Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011

Kazalo

Št. 410-0055/2011-2 Ob-3702/11 , Stran 1597
Št. 410-0055/2011-2 Ob-3702/11
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10) (v nadaljevanju: ZUJIK), Odloka o poračunu Občine Divača za leto 2011 (Uradni list RS, št. 29/11), Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07), 8. člena Pravilnika o spodbujanju in sofinanciranju večjih prireditev na območju Občine Divača (Uradni list RS, št. 18/08, 24/09) (v nadaljevanju: Pravilnik) objavlja Občina Divača
javni razpis
za spodbujanje in sofinanciranje večjih prireditev na območju Občine Divača – za leto 2011
Naziv in sedež naročnika: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, 6215 Divača, ID za DDV: SI 48502502; MŠ:5882974. 1. Predmet razpisa (v nadaljevanju: razpis) Predmet razpisa je sofinanciranje večjih prireditev na območju Občine Divača v letu 2011 in sicer se iz proračuna Občine Divača sofinancirajo: – večje kulturne prireditve, – večje športne prireditve, – vaške prireditve, – velike prireditve. Prireditve, ki so širšega značaja, regijskega ali državnega, niso predmet tega razpisa. 2. Okvirna višina sredstev za leto 2011 Okvirna višina sredstev za leto 2011, namenjenih za sofinanciranje večjih prireditev na območju Občine Divača (proračunska postavka: »14030600 – Sredstva za prireditve – razpis – tekoče leto«): 21.000,00 EUR in sicer za naslednje namene: – spodbujanje in sofinanciranje večjih kulturnih prireditev v višini 4.000,00 EUR, – spodbujanje in sofinanciranje večjih športnih prireditev v višini 2.000,00 EUR, – spodbujanje in sofinanciranje vaških prireditev v višini 2.000,00 EUR, – spodbujanje in sofinanciranje velikih prireditev v višini 13.000,00 EUR. 3. Sodelovanje na razpisu Upravičene osebe do razpisnih finančnih sredstev so organizatorji prireditev, ki organizirajo prireditve iz 1. točke tega razpisa in so registrirani kot: – društva ali klubi s sedežem dejavnosti na območju Občine Divača in tudi delujejo na območju Občine Divača in organizirajo prireditve iz 1. točke tega razpisa na območju Občine Divača ali v Kulturnem domu Srečko Kosovel v Sežani, – dislocirane enote, ki organizirano delujejo na območju Občine Divača, katerih matično društvo je registrirano izven Občine Divača, vendar organizirajo prireditve iz 1. točke tega razpisa na območju Občine Divača za občane Občine Divača, – javni zavodi, ki delujejo na območju Občine Divača in podružnice javnih zavodov, ki delujejo na območju Občine Divača. Do sredstev niso upravičena društva, klubi, druge pravne ali fizične osebe, s katerimi je Občina Divača sklenila pogodbo za organizacijo občinskega praznika, kulturnega dneva, spominskega dneva kot jih določa Odlok o občinskem prazniku, kulturnem dnevu in spominskem dnevu ter o podeljevanju priznanj Občine Divača. Iz naslova tega razpisa se finančna sredstva za isto prireditev v enem letu namenijo le enemu organizatorju. 4. Upravičenost do sofinanciranja Organizatorji prireditev iz 1. točke razpisa so lahko upravičeni do sofinanciranja v naslednjih primerih: – kulturna društva so upravičena do sredstev iz naslova večjih kulturnih prireditev in vaških prireditev, – športna društva in klubi so upravičena do sredstev iz naslova večjih športnih prireditev, – turistična društva, ki se sofinancirajo v skladu s Pravilnikom za vrednotenje programov turistične dejavnosti v Občini Divača (Uradni list RS, št. 116/07) so upravičena do sredstev iz naslova vaških prireditev in velikih prireditev, – javni zavodi in dislocirane enote so upravičeni do sredstev iz naslova velikih prireditev in večjih kulturnih prireditev. Do sredstev iz naslova večjih kulturnih prireditev, večjih športnih prireditev, vaških prireditev in velikih prireditev je upravičena tudi skupina društev oziroma skupina različnih izvajalcev, ki skupaj sodelujejo pri izvedbi določene prireditve oziroma se prijavijo kot skupni organizatorji v primeru, da organizator izpolnjuje enega od pogojev iz 3. točke tega razpisa. 5. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – priskrbljena morajo imeti vsa potrebna dovoljenja, ki so skladno z zakonodajo potrebna za izvedbo prireditve, – pogoje, ki so določeni v Merilih za vrednotenje večjih prireditev, ki so določena v Pravilniku o spodbujanju in sofinanciranju večjih prireditev na območju Občine Divača (Uradni list RS, št. 18/08, 24/09), – prireditev se mora odvijati na območju Občine Divača ali v Kulturnem domu Srečko Kosovel v Sežani. 6. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: besedilo razpisa, prijavne obrazce, vzorec zahtevanih izjav. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku dvignejo na Občini Divača, Kolodvorska ulica 3A, Divača, v času uradnih ur. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Divača: http://www.divaca.si. Občina Divača lahko zainteresiranim prijaviteljem na osnovi njihove izražene pisne zahteve v času razpisnega roka pošlje razpisno dokumentacijo. 7. Oddaja in dostava vlog Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse zahtevane priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloga mora biti predložena v zaprti ovojnici na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, 6215 Divača, z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – razpis Prireditve 2011« osebno ali po pošti. Na ovojnici mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež). Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. Dopolnjevanje delov vlog ali vlog v celoti je možno v razpisnem roku z nujno oznako, na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 1. 8. 2011 oziroma do tega dne ni bila predložena na Občino Divača. Za nepopolno se šteje del vloge ali celotna vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije. Občina Divača bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse vloge predlagateljev: – ki jih ni vložila upravičena oseba, – prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog, – ki bodo tudi po pozivu k dopolnitvi nepopolne. 8. Razpisni rok: razpis se prične z dnevom objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja do 1. 8. 2011. 10. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: postopek razpisa izvaja komisija, ki jo je imenoval župan Občine Divača. Odpiranje vlog ne bo javno. Prijavitelji bodo o izidu razpisa pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od dneva sprejete odločitve o sofinanciranju. 11. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Romana Derenčin; tel. 05/731-09-30. Informacije in pojasnila lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur Občine Divača.
Občina Divača

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti