Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011

Kazalo

Št. 478-208/2011 Ob-3740/11 , Stran 1619
Št. 478-208/2011 Ob-3740/11
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, ki jo zastopa župan Franc Bogovič, na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10 in 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine, parc. št. 279/3, k.o. 1316 Stara vas v Krškem
I. Predmet prodaje Predmet javnega zbiranja ponudb je zemljišče na Vidmu v Krškem: nepozidano stavbno zemljišče, parc. št. 279/3 – travnik, v izmeri 799 m2, k.o. 1316 Stara vas. Izklicna cena za zgoraj navedeno gradbeno parcelo v površini 799 m2 je v neto znesku 48.000,00 EUR. V izklicno ceno ni vključen 20% davek na dodano vrednost (DDV), ki ga plača kupec. Davek in vsi stroški v zvezi s prodajo in prenosom lastništva bremenijo kupca. Prodajalka Občina Krško je zemljiškoknjižna lastnica nepremičnine, parc. št. 279/3, k.o. 1316 Stara vas, v deležu do celote (1/1). Zemljišče, ki je predmet prodaje, se nahaja na Vidmu v Krškem, v bližini poslovalnice zdravstvenega centra Aristotel, na naslovu Aškerčeva ulica 1. Gradbena parcela, ki ima v skladu z Odlokom o zazidalnem načrtu dela mesta Krško, status nepozidanega stavbnega zemljišča, je po namenski rabi opredeljena kot obrt in servisne dejavnosti ter območje stavbnih zemljišč. II. Plačilni pogoji in višina varščine 1. Rok plačila kupnine določi ponudnik v svoji ponudbi tako, da upošteva naslednje zahteve Občine Krško: – najkasneje v roku 30 dni od sklenitve pogodbe mora kupec plačati celotno kupnino, – kupec pridobi lastninsko pravico po plačilu celotne kupnine, – neupoštevanje pogodbenih rokov plačila s strani kupca je razlog za takojšnjo razvezo prodajne pogodbe, ob kateri si Občina Krško obdrži vplačano varščino, – v primeru, da ponudbena cena ne bo oblikovana v skladu z zgoraj navedenimi pogoji, se bo taka ponudba štela za neveljavno. 2. Najugodnejši ponudnik mora skleniti prodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dni po prejemu obvestila o izbiri, sicer se šteje, da je od pogodbe odstopil, zaradi česar varščina zapade v korist Občine Krško. Po sklenjeni kupoprodajni pogodbi se izbrani ponudnik zavezuje k plačilu kupnine v roku 30 dni od sklenitve pogodbe na podračun EZR prodajalca, odprtega pri Banki Slovenije, št. 011000100008197. Plačilo kupnine, v roku 30 dni od sklenitve pogodbe, je bistvena sestavina pravnega posla. 3. Pred oddajo ponudbe mora ponudnik plačati varščino v višini 10% od izklicne cene. Varščina se plača na podračun Občine Krško, odprt pri Banki Slovenije, št.: 011000100008197, z navedbo »Varščina za nakup nepremičnine v Krškem št. 478-208/2011 O402«. Vplačana varščina se izbranemu ponudniku všteje v kupnino, ostalim ponudnikom pa se varščina brez obresti vrne v roku 10 dni po izboru. Če izbrani ponudnik odstopi od nakupa nepremičnine in ne sklene pogodbe, ali pa ne plača kupnine v pogodbenem roku, zapade varščina v korist Občine Krško. III. Ponudba mora vsebovati: – navedbo identifikacijskih podatkov: za fizične osebe – ime, priimek, naslov, EMŠO in davčno številko; za pravne osebe – naziv firme, sedež, matično številko in davčno številko, – ponujeno ceno v višini, ki je najmanj enaka izhodiščni ceni, – priglasitveni list za samostojne podjetnike oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe in ustrezno overjeno pooblastilo za vložitev pisne ponudbe, če ponudbo vlaga pooblaščenec (vse staro največ 30 dni), – potrdilo o plačani varščini in celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine, – originalno potrdilo o plačanih davkih in prispevkih staro največ 30 dni, – izjavo, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave ali stečaja, – izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 31. 