Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2011 z dne 29. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2011 z dne 29. 6. 2011, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

2388. Sklep o ponovnem opravljanju funkcije poslanca
2389. Sklep o prenehanju opravljanja funkcije na podlagi 14. člena Zakona o poslancih
2390. Sklep o izvolitvi člana Stalnega arbitražnega sodišča s sedežem v Haagu
2391. Sklep o izvolitvi člana Stalnega arbitražnega sodišča s sedežem v Haagu
2392. Sklep o izvolitvi člana Stalnega arbitražnega sodišča s sedežem v Haagu
2393. Sklep o prenehanju mandata člana Nadzornega sveta RTV Slovenija
2394. Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij v zadevi Patria

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2395. Uredba o dopolnitvi Uredbe o določitvi najvišjih razmerij za osnovna plačila ter višine spremenljivih prejemkov direktorjev
2396. Uredba o spremembi Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2 × 110 kV Murska Sobota–Mačkovci
2448. Uredba o izvajanju uredbe (ES) o pregledu transakcij, ki so del sistema financiranja Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada, s strani držav članic
2449. Uredba o začasnih izrednih ukrepih na trgu s svežo zelenjavo

Sklepi

2397. Sklep o znaku Triglavskega narodnega parka

MINISTRSTVA

2398. Pravilnik o spremembah Pravilnika o potrjevanju učbenikov
2450. Pravilnik o odobritvi kmetijskih in gozdarskih traktorjev
2451. Pravilnik o spremembah Pravilnika o nekaterih ukrepih za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje transmisivnih spongiformnih encefalopatij
2452. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavi in delovanju razširjenih strokovnih kolegijev

USTAVNO SODIŠČE

2399. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med sodiščem in drugim državnim organom

BANKA SLOVENIJE

2400. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike
2453. Sklep o dajanju zbirateljskih kovancev ob Svetovnem prvenstvu v veslanju na Bledu v prodajo in obtok

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2401. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Maribor
2402. Akt o spremembi Akta o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja in metodologiji za obračunavanje omrežnine
2403. Akt o prenehanju veljavnosti Akta o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Maribor
2404. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, maj 2011
2405. Poročilo o gibanju plač za april 2011

OBČINE

Bovec

2406. Odlok o določitvi gospodarske javne službe prevoza potnikov s krožno kabinsko žičnico in o koncesiji za izvajanje te javne službe

Braslovče

2407. Avtentična razlaga prvega odstavka 4. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Šmatevž
2408. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Braslovče
2409. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
2410. Ugotovitev o prehodu mandata Občinskega sveta Občine Braslovče na naslednjega kandidata z liste

Brezovica

2411. Zaključni račun proračuna Občine Brezovica za leto 2010

Celje

2412. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav za prevoz oseb
2413. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Prostorskih ureditvenih pogojev za območje Začret

Divača

2414. Odlok o spremembi območja naselij Divača, Dolnje Ležeče in Matavun ter o dopolnitvi uličnega sistema v naselju Divača
2415. Odlok o dopolnitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvajanju obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov
2416. Odlok o spremembah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Divača
2417. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju posojil in subvencioniranju obresti iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Divača

Dobje

2418. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih občinskim funkcionarjem, o nagradah članom delovnih teles občinskega sveta ter članom drugih občinskih organov in o povračilih stroškov v Občini Dobje
2419. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobje v obdobju tretjega trimesečja leta 2011
2420. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v otroškem vrtcu Dobje

Jesenice

2421. Pravilnik o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije
2422. Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji v Občini Jesenice

Kamnik

2423. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2011
2424. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kamnik
2425. Sklep o višini cene pomoči na domu

Kostanjevica na Krki

2426. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju športnih programov v Občini Kostanjevica na Krki
2427. Sklep o določitvi cene programov v Vrtcu pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki

Mežica

2428. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Mežica
2429. Pravilnik o subvencioniranju mesečnih vozovnic za dijake iz Občine Mežica

Naklo

2430. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Naklo
2431. Sklep o manjši notranji igralni površini od 3 m2 na otroka v vrtcu v javnem zavodu Osnovna šola Naklo v šolskem letu 2011/2012

Piran

2432. Odlok o spremembi Odloka o začasni zemeljski deponiji na območju letališča v Sečovljah
2433. Odlok o dopolnitvi Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za Občino Piran
2434. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Podčetrtek

2435. Odlok o rebalansu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2011
2436. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Pristava
2437. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Verače

Škofja Loka

2438. Sklep o določitvi parkirnih površin, na katerih je uvedeno plačilo parkirnine

Škofljica

2439. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah, s parc. št. 1785/14, 1785/8 in 1790/10, vse k.o. Pijava Gorica (1698)

Trebnje

2440. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za bencinski servis ob Obrtni coni Trebnje
2441. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah Odloka o zazidalnem načrtu za območje T 6-2 »Obrtna cona Trebnje«

Vuzenica

2442. Odlok o predkupni pravici Občine Vuzenica

Zreče

2443. Sklep o imenovanju novega člana Občinskega sveta Občine Zreče

Žalec

2444. Pravilnik o oddajanju zemljišč v lasti Občine Žalec v najem (ZAKUP)
2445. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za odlog in obročno odplačilo komunalnega prispevka
2446. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom
2447. Dopolnitev Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2011

POPRAVKI

2454. Popravek uradnega prečiščenega besedila Zakona o bančništvu (ZBan-1-UPB5p)
AAA Zlata odličnost