Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011

Kazalo

2487. Navodilo za predstavnike Občine Postojna v organih upravljanja, stran 7396.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07 in 53/10) je Občinski svet Občine Postojna na 5. redni seji dne 21. 6. 2011 sprejel
N A V O D I L O
za predstavnike Občine Postojna v organih upravljanja
1. člen
(1) S tem navodilom se določa sodelovanje med predstavniki Občine Postojna v organih upravljanja javnih zavodov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Postojna (v nadaljevanju: predstavnik ustanovitelja) in Občino Postojna (v nadaljevanju: občina).
(2) To navodilo se smiselno uporablja tudi za predstavnike občine v organih upravljanja zasebnih zavodov oziroma drugih javnih in zasebnih pravnih oseb, v katerih ima Občina Postojna svoje predstavnike, razen v gospodarskih družbah.
(3) V tem navodilu uporabljeni izrazi za posameznike, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
2. člen
(1) Župan določi kontaktno osebo za sodelovanje s predstavnikom ustanovitelja za posamezen organ upravljanja oziroma za posamezni javni zavod. Kontaktna oseba se za že imenovane predstavnike ustanovitelja določi po uveljavitvi tega navodila, sicer pa ob izdaji sklepa o imenovanju predstavnika ustanovitelja.
(2) Župan predstavnika ustanovitelja pisno obvesti, katera kontaktna oseba mu je določena in kdo jo nadomešča v primeru njene odsotnosti ter na kakšen način bo potekala njihova medsebojna komunikacija. Komunikacija praviloma poteka pisno.
(3) Kontaktna oseba poroča županu.
3. člen
Predstavnik ustanovitelja je dolžan preko kontaktne osebe pred obravnavo na organu upravljanja javnega zavoda pridobiti stališče oziroma mnenje občine v primerih predvidene obravnave:
– statuta, akta o notranji organizaciji in sistemizaciji ter drugih splošnih aktov,
– programa dela, finančnega načrta ter poslovnega poročila,
– imenovanja ali razrešitve direktorja zavoda, sklenitve individualnih pogodb o zaposlitvi,
– imenovanja ali odpoklica predsednika organa upravljanja,
– v drugih primerih, pomembnih za finančno ali strokovno poslovanje javnega zavoda, predvsem v primerih, ki lahko pripeljejo do zahteve po povečanju proračunskih sredstev (izguba, prekoračitev planiranih sredstev za investicijo, povečan odliv kadrov, ki lahko bistveno oslabi strokovnost dela in poslovanja itd.).
4. člen
(1) Predstavnik ustanovitelja pridobi mnenje občine na podlagi pisno predloženih gradiv, izjemoma, v nujnih primerih, pa tudi po telefonu.
(2) Predstavnik ustanovitelja je dolžan zahtevati za že konstituirane organe upravljanja na prvi naslednji seji organa upravljanja po uveljavitvi tega navodila, sicer pa na konstitutivni seji organa upravljanja, da se kontaktni osebi občine pošilja v vednost gradivo, ki je predvideno za obravnavo na organu upravljanja in to v istih rokih, kot ga prejmejo člani organa upravljanja.
5. člen
(1) Občina zagotovi mnenje, ki je predmet tega navodila, vsaj en dan pred obravnavo na organu upravljanja.
(2) V primeru, da predstavnik ustanovitelja ne dobi mnenja v zgoraj navedenem roku, se šteje, da občina k predlogu ali gradivu nima pripomb oziroma posebnega stališča, ki naj bi ga predstavnik ustanovitelja zastopal na organu upravljanja.
6. člen
Kontaktna oseba je dolžna predstavnika ustanovitelja pravočasno obveščati o zadevah, pomembnih za delo javnega zavoda (npr. o sprejetem planu investicij, ki se nanašajo na javni zavod, o novih programih in usmeritvah na področju dela zavoda itd.).
7. člen
(1) Predstavnik ustanovitelja je dolžan občini preko kontaktne osebe poročati o odločitvah glede vprašanj iz 3. člena tega navodila.
(2) Predstavnik ustanovitelja mora enkrat letno o svojem delu in odločanju v organu upravljanja seznaniti župana, s pisnim poročilom do 28. 2. za preteklo leto. To lahko stori tudi na sestanku, ki ga po potrebi, za namen poročanja predstavnikov, skliče župan. Pisno poročilo mora vsebovati bistvene odločitve pri uveljavljanju interesov občine.
(3) Če je v istem organu upravljanja več predstavnikov ustanovitelja, poročajo županu s skupnim pisnim poročilom.
8. člen
Predstavnik ustanovitelja je dolžan občino obvestiti o primerih daljše odsotnosti oziroma neudeležbe v organu upravljanja.
9. člen
V primeru, da predstavnik ustanovitelja ne upošteva tega navodila ali s svojim delovanjem prispeva k dodatni obremenitvi proračuna ali poslabšani kvaliteti storitev, ki jih izvaja javni zavod, se prične s postopkom njegove razrešitve.
10. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-11/2011
Postojna, dne 21. junija 2011
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

AAA Zlata odličnost