8. 2011, – izjavo, da ponudnik sprejema vse razpisne pogoje. Ponudbo mora podpisati pooblaščena oseba. Pri nepopolnih ponudbah bodo ponudniki pozvani k dopolnitvi. V primeru nepravočasne ponudbe in/ali ponudbe pod izklicno ceno jih pristojna komisija ne bo upoštevala. Ponudbe morajo prispeti na Občino Krško najkasneje do 18. 7. 2011, do 12. ure, v zaprti ovojnici, na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za odkup nepremičnine v Krškem, št. 478-208/2011 (O402)«. Upoštevane bodo podpisane pisne ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne in druge navedene pogoje. Komisijsko odpiranje ponudb in izbira ponudnika bo potekalo dne 19. 7. 2011, ob 12. uri, v prostorih Občine Krško. IV. Pogoji javnega zbiranja ponudb in kriteriji izbire Na javnem razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe skladno z veljavno slovensko zakonodajo, ob pogojih vzajemnosti pod naslednjimi pogoji: 1. V ponudbi navedejo ceno v višini, ki je najmanj enaka izhodiščni ceni. 2. Ponudnik lahko ponudbo za nakup zemljišča umakne ali jo dopolni do roka za sprejem ponudbe, ki je določena v javnem razpisu; v primeru umika ponudbe se plačana garancija za resnost (varščina) ponudbe ne vrne. 3. V primeru več pravilno in pravočasno prispelih enakovrednih ponudb, ki so bolj ugodne od ostalih vlog, župan določi, da se izvede dražba, na katero se povabi vse ponudnike, ki so predložili enakovredno vlogo za isto nepremičnino. 4. Komisijsko odpiranje ponudb in postopek za izbor ponudnikov opravi komisija, ki jo imenuje župan, in po zaključku postopka predlaga županu izbor. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 15 dni po odpiranju ponudb. 5. Izbrani ponudnik je dolžan skleniti pogodbo najkasneje v roku 15 dni od dneva sprejema obvestila o izbiri. Odločitev župana je dokončna. V primeru, da ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, se šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pogodbe in v tem primeru se vplačana garancija za resnost ponudbe (varščina) ne vrne. 6. Občina Krško si pridržuje pravico, da z nobenim ponudnikom ne sklene pogodbe oziroma lahko začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi, ne da bi za to navedel razloge. Obveznost prodajalca, da sklene prodajno pogodbo s ponudnikom, je izključena. 7. Pravice in obveznosti pogodbenih strank se podrobneje opredelijo v kupoprodajni pogodbi. 8. Stroške v zvezi s sklenitvijo pogodbe, davek na dodano vrednost (DDV), stroške notarske storitve in takso za vpis v zemljiško knjigo plača kupec. 9. Občina Krško bo s kupcem sklenila služnostno pravico za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture ter zgrajeno javno komunalno infrastrukturo. Omejitve lastninske pravice se vpišejo v zemljiško knjigo. 10. Nepremičnine so na naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. Prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje. 11. Merilo oziroma kriteriji za izbor najugodnejšega ponudnika je cena. 12. Prednost pri pridobitvi stavbnega zemljišča imajo ponudniki: – ki bodo ponudili najvišjo ceno, vendar najmanj v višini izklicne cene, – ki bodo razširjali dejavnost na lokaciji. V. Dodatne informacije Razpisno dokumentacijo in dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb dobijo interesenti na Občini Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško, oziroma na tel. 07/49-81-271, pri Petri Povše. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru. Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Krško, kjer se nahaja tudi vsa razpisna dokumentacija.
Občina Krško

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti