Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011

Kazalo

Št. 35060-44/2008-16-04 Ob-3726/11 , Stran 1608
Št. 35060-44/2008-16-04 Ob-3726/11
Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, v skladu s tretjim odstavkom 41. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07), Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 – Odl. US, 100/09 in 49/10) in Odlokom o proračunu Občine Laško za leto 2011 (Uradni list RS, št. 107/10) z načrtom prodaje stvarnega premoženja, objavlja
javno dražbo
I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško. II. Opis predmeta prodaje: predmet razpolaganja je nepremičnina, parc. št. 982/3, vpisana v z.k. vl. št. 227, k.o. 1039 Rimske Toplice, v lasti Občine Laško do celote. V korist vsakokratnega lastnika nepremičnine je vknjižena tudi stvarna služnost / nujna pot. Iz zemljiškega katastra izhaja, da ima parcela naslednjo vrsto rabe – poslovna stavba 109 m2 in dvorišče, v izmeri 157 m2, do celote. V naravi gre za objekt bivšega gasilskega doma v Rimskih Toplicah z asfaltiranim dvoriščem. Iz potrdila o namenski rabi zemljišča številka: 35060-044/2008, z dne 21. 10. 2008, izhaja, da se nepremičnina nahaja na območju, ki se ureja z Odlokom o zazidalnem načrtu Rimske Toplice S4 (Uradni list RS, št. 43/90) in Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu S4 Rimske Toplice (Uradni list RS, št. 25/00, 60/02, 109/04, 24/06 in 99/07) in je po osnovni namenski rabi stavbno zemljišče. III. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin. IV. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: za nepremičnino, ki je predmet prodaje je izklicna cena 50.650 EUR, najnižji znesek višanja je 1.000 EUR. Davek na promet nepremičnin ni vključen v ceno in ga kupec plača poleg kupnine. V. Način in rok plačila kupnine: kupnina se plača na TRR Občine Laško, št.: 01257-0100003220, v 30 dneh po sklenitvi prodajne pogodbe v enkratnem znesku. Kupec je poleg kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, stroške notarskega zapisa prodajne pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. VI. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala v sredo, 3. avgusta 2011, v sejni sobi Občine Laško, Mestna ulica 2, Laško, z začetkom ob 9.30. Kandidati se bodo morali 30 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili navedenimi pod zap. št. IX te objave. Če udeleženec javne dražbe ne predloži zahtevanih podatkov oziroma ne izpolnjuje spodaj navedenih pogojev ne more sodelovati na javni dražbi. VII. Varščina: – Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi, morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino v višini 5.065 EUR na TRR Občine Laško, št.: 01257-0100003220. Račun je odprt pri UJP Žalec. – Z vplačilom varščine sprejme dražitelj obveznost pristopiti k dražbi. – Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 8 dni po opravljeni javni dražbi. – V primeru, da uspeli dražitelj ne bi sklenil pogodbe ali plačal kupnine, organizator javne dražbe obdrži varščino. VIII. Pogoji prodaje: – Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki notarskega zapisa. – Nepremičnina bo prodana dražitelju, za katerega bo komisija ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno. – Izbrani dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Občina Laško pravico zadržati vplačano varščino. – Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest, s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi. – Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto. IX. Pogoji za udeležbo na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postane lastnik nepremičnin ter se pravočasno in pravilno prijavi, tako da predloži naslednje podatke oziroma dokumente: – Plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu. – Predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba. – Predloži izvirnik veljavnega osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica) in davčno številko, če se prijavi fizična oseba oziroma predloži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, če se prijavi samostojni podjetnik. – Predloži pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis overjen pri notarju, v primeru če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec. Vse listine, razen dokazil o plačilu varščine, je potrebno predložiti v izvirniku ali pa kopijo listine, ki je overjena pri notarju. X. Podrobnejši pogoji in pravila javne dražbe: – Javna dražba bo ustna, v slovenskem jeziku. – Nepremičnine bodo prodane po načelu videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane. – Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. – Dražbo vodi komisija ter je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo za nepremičnine. Takrat predsednik komisije ugotovi komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe. – Če izklicna vrednost ni bila dosežena, je javna dražba neuspešna. – Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Morebitne spore reši voditelj dražbe. XI. Opozorilo: Občina Laško lahko do sklenitve pravnega posla – podpisa prodajne pogodbe, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti postopek javne dražbe ustavi. V tem primeru se dražiteljem povrne vplačana varščina v roku 8 dni brez obresti. XII. Dodatne informacije o pogojih in predmetu javne dražbe lahko interesenti pridobijo na tel.: 03/733-87-00 in 03/733-87-12 ali e-naslovu: stanka.jost@lasko.si in obcina@lasko.si. Po predhodnem dogovoru je mogoč tudi ogled nepremičnine, ki je predmet javne dražbe.
Občina Laško

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti