Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011

Kazalo

2482. Zaključni račun proračuna Občine Naklo za leto 2010, stran 7392.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08, 49/09 in 38/10) in 77. člena Statuta Občine Naklo (UVG, št. 88/07) je Občinski svet Občine Naklo na 4. seji dne 13. 6. 2011 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Naklo za leto 2010
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Naklo za leto 2010. Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Naklo so bili v letu 2010 realizirani v naslednjih zneskih:
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|KONTO |   |OPIS               | Realizacija|
|    |   |                 |     2010|
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|    |   |A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |       |
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|    | I. |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) |  4.118.865|
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|    |   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)      |  3.976.320|
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|70   |   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) |  3.622.346|
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|700  |   |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK    |  2.764.512|
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|703  |   |DAVKI NA PREMOŽENJE        |   719.819|
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|704  |   |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE |   138.016|
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|71   |   |NEDAVČNI PRIHODKI         |   353.973|
|    |   |(710+711+712+713+714)       |       |
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|710  |   |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD |   235.965|
|    |   |PREMOŽENJA            |       |
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|711  |   |TAKSE IN PRISTOJBINE       |    3.120|
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|712  |   |DENARNE KAZNI           |    32.200|
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|713  |   |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN   |    3.098|
|    |   |STORITEV             |       |
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|714  |   |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI      |    79.591|
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|72   |   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) |    73.972|
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|720  |   |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH   |    7.480|
|    |   |SREDSTEV             |       |
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|722  |   |PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN  |    66.492|
|    |   |NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA     |       |
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|74   |   |TRANSFERNI PRIHODKI        |    68.573|
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|740  |   |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH   |    62.711|
|    |   |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ     |       |
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|741  |   |PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA   |    5.862|
|    |   |PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA  |       |
|    |   |EU                |       |
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|    | II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)   |  4.045.403|
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|40   |   |TEKOČI ODHODKI          |  1.338.521|
|    |   |(400+401+402+403+409)       |       |
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|400  |   |PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM |   190.805|
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|401  |   |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA     |    30.450|
|    |   |SOCIALNO VARNOST         |       |
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|402  |   |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE   |  1.104.862|
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|403  |   |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI      |    7.404|
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|409  |   |SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE   |    5.000|
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|41   |   |TEKOČI TRANSFERI         |  1.208.618|
|    |   |(410+411+412+413)         |       |
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|410  |   |SUBVENCIJE            |    28.375|
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|411  |   |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN     |   757.284|
|    |   |GOSPODINJSTVOM          |       |
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|412  |   |TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. |   174.932|
|    |   |IN USTANOVAM           |       |
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|413  |   |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI   |   248.027|
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|42   |   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)    |  1.437.387|
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|420  |   |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH     |  1.437.387|
|    |   |SREDSTEV             |       |
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|43   |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)   |    60.878|
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|431  |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM  |    20.600|
|    |   |IN FIZ. OSEBAM          |       |
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|432  |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI      |    40.277|
|    |   |PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM     |       |
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|    | III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK       |    73.461|
|    |   |(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) (SKUPAJ |       |
|    |   |PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)  |       |
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|    |   |B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN  |       |
|    |   |NALOŽB              |       |
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|75   | IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN |    9.101|
|    |   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    |       |
|    |   |(750+751)             |       |
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|750  |   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL   |    9.101|
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|44   | V. |DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |      0|
|    |   |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)   |       |
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|    | VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN  |    9.101|
|    |   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV   |       |
|    |   |(IV. – V.)            |       |
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|    | VII. |SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)  |    82.562|
|    |   |PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO |       |
|    |   |PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I. +  |       |
|    |   |IV.) – (II. + V.)         |       |
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|    |   |C. RAČUN FINANCIRANJA       |       |
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|50   | VIII.|ZADOLŽEVANJE (500)        |      0|
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|500  |   |DOMAČE ZADOLŽEVANJE        |       |
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|55   | IX. |ODPLAČILA DOLGA (550)       |    82.008|
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|550  |   |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA     |    82.008|
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|    | X. |NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)   |   –82.008|
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|    | XI. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV  |     554|
|    |   |NA RAČUNIH (III.+VI.+X) =     |       |
|    |   |(I.+IV.+VIII.) – (II.+V.+IX.)   |       |
+-------+------+----------------------------------+-------------+
|    |   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB   |   335.809|
|    |   |KONCU PRETEKLEGA LETA       |       |
+-------+------+----------------------------------+-------------+
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Naklo za leto 2010 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Naklo za leto 2010. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2010 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Saldo sredstev proračunske rezerve na dan 31. 12. 2010 v višini 42.328,46 € se prenese med sredstva proračunske rezerve za leto 2011.
4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Naklo za leto 2010 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0010/2011-02
Naklo, dne 14. junija 2011
Župan
Občine Naklo
Marko Mravlja l.r.

AAA Zlata odličnost