Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011

Kazalo

47. Uredba o ratifikaciji Dodatnega sporazuma k Sporazumu o sodelovanju med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije ter Komisariatom za atomsko in alternativne energije na področju znanstvenih raziskav, stran 161.

Na podlagi petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 – ZUTD) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI DODATNEGA SPORAZUMA K SPORAZUMU O SODELOVANJU MED MINISTRSTVOM ZA VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST IN TEHNOLOGIJO REPUBLIKE SLOVENIJE TER KOMISARIATOM ZA ATOMSKO IN ALTERNATIVNE ENERGIJE NA PODROČJU ZNANSTVENIH RAZISKAV
1. člen
Ratificira se Dodatni sporazum k Sporazumu o sodelovanju med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije ter Komisariatom za atomsko in alternativne energije (CEA) na področju znanstvenih raziskav, sklenjen v Parizu 7. junija 2011.
2. člen
Besedilo protokola se v izvirniku v slovenskem in francoskem jeziku glasi:
D O D A T N I S P O R A Z U M
K SPORAZUMU O SODELOVANJU MED MINISTRSTVOM ZA VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST IN TEHNOLOGIJO REPUBLIKE SLOVENIJE TER KOMISARIATOM ZA ATOMSKO IN ALTERNATIVNE ENERGIJE NA PODROČJU ZNANSTVENIH RAZISKAV
MINISTRSTVO ZA VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST IN TEHNOLOGIJO REPUBLIKE SLOVENIJE
ter
KOMISARIAT ZA ATOMSKO IN ALTERNATIVNE ENERGIJE, francoska znanstvena, tehnična in industrijska javna ustanova,
v nadaljevanju pogodbenika, sta se
OB UPOŠTEVANJU Sporazuma o sodelovanju na področju znanstvenih raziskav, ki sta ga pogodbenika podpisala 27. marca 2006 (v nadaljevanju sporazum),
OB UPOŠTEVANJU številnih in uspešnih dejavnosti v vzajemnem interesu, izpeljanih po tem sporazumu, zlasti na podlagi skupnih razpisov projektov in sklenitve posebnih sporazumov,
OB UPOŠTEVANJU splošnega interesa za nadaljevanje takega sodelovanja v prihodnosti
dogovorila:
1. ČLEN: PODALJŠANJE SPORAZUMA
Pogodbenika se dogovorita za podaljšanje sporazuma za nedoločen čas. Podaljšanje učinkuje od 5. julija 2011, ko poteče začetno obdobje veljavnosti sporazuma.
2. ČLEN: SPREMEMBA 11. ČLENA SPORAZUMA
S tem dodatnim sporazumom (v nadaljevanju dodatni sporazum) se 11. člen spremeni tako, da se glasi:
11. ČLEN: TRAJANJE – PRENEHANJE VELJAVNOSTI
11.1 Ta sporazum začne veljati na dan, ko francoska stran po diplomatski poti prejme uradno obvestilo slovenske strani, da so izpolnjeni vsi notranjepravni pogoji za začetek njegove veljavnosti. Sporazum velja za nedoločen čas.
Ne glede na navedeno lahko vsak pogodbenik sporazum odpove, če o tem predhodno pisno obvesti drugega pogodbenika. Odpoved začne veljati šest mesecev po prejemu takega uradnega pisnega obvestila.
11.2 Pogodbenika se o vsaki spremembi tega sporazuma dogovorita z dodatnim sporazumom, ki ga podpišeta predstavnika vsakega pogodbenika in začne veljati v skladu s prvim odstavkom tega člena. Dodatni sporazum je sestavni del sporazuma.
11.3 Prenehanje veljavnosti tega sporazuma ne spremeni pravic, ki sta jih pogodbenika pridobila pred dnevom prenehanja veljavnosti. Vse skupne dejavnosti sodelovanja, ki še potekajo na dan prenehanja veljavnosti sporazuma, se nadaljujejo v skladu z veljavnimi določbami sporazuma. Zaradi dokončanja vseh že začetih dejavnosti se določbe in pogoji sporazuma uporabljajo še po prenehanju njegove veljavnosti.
3. ČLEN: ZAČETEK VELJAVNOSTI DODATNEGA SPORAZUMA
Ta dodatni sporazum začne veljati na dan, ko francoska stran po diplomatski poti prejme uradno obvestilo slovenske strani, da so izpolnjeni vsi notranjepravni pogoji za začetek njegove veljavnosti, in ostane v veljavi, dokler traja sporazum.
4. ČLEN: RAZNO
Drugih odstopanj od sporazuma ni, pri čemer pogodbenika spremenjeno besedilo sporazuma v celoti uporabljata naprej.
Sestavljeno v Parizu 7. junija 2011 v dveh izvirnikih v slovenskem in francoskem jeziku, pri čemer sta besedili enako verodostojni.
Za MINISTRSTVO ZA VISOKO
ŠOLSTVO, ZNANOST
IN TEHNOLOGIJO
REPUBLIKE SLOVENIJE
József Györkös l.r.
 
Za KOMISARIAT
ZA ATOMSKO
IN ALTERNATIVNE ENERGIJE
Bernard Bigot l.r.
A V E N A N T 1
A L'ACCORD DE COOPÉRATION ENTRE LE MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE ET LE COMMISSARIAT À L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES DANS LE DOMAINE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Le MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,
ET
Le COMMISSARIAT À L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES, Etablissement public français de recherche à caractère scientifique, technique et industriel (ci-après désigné le « CEA »),
Ci-après désignées les « Parties »,
CONSIDERANT l’Accord de coopération dans le domaine de la recherche scientifique signé par les Parties le 27mars 2006 (ci-après « l’Accord »),
CONSIDERANT les actions nombreuses et fructueuses dans l’intérêt réciproques des Parties qui ont été menées en application de l’Accord, notamment par le biais des appels conjoints à projets et de la conclusion d’accords spécifiques,
CONSIDERANT l’intérêt général de poursuivre une telle collaboration pour les années à venir;
Conviennent de ce qui suit:
ARTICLE 1: PROROGATION DE L’ACCORD
Les Parties décident de proroger l’Accord pour une durée indéterminée. La prorogation est à compter du terme initial de l’Accord, soit à compter du 5 juillet 2011.
ARTICLE 2: MODIFICATION DE L’ARTICLE 11 DE L’ACCORD
Par le présent avenant (ci-après « l’Avenant »), l’article 11 de l’Accord est modifié comme suit:
Article 11: DURÉE – RÉSILIATION
11.1 Cet Accord entrera en vigueur à la date à laquelle la Partie française recevra la notification par la voie diplomatique de la Partie slovène que toutes les conditions légales intérieures concernant son entrée en vigueur ont été remplies. L’Accord reste en vigueur pour une durée indéterminée.
Nonobstant ce qui précède, chaque Partie pourra résilier l'Accord, a condition d'en avertir au préalable et par écrit l'autre Partie. La résiliation prendra effet six mois après la date de réception de ladite notification écrite.
11.2 Toute modification de l’Accord fera l’objet d’un avenant écrit signé par les représentants de chaque Partie et entrera en vigueur conformément au premier paragraphe de cet article. L’avenant écrit est partie intégrante de cet Accord.
11.3 L’expiration de cet Accord ne modifiera pas les droits acquis par chaque Partie avant la date d’expiration. Toutes les activités de coopération conjointes encore en cours à la date d'expiration de l'Accord seront poursuivies conformément aux stipulations des accords spécifiques applicables. Les termes et conditions de l'Accord survivront à son expiration, pour les besoins d'achèvement de toute activité en cours.
ARTICLE 3: ENTREE EN VIGUEUR DE L’AVENANT
Cet Avenant entrera en vigueur à la date à laquelle la Partie française recevra la notification par la voie diplomatique de la Partie slovène que toutes les conditions légales intérieures concernant son entrée en vigueur ont été remplies et restera en vigueur pendant la durée de l’Accord.
ARTICLE 4: DIVERS
Il n’est pas autrement dérogé aux stipulations de l’Accord, l’ensemble des termes continuant à s’appliquer entre les Parties pour la durée visée ci-dessus.
Fait à Paris, le 7 juin 2011, en deux exemplaires originaux en langues slovène et française, chacun des textes faisant également foi.
Pour le MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE
József Györkös m.p.
 
Pour le COMMISSARIAT À L'ÉNERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALERNATIVES
Bernard Bigot m.p.
3. člen
Za izvajanje dodatnega sporazuma skrbi Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 00724-30/2011
Ljubljana, dne 23. junija 2011
EVA 2011-1811-0093
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti