izgradnja DOLB prispeva tudi k zmanjšanju rabe fosilnih goriv ter podpira trajnostni razvoj domačega gospodarstva z ustvarjanjem novih možnosti zaslužka in zaposlitve. Prijavitelj lahko kandidira za sofinanciranje dela celotne investicije (eno ali več faz širitve daljinskega omrežja, ki predstavljajo ekonomsko nedeljivo celoto aktivnosti, izpolnjujejo natančno določeno (tehnično-tehnološko) funkcijo in imajo jasno opredeljene cilje, vnaprej določeno trajanje ter določen začetek in konec). Javni razpis za sofinanciranje projektov (v nadaljevanju: operacij), ki ga delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada, se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prednostne usmeritve Inovativni ukrepi za lokalno energetsko oskrbo. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje je 85:15. Operacije se izvajajo v skladu z veljavnimi predpisi in navodili organa upravljanja v Republiki Sloveniji in EU. V okviru tega razpisa se lahko sofinancira le investicije, ki izpolnjujejo pogoje Pravilnika o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, 89/08 in 25/09). V skladu z navedenim pravilnikom se sofinanciranje v okviru javnega razpisa izvaja po pravilih državnih pomoči za prijavitelje, ki izpolnjujejo pogoje po 5. in 6. členu. 3.1 Upravičeni nameni V investicijski dokumentaciji (v nadaljevanju: ID) operacije mora biti jasno in nedvoumno razvidno, da gre za upravičen namen po tem razpisu in, da operacija izpolnjuje vse pogoje, ki so zahtevani v razpisni dokumentaciji. Upravičeni nameni so: 1. izgradnja sistemov DOLB s kotlovsko kapaciteto največ do 20 MW(*1); (*1) V primeru etapne izgradnje je omejevalni faktor toplotna moč celotnega sistema. Če je npr. za pokrivanje koničnih obremenitev predviden kotel na fosilni vir, velja omejitev moči na 20 MW za celotno kotlovsko inštalacijo (Primer: kombinacija kotel na lesno biomaso 14 MW + kotel na fosilni vir 7 MW ni upravičena). 2. razširitev omrežja pri obstoječem DOLB oziroma daljinskem sistemu, ki uporablja geotermalno energijo, z ali brez dograditve dodatnih kotlov na lesno biomaso(*2); (*2) V primeru, ko gre za razširitev omrežja, brez dograditve novih kotlov, mora prijavitelj računsko dokazati, da bo več kot 80% na novo potrebne toplote proizvedeno v obstoječem kotlu na lesno biomaso oziroma z uporabo geotermalne energije. 3. izgradnja mikro sistemov DOLB. Operacija po tem razpisu je: 1. Sistem DOLB, ki vključuje centralno kotlovnico, z enim ali več kotlov na lesno biomaso oziroma postrojenjem za soproizvodnjo električne energije in toplote iz lesne biomase (parno postrojenje ali sistem ORC), iz katerega se nepovezanim(*3) kupcem proda in po skupnem toplovodnem omrežju dobavi več kot 50% letno proizvedene toplote. Industrijski sistemi daljinskega ogrevanja in sistemi sosežiga lesne biomase v termoelektrarnah-toplarnah, ki teh pogojev ne izpolnjujejo, niso upravičenci po tem razpisu. Operacija po tem razpisu je tudi širitev daljinskega omrežja, ki uporablja geotermalno energijo, pod pogojem, da je toplotna obremenitev omrežja po razširitvi večja od 800 kWh/m. (*3) Nepovezani kupci so podjetja, ki ne veljajo za povezana v skladu z Opredelitvijo mikro, malih in srednjih podjetij, ki jo je sprejela Komisija (Priloga 1 iz Uredbe ES št. 800/2008). 2. Mikro sistem DOLB, ki vključuje centralno kotlovnico, z enim ali več kotlov na lesno biomaso, iz katerega se nepovezanim kupcem proda in po skupnem toplovodnem omrežju dobavi več kot 50% letno proizvedene toplote in katerih skupna moč je manjša od 1MW. Na sistem mora biti priključenih najmanj pet porabnikov. Če je prijavitelj podjetje, ki je v večinski lasti občine, se lahko povezanim kupcem proda več kot 50% proizvedene toplote. Finančne spodbude so namenjene za naložbe v nove sisteme DOLB, to je za t.i. začetne investicije po Pravilniku o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 89/08 in 25/09 – v nadaljevanju: Pravilnik). Do spodbud so upravičeni tudi investitorji, ki v primeru operacij pod tč. 3.1.I., širijo obstoječ sistem, ki ga imajo v lasti, ali gradijo novo kotlovnico s kotli na lesno biomaso kot vir za obstoječe daljinsko omrežje. Kolikor izraba solarne energije, kot dodatnega vira, prispeva k izboljšanju gospodarnosti celotnega sistema DOLB, je lahko del operacije tudi solarni sistem za pripravo tople vode. Nepovratna sredstva ne morejo biti dodeljena za rabljene naprave in prototipe naprav. 3.2. Upravičeni stroški Upravičeni stroški so: a) stroški izvedbe gradenj (novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije) in stroški izvedbe obrtniških ter instalacijskih del; b) stroški nakupa, dobave in montaže pripadajoče opreme; c) stroški nakupa objektov(*4) (Kolikor je nakup obstoječega objekta gospodaren, je upravičen strošek); (*4) Nakup objekta je lahko upravičen strošek, če je zanj izdelano poročilo, ki izkazuje: – da cena nepremičnine ne presega tržne vrednosti, kar mora potrditi neodvisni usposobljeni cenilec; – da je zgradba zgrajena v skladu z nacionalnimi predpisi, kar mora potrditi pooblaščeni uradni organ oziroma da izkazuje točke, ki ne izpolnjujejo pogojev, kadar je predvideno, da jih bo upravičenec med operacijo odpravil; – da za zgradbo, ki je predmet operacije v zadnjih desetih letih niso bila dodeljena nacionalna nepovratna sredstva ali nepovratna sredstva Skupnosti, s katerimi bi prišlo do podvajanja pomoči v primeru sofinanciranja nakupa iz EU sredstev; – da se (bo) nepremičnina uporabljala za namen in v skladu s cilji, določenimi v operaciji. d) stroški solarnega sistem, ki vključujejo stroške nabave in vgradnje sončnih sprejemnikov energije (SSE), hranilnika toplote in ustreznih inštalacij, črpalke in krmilnih elementov sistema. Stroški solarnega sistema lahko znašajo največ 350 € na m2 površine sistema s ploščatimi sprejemniki in največ 500 € na m2 površine sistema z vakumskimi sprejemniki. e) stroški storitev strokovnega nadzora gradnje. Upravičeni stroški so lahko upravičeni le v okviru upravičenega namena. Upravičeni stroški v primeru postrojenja za soproizvodnjo električne energije in toplote: – Prijavitelj se lahko odloči, da v stroške operacije (pod točkami a – e) vključi tudi postrojenje za soproizvodnjo električne energije in toplote iz katerega dobavlja toploto v daljinsko omrežje, skupaj z vsemi gradbenimi deli, vendar mora ob tem računati, da bo JARSE(*5) pri določitvi višine podpore za proizvodnjo električne energije iz OVE in SPTE, upošteval državno pomoč, ki bo dodeljena na razpisu DOLB 3. (*5) Javna agencija RS za energijo na podlagi Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 37/09, 53/09, 68/09, 76/09); NPB-neuradno prečiščeno besedilo, 30.09.2009, izdaja pravnomočne odločbe o dodelitvi podpore. – Kolikor prijavitelj vključi v stroške operacije (pod točkami a – d) samo izgradnjo daljinskega omrežja za razvod proizvedene toplote ter toplotne postaje pri porabnikih (točke 5.1.3, 5.3 in sorazmernimi stroški pod tč. 5.4.3, 5.4.4 in 5.4.5 v Obrazcu 0), dodeljena državna pomoč iz razpisa DOLB 3, ne bo vplivala na izračun višine podpore za proizvodnjo električne energije. Mora pa prijavitelj tudi v tem primeru predložiti k prijavi vse zahtevane priloge in upravna dovoljenja, ki se nanašajo na celotno operacijo, vključno s postrojenjem za soproizvodnjo električne energije in toplote. Stroški in izdatki so upravičeni, če: – so z operacijo neposredno povezani, so potrebni za njeno izvajanje in so v skladu s cilji operacije; – so dejansko nastali; za dela, ki so bila opravljena; za blago, ki je bilo dobavljeno; za storitve, ki so bile izvedene; – so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja; – nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti; – temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in – so izkazani v skladu z veljavnimi pravili skupnosti in nacionalnimi predpisi. Neupravičeni stroški so: a) stroški storitev izdelave ID; b) stroški storitev izdelave in revizije projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja; c) nakup in komunalna priprava zemljišča in pristojbine za komunalne priključke (Izjema: Upravičen strošek so geodetske meritve in transformatorska postaja, če je v lasti prijavitelja); d) stroški ureditve prometnic in manipulacijskih površin; e) stroški začasnih zgradb/provizorijev, stroški ureditve gradbišča; f) naprave ali deli naprav, ki so financirane na lizing; g) nakup naprave za proizvodnjo toplote iz fosilnih virov (npr. kotel na fosilno gorivo za pokrivanje vršnih toplotnih obremenitev); h) stroški demontaže opreme in odstranjevanja starih naprav; (Izjema: V primeru nakupa obstoječega objekta so upravičeni stroški npr. za adaptacijo tovarniške hale, ne pa npr. stroški za odstranitev starega kotla na kurilno olje); i) stroški skladišča lesnih sekancev, ki se nanašajo na skladišče, katerega kapaciteta presega 30% letne porabe lesne biomase (gl.: Priloga 2: Tehnično-gospodarski kriteriji); j) mehanizacija za pripravo lesnih sekancev ali drobljenje lesne biomase, vozila, hladilni stolpi (Izjema: Traktorski nakladalnik za manipulacijo z lesnimi sekanci je upravičen strošek, če je gospodaren za prijavljeni projekt); k) stroški izvedbe geotermalnih vrtin; l) stroški najemanja kreditov, zavarovanj itd.; m) skupni stroški strokovnega nadzora gradnje (upravičeni stroški pod tč. d), ki presegajo 2% upravičenih stroškov investicije; n) DDV, davek na promet nepremičnin in drugi davki; o) stroški upravnega postopka, različna svetovanja, priprava vloge. 3.3 Prijavitelji in upravičenci Prijavitelji po tem razpisu so vsa podjetja, organizirana kot gospodarske družbe, registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št 65/09 uradno prečiščeno besedilo) ali samostojni podjetniki, ki imajo sedež v RS. Upravičenci niso mikro podjetja(*6) s sedežem v manjših naseljih(*7), ki bi hotela prijaviti v manjših naseljih izvedbo operacije, katere investicijska vrednost je nižja od 400.000 EUR (brez DDV) oziroma 480.000 EUR z DDV. (*6) Mikro podjetja so definirana v poglavju 6.2.1. (*7) Med mestna naselja spada 67 naselij, ki so definirana v publikaciji Mestna naselja v Republiki Sloveniji, 2003, Statističnega urada RS. Prijavitelji, ki kandidirajo za državno pomoč morajo izpolnjevati pogoje od 5. do 9. člena Pravilnika. Prijavitelj postane upravičenec, ko je z njim podpisana pogodba o sofinanciranju. Prijavitelji morajo skladno z predpisi razpolagati z relevantnimi dovoljenji in soglasji, ki jih za potrebe tega javnega razpisa v 6. in 49. členu predpisuje Energetski zakon (Uradni list. RS, št. 27/07 uradno prečiščeno besedilo, 70/08 in 22/10). Če je lokalna skupnost distribucijo toplote opredelila kot izbirno javno službo mora biti prijavitelj izbran za izvajanje navedene javne službe. V primeru pogodbenega financiranja(*8) operacije je prijavitelj lahko tudi pogodbenik, ob izpolnjevanju naslednjih dodatnih pogojev razpisa: (*8) Partnerja v pogodbenem financiranju sta pogodbenik/contractor, ki je lastnik in obratovalec kotlovske naprave, in uporabnik oziroma uporabniki naprave oziroma njenih storitev (= pogodbena stranka). – sklenjena mora biti dolgoročna pogodba (najmanj za dobo 10 let) o dobavi toplote med partnerjema; – ekonomski izračun, predstavljen v ID, mora biti izdelan v dveh variantah, t.j. z in brez upoštevanja sofinanciranja s strani Kohezijskega sklada. ID mora biti na straneh, kjer sta analizirani obe varianti, podpisan s strani pooblaščenega predstavnika lastnika javnega objekta/pogodbene stranke. Prijavitelj ne more biti podjetje, ki proizvaja naprave ali komponente naprav, ki so del operacije. Državne pomoči se ne dodeli za investicije v naslednje dejavnosti: – primarna kmetijska proizvodnja kmetijskih izdelkov iz seznama v Prilogi I PES, proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode ter proizvodov, ki se uvrščajo pod oznake KN 4502, 4501 in 4504 (plutasti izdelki), – pomoč v korist dejavnosti v predelavi in trženju kmetijskih proizvodov, kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki jih je podjetje bodisi kupilo od primarnih proizvajalcev bodisi jih je dalo na trg, ali kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce. – ribištvo in ribogojništvo, – premogovništvo, – jeklarstvo, – promet, – ladjedelništvo, – industrija sintetičnih vlaken, – proizvodnja orožja in streliva. Na razpisu ne morejo sodelovati podjetja, ki: – prijavijo projekt za isti namen, kateri že vsebuje elemente državnih pomoči in je že sofinanciran iz drugih sredstev državnega, lokalnega ali EU proračuna, ali če skupna višina prejetih sredstev iz tega naslova presega najvišje dovoljene višine sofinanciranja, ki jo določijo pravila s področja državnih pomoči, – so insolventna, – so v stanju kapitalske neustreznosti po 11. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07), – je zoper njih uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, – so navedena v seznamu podjetij, s katerimi državne institucije ne smejo poslovati v skladu z zakonom, ki ureja preprečevanje korupcije, – imajo neporavnane račune, oziroma obveznosti do Republike Slovenije, – ob oddaji vloge za dodelitev spodbude prejemajo ali so v postopku pridobivanja finančne pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah. 4. Pogoji za dodelitev sredstev: 4.1. Splošni pogoji 1. Predmet operacije mora biti skladen s predmetom javnega razpisa in določili javnega razpisa in razpisne dokumentacije. 2. Vrednost operacije mora znašati najmanj 400.000 EUR (brez DDV). Operacija mora imeti vnaprej določeno trajanje ter določen začetek in konec operacije. Če gre za mikro sistem DOLB ali za razširitev obstoječega omrežja DOLB, z ali brez dograditve dodatnih kotlov na lesno biomaso, je investicijska vrednost operacije lahko nižja od 400.000 EUR, vendar mora biti višja od 150.000 EUR (brez DDV). 3. Raba lesne biomase kot goriva mora ustrezati zahtevam iz tč. 5 Tehnično gospodarskih kriterijev za daljinska ogrevanja na lesno biomaso (Priloga 2 razpisne dokumentacije). 4. Operacija mora imeti zaključeno finančno konstrukcijo oziroma ob upoštevanju virov po tem javnem razpisu zagotovljene vse ostale vire za izvedbo celotne operacije. Če kateri od ostalih virov še ni zagotovljen, mora prijavitelj podati izjavo, da bo sredstva nadomestil iz lastnih virov, v primeru da ti viri dejansko ne bodo pridobljeni. 5. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predložena v skladu z zahtevami javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija natančno določa vsebino vloge in izhodišča za pripravo vloge. 6. Sredstev na tem javnem razpisu ne more pridobiti prijavitelj, kateremu je zaradi kršitve pogodbe o sofinanciranju operacije oziroma projekta, prepovedano sodelovanje na razpisih MG ali njegovih izvajalskih institucij. Vloga, ki bi jo vložil tak prijavitelj, neposredni ali posredni udeleženec v razpisu, bo zavrnjena. 7. Prijavitelj mora predložiti podpisano izjavo: – o seznanitvi in strinjanju z vsebino javnega razpisa za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (DOLB3) za obdobje 2011 do 2015 v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prednostne usmeritve Inovativni ukrepi za lokalno energetsko oskrbo in o seznanitvi in strinjanju z razpisno dokumentacijo tega javnega razpisa, – o stanju kapitalske (ne)ustreznosti po 11. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP, Uradni list RS, 126/07), – da zoper prijavitelja ni bil, s pravnomočno odločbo sodišča, pričet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, – da nima neporavnanih obveznost do RS, – o hranjenju dokumentacije o operaciji ter upoštevanju omejitev glede sprememb operacije v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES, – o dostopnosti dokumentacije operacije posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom, – o seznanitvi s posledicami, ki bi nastale ob ugotovitvi dvojnega financiranja posamezne operacije, neupoštevanja veljavne zakonodaje in navodil v vseh postopkih izvajanja operacije ali če delež sofinanciranja operacije preseže maksimalno dovoljeno stopnjo, – o vodenju ločene knjigovodske evidence operacije in spremljanju prihodkov operacije, – o seznanitvi z elektronsko ali drugačno objavo imena operacije, naziva upravičenca in zneska javnih sredstev, ki so bila dodeljena operaciji, – o označevanju operacij, informiranju in obveščanju javnosti v skladu z 8. in 9. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in veljavnim Navodilom organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskih in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013, – da operacije pred vložitvijo vloge ni začel izvajati, – da bo operacijo zaključil najkasneje 24 mesecev po podpisu pogodbe oziroma do 30. 6. 2015, – da se zaveže k upoštevanju zakonodaje s področja integritete in preprečevanja korupcije (Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije – Uradni list RS, št. 45/10 in 26/11), – da bo dostavili na MG merilno poročilo pooblaščene organizacije najkasneje 12 mesecev po oddaji zahtevka za izplačilo sredstev. 4.2. Posebni pogoji 1. Za operacije mora biti izdelana in s strani odgovorne osebe prijavitelja potrjena ID, izdelana ob smiselni uporabi priloge 3 razpisne dokumentacije ter Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10). ID ne sme biti starejša kot eno leto in mora jasno izkazovati namen in izpolnjevanje vseh pogojev in zahtev, navedenih v razpisu in razpisni dokumentaciji; dokument ne sme izkazovati namena, ki bi bil v nasprotju z usmeritvami in cilji kohezijske politike EU in pravili izvajanja kohezijske politike v Republiki Sloveniji. 2. Iz ID mora biti razvidno, da bodo pri načrtovanju in izvedbi operacije upoštevana naslednja izhodišča varstva okolja: – učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba surovin), – okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov), – zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročila o vplivih na okolje oziroma strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno). 3. Tehnično – gospodarski pogoji Iz ID mora biti razvidno, da izvedba operacije (sistema DOLB ali sistema mikro DOLB) ustreza »Tehnično-gospodarskim kriterijem za daljinska ogrevanja na lesno biomaso«, ki so del Razpisne dokumentacije. Morebitna nujna odstopanja mora prijavitelj v vsakem posameznem primeru logično utemeljiti v pisnem poročilu. Izkoristek kotla na lesno biomaso pri nazivni toplotni moči mora biti najmanj 86% 4. Dovoljene emisije Nov kotel na lesno biomaso, ki ga vgrajujejo prijavitelji kot del sistema DOLB, mora izpolnjevati emisijske zahteve, ki so podane v naslednji tabeli: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Mejne vrednosti so preračunane na suhi dimni plin pri 0 °C, 1013 hPa in 13% vsebnosti kisika. Pri kurilnih napravah do max. 300 kW nazivne toplotne moči, se lahko kot dokaz o upoštevanju mejnih vrednosti predloži tipsko poročilo o meritvah, izdelano s strani akreditirane inštitucije. Kolikor veljavna zakonodaja, ki ureja izpuste / emisije, predpisuje druge pogoje preračuna in nižje vrednosti emisij, kot so navedene v tabeli, se upošteva veljavna zakonodaja, v nasprotnem primeru operacija ni upravičena do sofinanciranja. Kot dokazilo o izpolnjevanju gornjih emisijskih zahtev ter doseganju izkoristka kotla služijo prve meritve v skladu s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08). Upravičenec dostavi »Poročilo pooblaščene organizacije o opravljenih prvih meritvah« skupaj z izpolnjenim obrazcem iz Priloge 2 – Preglednica obratovalnih podatkov za projekt DOLB, najkasneje 12 mesecev po izstavitvi zadnjega zahtevka za izplačilo. Kolikor meritve ne izkazujejo zahtevanih emisij ali upravičenec ne dostavi pravočasno obrazca iz Priloge 2, mora upravičenec vrniti vsa prejeta sredstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva plačila do dneva vračila. 5. Drugi pogoji Nepovratna sredstva lahko pridobijo prijavitelji, ki: – zoper njih s pravnomočno odločbo sodišča ni začet stečajni postopek, postopek prisilne poravnave ali likvidacije, – nimajo neporavnanih obveznosti do Republike Slovenije, – za naložbo izkazujejo v ID pozitivno interno stopnjo donosnosti in pozitiven finančni tok projekta za življenjsko dobo. – Če je prijavitelj veliko podjetje, mora v vlogi dodatno izkazati spodbujevalni učinek in sicer: a) bistveno razširitev velikosti projekta zaradi pomoči ali b) bistveno razširitev obsega projekta zaradi pomoči ali c) bistveno povečanje skupnega zneska, potrebnega za izvedbo projekta zaradi dodeljene pomoči ali d) bistveno skrajšanje časa izvajanja projekta ali e) da projekt kot tak v zadevni regiji, ki prejema pomoč, ne bi bil izveden, če pomoč ne bi bila dodeljena. 6. Sofinanciranje operacije predstavlja državno pomoč v skladu s Pravilnikom o spodbujanju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije. Izvedba projekta, t.j. pričetek gradnje oziroma obvezno naročanje opreme, se ne sme pričeti pred oddajo vloge na razpis MG, razen za velika podjetja, kjer se navedene aktivnosti lahko začnejo šele po izdaji potrdila o izpolnjevanju pogojev iz 8. člena uredbe EK 800/2008. Če se delo prične, preden bo izpolnjen pogoj iz tega odstavka, celoten projekt ne bo upravičen do državne pomoči. Prijavitelj se mora ne glede na to, da je oddal vlogo na razpis ali prejel potrdilo, zavedati dejstva, da obstaja možnost, da njegova vloga ne bo odobrena. Podrobneje so ostale zahteve opredeljene v razpisni dokumentaciji. 7. Oddaja naročil Prijavitelj mora upoštevati načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki ter skrbnega gospodarja. Za naročila blaga in storitev je potrebno pridobiti najmanj 3 ponudbe. Ponudbe predstavljajo del dokumentacije o operaciji. V primeru neupoštevanja tega načela lahko pride do zavrnitve zahtevka. V primeru, da ni mogoče pridobiti več kot eno ponudbe, je upravičenec dolžan priložiti pisno obrazložitev. Kolikor je ponudnik zavezanec po ZJN izbira ponudbe skladno z veljavnim ZJN. 5. Merila za izbiro operacij Ocenjujejo se le operacije, ki izpolnjujejo pogoje tega razpisa. Merilo je toplotna obremenitev omrežja. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Toplotna obremenitev omrežja mora biti izračunana za tisto fazo operacije, ki je predmet vloge. Elementi za izračun morajo biti v vlogi transparentno podani v Prilogah A.1.3 in A.1.4 razpisne dokumentacije. Ustrezne pogodbe oziroma predpogodbe o dobavi toplote morajo biti predložene (Priloga A.1.7). V okviru posameznega odpiranja vlog bo ugotovljena toplotna obremenitev za vse predložene sisteme DOLB in mikro sisteme DOLB. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Vloga mora doseči minimalno vsaj 30 točk, drugače se zavrne. Prednost pri dodelitvi bodo imele operacije z večjim številom točk. V primeru, da je število doseženih točk za dve ali več prijavljenih operacij povsem enako, se prednostno obravnava tista prijava, ki ima večjo toplotno obremenitev. Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena, kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega sofinanciranja, opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja. 6. Višina sredstev: 6.1. Razpoložljiva sredstva po tem javnem razpisu: Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007–2013, razvojne prioritete Trajnostna energija, prednostne usmeritve Inovativni sistemi za lokalno energetsko oskrbo. Sredstva za finančne spodbude so zagotovljena v državnem proračunu na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za kohezijsko politiko. Višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu znaša 17.100.000,00 EUR in sicer: – 14.535.000,00 – PP 9622 Trajnostna energija – 07-13 – EU, – 2.565.000,00 – PP 9624 Trajnostna energija – 07-13 – slovenska udeležba. V proračunu Republike Slovenije so sredstva zagotovljena: · za leto 2012 na: – PP 9622 – Trajnostna energija – 07 – 13 – EUv višini 4.250.000,00 EUR, – PP 9624 Trajnostna energija – 07 – 13 – slovenska udeležba v višini 750.000,00 EUR, · za leto 2013 na: – PP 9622 – Trajnostna energija – 07 – 13 – EU v višini 4.250.000,00 EUR, – PP 9624 Trajnostna energija – 07 – 13 – slovenska udeležba v višini 750.000,00 EUR, · za leto 2014 na: – PP 9622 – Trajnostna energija – 07 – 13 – EU v višini 4.2500.000,00 EUR, – PP 9624 Trajnostna energija – 07 – 13 – slovenska udeležba v višini 750.000,00 EUR · za leto 2015 na: – PP 9622 – Trajnostna energija – 07 – 13 – EU v višini 1.785.000,00 EUR, – PP 9624 Trajnostna energija – 07 – 13 – slovenska udeležba v višini 315.000,00 EUR. Sredstva prispevata Republika Slovenija v 15% deležu in Kohezijski sklad v 85% deležu. 6.2. Višina sofinanciranja Skupna višina finančne državne pomoči za izvedbo posamezne operacije lahko znaša, v odstotkih vrednosti upravičenih stroškov investicije, največ: · 30% za velika podjetja · 40% za srednja podjetja · 50% za mala podjetja · 50% za mikro podjetja Višina skupne finančne spodbude se določi na podlagi ocene vloge za dodelitev finančne spodbude, upravičenih stroškov ter z upoštevanjem kumulacije pomoči in dovoljene intenzivnosti državne pomoči. Pri dodelitvi nepovratnih sredstev bo MG upoštevalo tudi proračunske omejitve. Sredstva se upravičencu nakažejo na osnovi vsakega posameznega zahtevka za izplačilo, s priloženimi kopijami računa (kopijo označiti s pečatom »kopija je enaka originalu« ali s pečatom »kopija je enaka računu« ali s podpisom odg. osebe in pečatom upravičenca), oziroma drugimi verodostojnimi knjigovodskimi listinami, ki izkazujejo nastanek obveznosti upravičenca, in s priloženimi originalnimi dokazili o plačilu vseh obveznosti do dobaviteljev, ki so izkazane zahtevku. Zahtevek mora biti izdan v dveh izvodih. Višina stroškov, ki se povrnejo na podlagi posameznega zahtevka za izplačilo, je določena z višino v zahtevku izkazanih upravičenih izdatkov in upoštevanju odobrenega deleža sofinanciranja. Vsota nakazanih sredstev na osnovi posameznih zahtevkov za izplačilo ne sme presegati skupne odobrene višine finančne spodbude. Praviloma naj bi znašal en zahtevek najmanj 100.000 EUR ali več. Upravičenec v enem letu lahko izstavi največ tri zahtevke, glede na terminski načrt. MG in upravičenec bosta sklenila pogodbo o sofinanciranju na podlagi sklepa o dodelitvi nepovratnih sredstev. Sredstva za vse neupravičene stroške mora v celoti zagotoviti prijavitelj. Slednje velja tudi za eventualno povečane neupravičene stroške. 6.2.1. Velikost podjetij Pri določanju velikosti podjetja se upoštevajo določila iz Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 (Priloga 1: Opredelitev mikro, malih in srednjih podjetij; UL L 214, 9. 8. 2008, str. 37). Osnovna merila za določanja velikosti so število zaposlenih, letni promet in/ali bilančna vsota podjetja. Pod pojmom podjetja se razumejo tako družbe registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah kakor tudi samostojni podjetniki posamezniki. 7. Obdobje upravičenosti stroškov in obdobje za porabo sredstev 7.1. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov Stroški, ki so nastali pred oddajo vloge na razpis MG, pri velikih podjetjih pa pred prejetjem potrdila o izpolnjevanju pogojev iz 8. člena uredbe EK 800/2008 niso upravičeni do sofinanciranja po tem javnem razpisu. Izdatki, ki bodo nastali po 30. 6. 2015 niso upravičeni do sofinanciranja po tem javnem razpisu. Operacija se mora fizično in finančno zaključiti najkasneje 24 mesecev po sklenitvi pogodbe na javni razpis oziroma 30. 6. 2015 za operacije, za katere so bile pogodbe sklenjene po 30. 6. 2013. Rok je pred potekom mogoče zaradi utemeljenih razlogov podaljšati kolikor obstajajo proračunske zmožnosti oziroma še prosta sredstva tega javnega razpisa. Podaljšanje po 30. 6. 2015 ni več mogoče. 7.2. Obdobje za porabo sredstev S tem javnim razpisom se razpisujejo sredstva v obdobju 2012, 2013, 2014 in 2015. V vlogi na javni razpis je treba časovno opredeliti porabo, ki jo prijavitelji načrtujejo v letu / letih izvajanja investicije, glede na rok 30.09. za izstavitev zahtevka za tekoče leto. