Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011

Kazalo

Št. 407-179/2011 Ob-3705/11 , Stran 1599
Št. 407-179/2011 Ob-3705/11
Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJPT, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/010), določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09) in Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2011 (Uradni list RS, št. 14/11) objavlja Občina Brežice, CPB 18, 8250 Brežice
javni razpis
za sofinanciranje promocije ekološke pridelave hrane v letu 2011 v Občini Brežice
I. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Brežice, CPB 18, 8250 Brežice. II. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje prireditev in promocijskih aktivnostih za ekološko pridelano hrano letu 2011, katerih cilj je ozaveščanje prebivalstva o ekološko pridelani hrani v Občini Brežice. Sofinancirale se bodo aktivnosti, ki so se izvajale oziroma se bodo izvajale v času od 1. 1. 2011 do 30. 10. 2011 na območju Občine Brežice. III. Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev: 1. Upravičenci do sredstev iz tega razpisa so društva, ki se ukvarjajo s promocijo ekološke pridelane hrane, izvajajo prireditve ali razstave za širše množice občinstva ter izdajajo publikacije z namenom predstavitve in promocije ekološko pridelane hrane in izpolnjujejo naslednje pogoje: – imajo sedež na območju RS Slovenije in imajo člane iz Občine Brežice ter delujejo na območju Občine Brežice, – delujejo najmanj 1 leto, – so registrirana in poslujejo v skladu z Zakonom o društvih, – imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo aktivnosti na področju kmetijstva, – imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakonodaja, – izvajajo organizirano redno dejavnost s ciljem pospeševanja promocije ekološko pridelane hrane, – opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi. 2. Do sredstev iz tega razpisa niso upravičena tista društva, ki prijavljajo iste aktivnosti, ki sofinancirane iz drugih virov občinskega proračuna Občine Brežice. 3. Na javnem razpisu bodo upoštevani projekti oziroma aktivnosti, ki so povezane z promocijo ekološko pridelane hrane, katerih cilj je ozaveščanje o kakovosti in zdravi hrani, ki je pridelana na ekološki način. 4. Upravičeni stroški so: stroški povezani z izdelavo propagandnega materiala, stroški za najem prostorov, šotorov, stroški izdelave reklamnih rekvizitov, stroški oglaševalnih tabel, stroški oglaševanja v medijih, ostali stroški povezani z pripravo razstav oziroma prireditev. 5. Občina Brežice bo sofinancirala aktivnosti povezanih s promocijo ekološko pridelane hrane do 100% celotne vrednosti aktivnosti na osnovi dokazil o izvedenih delih (kopije računov in poročilo o izvedeni aktivnosti). Višina sredstev se dodeli na osnovi razpoložljivih sredstev za ta namen in višine upravičenih stroškov prijaviteljev. IV. Višina razpoložljivih sredstev: okvirna višina sredstev namenjenih za sofinanciranje je 3.000 EUR na proračunski postavki: 1087-Ekološko kmetijstvo. Sredstva se delijo na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa. Kolikor bo, glede na število vlog in odobreno višino upravičenih stroškov, predvidenih sredstev za javni razpis premalo, se bodo vsem prejemnikom sredstva sorazmerno znižala. V. Vsebina vloge Vloga je sestavljena iz naslednje zahtevane dokumentacije: 1. Prijavni obrazec 2. Kopija odločbe o vpisu društva v register društev z vsemi naknadnimi spremembami 3. Kopija temeljnega akta društva, iz katerega je razvidna dejavnost društva (statut oziroma pravila o delu) 4. Vsebinska in finančna predstavitev- za vsako prijavljeno aktivnost posebej: – podroben vsebinski opis aktivnosti promocije, način izvedbe, datum izvedbe, predvideno število udeležencev, – finančna vrednost celotne prireditve s podrobno stroškovno razdelano konstrukcijo posameznih odhodkov in način zagotovitve pokrivanja stroškov prireditve (prihodki) 5. Finančna dokazila o izvedenih delih (kopije računov, itd. ter kopije dokazil o plačilu računov - bančni izpis prometa na transakcijskem računu iz katerega je razvidno in označeno na kateri račun se nanaša). Dokazila pod to točko se dostavijo za aktivnosti, ki so že bile izvedene do razpisa. V primeru, da aktivnost še ni bila izvedena, se dokumentacija pod to točko dostavi z zahtevkom za črpanje sredstev 6. Izjava vlagatelja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega razpisa 7. Parafiran vzorec pogodbe Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno izpolnjeno zahtevano dokumentacijo. Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju, ki je določena pri zahtevani dokumentaciji. VI. Rok za prijavo in način prijave Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu morajo prispeti najkasneje do ponedeljka, 18. 7. 2011 na naslov: Občina Brežice, Oddelek za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko (velja datum poštnega žiga) ali do 15. ure oddana v sprejemni pisarni Občine Brežice. Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj – javni razpis – Sofinanciranje promocije ekološke pridelave hrane v letu 2011«. VII. Odpiranje in obravnava vlog: 1. Vloge bo odpirala in ocenjevala ter pripravila predlog prejemnikov sredstev strokovna komisija, ki jo z odločbo imenuje župan. 2. Odpiranje prejetih vlog bo opravila strokovna komisija v roku 8 delovnih dni po razpisnem roku na Občini Brežice. Odpiranje vlog ne bo javno. 3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pozvala, da jih dopolnijo v roku 5 dni od prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnili, se zavrže. Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene, vendar neustrezno, bodo zavrnjene. 4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo (vloge, ki ne ustrezajo in ne izpolnjujejo razpisnih pogojev in meril). 5. Vse pravočasno prispele in popolne vloge bo strokovna komisija ocenjevala na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa. 6. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga pripravi komisija, direktor občinske uprave oziroma od nega pooblaščena oseba s sklepom sprejme odločitev o izboru prejemnikov sredstev in višini dodeljenih sredstev. 7. Občina bo s prejemniki sredstev sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo medsebojne obveznosti. Prejemnikom bodo sredstva nakazana v letu 2011. Prejemniki sredstev morajo dostaviti najkasneje do 30. 10. 2011 pisni zahtevek za izplačilo, kopije računov ter poročilo o izvedeni prireditvi. VIII. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi oziroma ne dodelitvi sredstev direktor občinske uprave Občine Brežice oziroma od njega pooblaščena oseba s sklepom v roku 30 dni po izteku razpisnega roka. Istočasno bodo prejemniki pozvani tudi k podpisu pogodb. Če prejemnik v roku osmih dni od prejema sklepa ne vrne podpisane pogodbe se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. Vlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in mu razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko vloži pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na Občino Brežice. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi predlagatelji vlog. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna. IX. Informacije: razpisna dokumentacija je od dneva objave razpisa v Uradnem listu RS dosegljiva na spletni strani Občine Brežice, www.brezice.si ali pa jo lahko zainteresirani dvignejo v času uradnih ur na Oddelku za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve Občine Brežice. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Roman Matjašič, tel. 07/620-55-52, e-mail: roman.matjasic@brezice.si, v času uradnih ur.
Občina Brežice

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti