Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011

Kazalo

2470. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2011, stran 7367.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10): v nadaljevanju: ZJF in 99. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/99 in Uradni list RS, št. 80/01) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 5. redni seji dne 21. 6. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2011
1. člen
Odlok o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2011 (Uradni list RS, št. 106/10 z dne 27. 12. 2010) se v 2. členu spremeni tako, da se na novo glasi:
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|    |    |A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |    v EUR|
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|    | I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) | 12.544.752|
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|    |    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)     |  7.069.964|
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|70   |    |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)|  5.903.494|
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|700   |    |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK   |  5.383.366|
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|703   |    |DAVKI NA PREMOŽENJE       |   344.994|
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|704   |    |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE|   175.134|
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|706   |    |DRUGI DAVKI           |      0|
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|71   |    |NEDAVČNI PRIHODKI        |  1.166.470|
|    |    |(710+711+712+713+714)      |      |
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|710   |    |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD|   163.150|
|    |    |PREMOŽENJA            |      |
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|711   |    |TAKSE IN PRISTOJBINE       |    3.500|
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|712   |    |DENARNE KAZNI          |    1.500|
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|713   |    |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN   |   16.500|
|    |    |STORITEV             |      |
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|714   |    |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI     |   981.820|
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|72   |    |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)|  1.368.653|
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|720   |    |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH   |   372.830|
|    |    |SREDSTEV             |      |
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|721   |    |PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG    |      0|
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|722   |    |PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN |   995.823|
|    |    |NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA    |      |
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|73   |    |PREJETE DONACIJE (730+731)    |   50.978|
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|730   |    |PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV|   50.978|
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|731   |    |PREJETE DONACIJE IZ TUJINE    |      0|
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|74   |    |TRANSFERNI PRIHODKI       |  4.055.158|
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|740   |    |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH  |  1.283.577|
|    |    |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ    |      |
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|741   |    |PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA  |  2.771.581|
|    |    |PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA |      |
|    |    |EVROPSKE UNIJE          |      |
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|    | II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)   | 13.671.125|
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|40   |    |TEKOČI ODHODKI          |  2.529.883|
|    |    |(400+401+402+403+409)      |      |
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|400   |    |PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM|   420.850|
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|401   |    |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA    |   67.730|
|    |    |SOCIALNO VARNOST         |      |
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|402   |    |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE   |  1.913.980|
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|403   |    |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI     |   29.000|
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|409   |    |SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE   |   98.323|
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|41   |    |TEKOČI TRANSFERI         |  2.688.346|
|    |    |(410+411+412+413)        |      |
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|410   |    |SUBVENCIJE            |   63.093|
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|411   |    |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN    |  2.040.952|
|    |    |GOSPODINJSTVOM          |      |
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|412   |    |TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. |   216.749|
|    |    |IN USTANOVAM           |      |
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|413   |    |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI  |   367.551|
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|42   |    |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)   |  8.124.097|
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|420   |    |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH    |  8.124.097|
|    |    |SREDSTEV             |      |
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|43   |    |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)  |   328.799|
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|430   |    |INVESTICIJSKI TRANSFER      |      |
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|431   |    |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM |   198.277|
|    |    |IN FIZ. OSEBAM          |      |
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|432   |    |INVESTICIJSKI TRANSFERI     |   130.523|
|    |    |PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM     |      |
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|    | III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK       | –1.126.373|
|    |    |(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) (SKUPAJ|      |
|    |    |PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)  |      |
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|    |    |B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN  |      |
|    |    |NALOŽB              |      |
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|75   | IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN |      0|
|    |    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV   |      |
|    |    |(750+751)            |      |
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|750   |    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  |      0|
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|751   |    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV   |      0|
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|44   | V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |   469.736|
|    |    |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)  |      |
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|440   |    |DANA POSOJILA          |   27.156|
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|441   |    |POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  |   442.580|
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|    | VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN  |  –469.736|
|    |    |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  |      |
|    |    |(IV. – V.)            |      |
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|    | VII. |SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)  | –1.596.110|
|    |    |PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO |      |
|    |    |PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I. + |      |
|    |    |IV.) – (II. + V.)        |      |
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|    |    |C. RAČUN FINANCIRANJA      |      |
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|50   | VIII. |ZADOLŽEVANJE (500)        |  1.700.000|
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|500   |    |DOMAČE ZADOLŽEVANJE       |  1.700.000|
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|55   | IX. |ODPLAČILA DOLGA (550)      |   136.614|
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|550   |    |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA     |   136.614|
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|    | X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)  |  1.563.386|
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|    | XI. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV |   –32.724|
|    |    |NA RAČUNIH (III.+VI.+X) =    |      |
|    |    |(I.+IV.+VIII.) – (II.+V.+IX.)  |      |
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|    |    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB  |   32.724|
|    |    |KONCU PRETEKLEGA LETA      |      |
+--------+-------+---------------------------------+------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskega proračuna. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta priloga k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-005/2010-011
Gorenja vas, dne 21. junija 2011
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.

AAA Zlata odličnost