Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011

Kazalo

Št. 478-0038/2009-2/2 Ob-3721/11 , Stran 1618
Št. 478-0038/2009-2/2 Ob-3721/11
Občina Kamnik, Glavni trg 24,1240 Kamnik, objavlja na podlagi 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in Sklepa Občinskega sveta Občine Kamnik, št. 0322-0003/2011-4 z dne 24. 3. 2011,
javno zbiranje ponudb
za prodajo zemljišča v k.o. Podgorje
1. Predmet prodaje: predmet prodaje je zemljišče parc.št. 700/11, v izmeri 3071 m2, k.o. Podgorje, ki leži v območju Zazidalnega načrta B 25 – Fructal (Uradni list RS, št. 90/02, 3/04 in 121/08). Namenjeno je za gradnjo proizvodnih, skladiščnih in prodajnih objektov. 2. Izhodiščna cena Izhodiščna cena zemljišča znaša 65,00 EUR/m2, kar znaša skupno za 3071 m2 zemljišča 199.615,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin oziroma DDV. Obvezne dajatve in stroške, ki bodo nastali pri prodaji, plača kupec. Prodaja se bo izvršila po načelu »videno – kupljeno«. 3. Dodatne informacije, ogled nepremičnine Dodatne informacije v zvezi s prodajo in ogledom zemljišča lahko dobite vsak delovni dan, na tel. 01/831-81-24 ali e-naslov: maja.hauptman@kamnik.si – kontaktna oseba Maja Hauptman. Prilogi razpisne dokumentacije sta obrazec Ponudba, na katerem ponudniki oddajo svojo ponudbo ter vzorec pogodbe, v katerem so določene pogodbene obveznosti kupca. Razpisna dokumentacija iz prejšnjega odstavka je na voljo na spletni strani Občine Kamnik: www.kamnik.si, v tiskani verziji jo lahko ponudniki prevzamejo osebno pri kontaktni osebi na Občini Kamnik. 4. Pogoji za udeležbo v postopku: 4.1. Plačilo varščine Ponudnik je dolžan vplačati varščino za resnost ponudbe v višini 10% ponujene cene na račun Občine Kamnik, št. 01243-0100002257, sklic na št. 722100 in sicer do roka za oddajo ponudbe. Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Ponudnikom, ki na javni ponudbi ne uspejo, se varščina vrne v roku 30 dni po izboru najugodnejšega ponudnika. Varščina se ne obrestuje. Prodajalec ima pravico zadržati plačano varščino: – če izbrani ponudnik ne podpiše prodajne pogodbe v roku 15 dni po prejemu obvestila o izbiri, – če izbrani ponudnik odstopi od ponudbe, – če izbrani ponudnik ne plača kupnine v roku 30 dni od dneva sklenitve pogodbe ter prodajalec zaradi tega razdre pogodbo oziroma odstopi od pogodbe. 4.2. Način, mesto in rok za oddajo ponudbe Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazec Ponudba, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih kuvertah najkasneje do 19. 7. 2011 do 10. ure na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba – zemljišče v k.o. Podgorje«. Na hrbtni strani kuverte mora biti označen polni naziv in naslov pošiljatelja ponudbe. Ponudba, ki ne bo pravočasno dostavljena na naslov prodajalca, bo neodprta vrnjena ponudniku. Ponudbe lahko ponudniki v roku za oddajo ponudb oddajo tudi osebno, vsak delovni dan na vložišču prodajalca na naslovu Glavni trg 24, Kamnik. 4. 3. Zavezujoča ponudba mora vsebovati: 1.) ponudbo za nakup zemljišča, ki ne sme biti nižja od izhodiščne, (ponudba na predpisanem obrazcu in dokazilo o plačilu varščine – priloga 1), 2.) vsi ponudniki morajo predložiti izpolnjeno, na vsaki strani parafirano in pravne osebe tudi žigosano prodajno pogodbo – priloga 2. 5. Odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 19. 7. 2011, ob 11. uri, v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik (soba št. 17/P). K javnemu odpiranju ponudb lahko pristopi vsak ponudnik oziroma njegov pooblaščenec, ki predloži veljavno pooblastilo. 6. Izbor najugodnejšega ponudnika, sklenitev pogodbe in plačilo kupnine Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse zahtevane razpisne pogoje in bodo enake ali višje od izhodiščne cene. Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je ponujena najvišja cena. V primeru, da enako ceno ponudi več ponudnikov, se najugodnejšim ponudnikom posreduje poziv k oddaji nove ponudbe ali poziv za dodatna pogajanja o ceni. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh po izbiri. Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo v roku 15 dni po prejemu obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se šteje, da je od nakupa odstopil. Rok za plačilo kupnine je 30 dni od sklenitve pogodbe. Kupnina se plača na račun prodajalca, ki je določen v prodajni pogodbi. Položena varščina se všteje v kupnino. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. 7. Ustavitev postopka: prodajalec si pridrži pravico, da brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti, do sklenitve pogodbe, prekine oziroma ustavi postopek prodaje. Ob morebitni ustavitvi postopka se vplačane varščine vrnejo ponudnikom v neobrestovanem znesku.
Občina Kamnik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti