Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011

Kazalo

Ob-3729/11 , Stran 1629
Ob-3729/11
Na podlagi 295. člena ZGD-1 in v skladu z 39. členom Statuta Talum d.d. Kidričevo, Tovarniška cesta 10, Kidričevo, uprava družbe sklicuje
zasedanje skupščine
Talum d.d. Kidričevo,
v četrtek, 4. 8. 2011, s pričetkom ob 12.30, na sedežu družbe v Kidričevem, Tovarniška cesta 10, z naslednjim dnevnim redom zasedanja. 1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti. 2. Izvolitev organov skupščine in potrditev dnevnega reda zasedanja. Predlog sklepa: »Izvolijo se: – Ivan Malešič za predsednika skupščine, – Ivan Ogrinc in Milan Žumbar za preštevalca glasov. Zapisnik zasedanja skupščine potrdi notar Andrej Šoemen iz Ptuja. Potrdi se objavljeni dnevni red zasedanja skupščine.” 3. Seznanitev skupščine z Letnim poročilom in Konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2010 in Poročilom nadzornega sveta družbe po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). Predlog sklepa: skupščina se seznani s sprejetim Letnim poročilom in Konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2010 in Poročilom nadzornega sveta družbe po 282. členu ZGD-1. 4. Odločitev o uporabi bilančnega dobička poslovnega leta 2010 in podelitev razrešnice po 294. členu Zakona o gospodarskih družbah. Predlog sklepa: »bilančni dobiček poslovnega leta 2010 v višini 598.056 EUR, ostane nerazporejen.« Predlog sklepa: »skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe in s tem potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2010.« 5. Sprememba odločitve o uporabi bilančnega dobička poslovnega leta 2007. Predlog sklepa: “Sklep o uporabi bilančnega dobička poslovnega leta 2007 v delu, ki se nanaša na izplačilo dividend, sprejet na zasedanju skupščine dne 25. 8. 2008 in v tej zvezi tudi sklep o odlogu izplačila dividend, sprejet na zasedanju skupščine dne 30. 6. 2009, se razveljavita. Bilančni dobiček poslovnega leta 2007 v znesku 3.314.561,88 EUR, se razporedi v druge rezerve iz dobička.” 6. Plačila članom nadzornega sveta družbe. Predlog sklepa: 1. Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275,00 EUR bruto. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejnin vse dokler skupni znesek sejnin, bodisi iz naslova sej nadzornega sveta bodisi iz naslova sej komisij nadzornega sveta, ne doseže vrednosti 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila na letni ravni. 2. Člani nadzornega sveta, poleg sejnin, prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 12.000,00 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Člani nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni, dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov. Posamezen član nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila na letni ravni. 3. Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta ter na njegovo zakonsko določeno odgovornost. 4. Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza, dnevnic in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva ali zaradi drugih objektivnih razlogov. Plačila članom nadzornega sveta kot je določeno s tem sklepom, se izplačujejo od dneva sprejema na skupščini.” 7. Obvestilo o zamenjavi člana nadzornega sveta, ki ga voli Svet delavcev družbe. Predlog sklepa: “skupščina se seznani z zamenjavo člana nadzornega sveta, ki ga voli Svet delavcev.” Vse listine in predlogi k točkam dnevnega reda zasedanja skupščine, so od dneva objave sklica skupščine dalje do vključno dneva zasedanja, dostopne in na razpolago za vpogled na sedežu družbe v Kidričevem, Tovarniška cesta 10, vsak delovni dan od 8. do 13. ure. Predloge sklepov uprave in nadzornega sveta družbe ter druge listine k točkam dnevnega reda zasedanja skupščine, bo uprava posredovala delničarjem na njihovo pisno zahtevo in v roku 3 dni od dneva prejema zahteve delničarja za posredovanje. Skupščine se lahko udeležijo in na skupščini lahko glasujejo le delničarji, ki so najpozneje do konca presečnega dne (konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine) vpisani kot imetniki delnic v delniški knjigi družbe, ki se vodi pri centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev (KDD d.d. Ljubljana) in so najpozneje do konca navedenega dne v pisni obliki prijavili svojo udeležbo na skupščini. Skupščina je sklepčna in lahko veljavno odloča, če je na skupščini zastopanega 15% kapitala. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, se počaka 1/4 ure po prvotno določenem času. Po poteku tega časa je skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala. Delničar/-ji lahko zahtevajo dopolnitev predlaganega dnevnega reda v skladu s prvim odstavkom 298. člena ali/in objavo nasprotnega predloga, ki je podan v skladu s prvim odstavkom 300. člena ZGD-1, v roku 7 dni po dnevu objave sklica. V skladu s 305. členom ZGD-1 lahko delničarji na skupščini zahtevajo od uprave družbe podatke, ki so potrebni za presojo predlagane točke dnevnega reda.
Talum d.d. Kidričevo Uprava družbe

AAA Zlata odličnost