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva iz tega javnega razpisa (datum prejema zadnjega zahtevka za izplačilo s strani upravičenca na MG), se zaključi 30. 6. 2015. 8. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge Vloga, izdelana v skladu z določili in navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki je na sprednji strani opremljena z naslovom MG (kot zgoraj), oznako »Ne odpiraj! – Vloga OP ROPI – Trajnostna raba energije – DOLB 3« ter polnim naslovom prijavitelja v levem zgornjem kotu ovojnice. Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis (Priloga 4), ki ga prijavitelj lahko (izpolnjenega) nalepi na sprednjo stran ovojnice. Mapo(-e) oziroma fascikel(-le) z vlogo je potrebno oddati v zunanji ovojnici. Če je map ali fasciklov več se lahko vlogo predloži v več ovojnicah; v tem primeru je potrebno vsako ovojnico označiti s številko ovojnice in skupnim številom ovojnic. Posamezna vloga lahko obravnava največ eno operacijo. Kadar prijavitelj na razpis prijavlja več operacij, pripravi vlogo za vsako operacijo posebej in vloge predloži v ločenih ovojnicah. Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 1. 9. 2011, sicer bodo odprte ob naslednjem odpiranju vlog. Kolikor naslednjega odpiranja ne bo zaradi porabe sredstev na predhodnem odpiranju, bodo vloge s sklepom zavržene. Roki za oddajo vlog na naslednja odpiranja so vsak prvi delovni četrtek v mesecu: marcu, juniju, septembru in decembru. Vloge, ki bodo prispele za naslednja odpiranja, bodo obravnavane le v primeru, če razpisana sredstva ne bodo porabljena na predhodnem odpiranju, o čemer bo MG v Uradnem listu RS ter na spletu objavil posebno obvestilo o porabi sredstev. Vloge prejete za naslednje odpiranje po objavi obvestila o porabi sredstev bodo zavržene kot prepozne ter vrnjene prijavitelju. Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 5. 9. 2013, morebitni ostali roki za oddajo vlog bodo objavljeni v Uradnem listu RS in na spletni strani MG na naslovu http://www.mg.gov.si/, najmanj 45 dni pred datumom oddaje vloge. 9. Datum odpiranja vlog Vse pravilno in pravočasno oddane vloge se bodo odpirale po zaporedju vložitve. Odpiranje vlog, ki ne bo javno, bo izvedla komisija MG v prostorih MG, Kotnikova ulica 5, Ljubljana. Prvo odpiranje vlog se bo začelo izvajati 9. 9. 2011. Naslednja odpiranja vlog se bodo vršila šesti delovni dan po roku, do katerega so morale biti predložene vloge. Pozivanje k dopolnitvi vlog bo izvedeno v roku 8 dni od odpiranja posamezne vloge. Prijavitelji bodo lahko vlogo dopolnjevali v roku 15 dni od prejema poziva za dopolnitev vloge. Dopolnjevanje vlog je namenjeno zagotovitvi morebitnih manjkajočih dokumentov in obrazcev, ki bodo izkazovali izpolnjevanje pogojev ob izteku roka za oddajo vloge na razpis. Dopolnitev formalno nepopolne vloge je mogoča le enkrat. Nepopolna vloga, ki jo prijavitelj v zahtevanem roku ne dopolni, se zavrže. 10. Obveščanje o izboru: prijavitelji bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku 90 dni od skrajnega roka za dopolnjevanje vlog. Prosilci, ki bodo prejeli sklep o dodelitvi nepovratnih sredstev, bodo morali v roku 8 dni od prejema sklepa pristopiti k podpisu pogodbe, sicer se bo štelo, da so umaknili vlogo za dodelitev sredstev. 11. Razpisna dokumentacija: brezplačno razpisno dokumentacijo lahko prosilci dobijo na spletnih straneh »http://www.mg.gov.si/« v rubriki razpisi. Potencialni prijavitelji jo lahko naročijo tudi s pisnim zahtevkom, po faksu 01/400-33-99 ali po elektronski pošti na naslovih: jani.turk@gov.si in uros.habjan@gov.si do objave o porabi sredstev. 12. Dodatne informacije: kontaktni osebi za dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo sta mag. Jani Turk in Uroš Habjan. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktnima osebama po elektronski pošti: jani.turk@gov.si in uros.habjan@gov.si oziroma po faksu: 01/400-33-99.
Ministrstvo za gospodarstvo

AAA Zlata odličnost