Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011

Kazalo

Ob-3727/11 , Stran 1628
Ob-3727/11
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in Statuta delniške družbe Murka, trgovina in storitve, d.d., direktor družbe sklicuje
skupščino družbe Murka,
trgovina in storitve, d.d., Ljubljana, Slomškova ulica 8, 1000 Ljubljana
Zasedanje skupščine bo v četrtek, 4. 8. 2011 ob 10. uri, v Hotelu Park Ljubljana, Tabor 9, 1000 Ljubljana. Dnevni red in predlogi sklepov: 1. Otvoritev skupščine in imenovanje organov skupščine. Predlog sklepa (predlagatelja sta direktor in nadzorni svet družbe): za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Damjan Škofič. Za preštevalko glasov se imenuje Ines Zorič. 2. Predložitev Letnega poročila družbe za leto 2010 in Poročila nadzornega sveta družbe za leto 2010 ter poročilo uprave o prejemkih uprave in nadzornega sveta v letu 2010. 3. Odločanje o podelitvi razrešnice. Predlog sklepa (predlagatelja sta direktor in nadzorni svet družbe): skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta družbe v letu 2010 in direktorju družbe in vsem članom nadzornega sveta družbe podeli razrešnico za poslovno leto 2010. 4. Razrešitev in imenovanje člana nadzornega sveta. Predlog sklepa (predlagatelj je nadzorni svet družbe): Ugotovi se, da je član nadzornega sveta Gregor Vesenjak dne 12. 5. 2011 odstopil iz članstva v nadzornem svetu in ga skupščina z dnem odstopa, to je z dnem 12. 5. 2011 razreši. Skupščina za člana nadzornega sveta imenuje Daniela Viljevac, stanujočega Kajakaška cesta 24a, 1211 Ljubljana-Šmartno. Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja: – ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini upravi družbe najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Prijava za udeležbo na skupščini je pravočasna, če jo družba prejme najpozneje konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine, – ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine (v nadaljnjem besedilu: presečni dan). Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti pooblastilo. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje: – ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, – ki bodo razumno utemeljeni, – za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Ne glede na prej navedeno, volilnega predloga o volitvah članov nadzornega sveta ali revizorja ni treba utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena tega zakona le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti. Gradivo in dostopnost dokumentov V prostorih družbe, na naslovu Slomškova ulica 8, 1000 Ljubljana je vsak delovni dan od dneva objave sklica skupščine do dneva skupščine od 10. do 12. ure dostopno gradivo za skupščino: – Sklic skupščine, ki vsebuje predloge sklepov z navedbo, kateri organ družbe je dal posamezni predlog, – Obrazložitve vsake točke dnevnega reda, ki sta jo predlagala uprava oziroma nadzorni svet družbe, – Letno poročilo družbe za leto 2010 in – Poročilo nadzornega sveta družbe za leto 2010, – Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). Sklic skupščine je objavljen tudi na spletni strani družbe, www.murka.si. Podatek o skupnem številu delnic in glasovalnih pravic Skupno število vseh izdanih delnic družbe Murka, trgovina in storitve, d.d. je 278.811. Vsaka delnica daje na skupščini en glas. Skupno število vseh glasovalnih pravic iz delnic Murka, trgovina in storitve, d.d. je 278.811.
Murka, trgovina in storitve, d.d. direktor Aleš Glavan

AAA Zlata odličnost