Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011

Kazalo

Ob-3776/11 , Stran 1633
Ob-3776/11
Na podlagi 7.3. točke Statuta družbe Alpdom, Inženiring, d.d. Radovljica, Cankarjeva ulica 1, 4240 Radovljica, sklicuje uprava družbe
16. skupščino delničarjev družbe
Alpdom, Inženiring, d.d. Radovljica,
ki bo v četrtek, dne 4. 8. 2011, ob 12. uri, v sejni sobi na sedežu družbe, v Radovljici, Cankarjeva ulica 1, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupščine in predstavitev notarja. Uprava predlaga skupščini sprejem sklepa št. 1: na predlog uprave se za predsednika skupščine imenuje Leonardo Peklar, za preštevalca glasov se imenujeta Iztok Vrabec in Jana Rozman. Za sestavo notarskega zapisnika skupščini prisostvuje vabljeni notar Stane Krainer iz Radovljice. 2. Seznanitev delničarjev z letnim poročilom za poslovno leto 2010 ter pisnim poročilom nadzornega sveta. 3. Odločanje o poslovnem izidu za leto 2010 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za leto 2010. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem sklepa št. 3.a: Bilančna izguba družbe iz poslovnega leta za 2010 znaša -75.137 EUR in se v celoti pokrije iz kapitalskih rezerv družbe. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem sklepa št. 3.b: Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2010. Pogoji udeležbe Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki bodo najkasneje konec četrtega dne pred sejo skupščine prijavili svojo udeležbo na sedežu družbe (presečni dan) in so vpisani v delniški knjigi pri KDD, d.d., Ljubljana na ta dan. Gradiva Skladno z določili 297.a člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) je gradivo za skupščino, vključno z obrazložitvijo predlogov in predlaganimi sklepi, na vpogled pri vodji oddelka za splošne zadeve vsak delovni dan, od dneva objave sklica skupščine dalje. Dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi mora biti v pisni obliki priložen predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega reda. Zahteva mora biti poslana družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Predlogi delničarjev Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov (nasprotni predlog). Razumno utemeljen nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je predlog za objavo poslan družbi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine. Pravica do obveščenosti Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1. Delničarje naprošamo, da ob prihodu na skupščino svojo prisotnost potrdijo s podpisom na seznamu najavljenih delničarjev. Sejna soba, v kateri bo potekala skupščina, bo odprta 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine. Skupščina je sklicana za 12. uro. Če tedaj ni dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje istega dne v istih prostorih ob 13. uri, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Alpdom, Inženiring, d.d. Radovljica Uprava družbe

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti