Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011

Kazalo

Ob-3754/11 , Stran 1615
Ob-3754/11
Na podlagi 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in v skladu s 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo športnih dvoran in poslovnih prostorov v Zalogu pod pogoji, kot sledi v nadaljevanju
1. Predmet oddaje v najem: Predmet oddaje v najem so večnamenski prostori skupaj s pripadajočo infrastrukturo v Zalogu, Hladilniška pot 36, 1129 Zalog. Prostori se oddajajo v nadzidanem in rekonstruiranem objektu, namenjenemu športni vadbi in rekreaciji, s pripadajočo komunalno in prometno ureditvijo po zemljiščih parc. št. 430/3, 430/2, obe k.o. Kašelj s pripadajočo zunanjo, komunalno in prometno ureditvijo po zemljiščih parc. št. 430/2, 430/3, 430/4, 430/5, 429/1, 429/2, 423/1, 423/5, 425/2, vse k.o. Klasifikacija objekta CC-SI: 12610 stavba za kulturo in razvedrilo: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! A – Športna dvorana velikosti 99,90 m2 s pripadajočo infrastrukturo garderob, sanitarnih prostorov, hodnikov, kvadrature 26,70 m2 ter športna dvorana velikosti 95,80 m2, s pripadajočo infrastrukturo garderob, sanitarnih prostorov, hodnikov, kvadrature 26,70 m2. Skupna kvadratura zgornjih prostorov je 249,10 m2. Namembnost dvoran je npr.: – fitnes vadba, – organizirana vadba (aerobika, joga, pilates, …), – borilne veščine (judo, karate, …), – plesni tečaji, – splošna športna dejavnost, – … Športi z žogo niso primerni glede na kapacitete in namen dvorane. B – Večnamenski prostori kvadrature 18,20 m2, 17,20 m2 in 21,70 m2. Namembnost prostorov je npr.: – masaža, – kozmetični salon, – individualna vadba z vaditeljem, – pedikura, manikura, – športna trgovina, – … C – Celoten objekt kvadrature 574,60 m2. Namembnost objekta je opredeljena v klasifikaciji objekta: Klasifikacija objekta CC-SI: 12610 stavba za kulturo in razvedrilo: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Za najemnike in stranke športnega centra je nemoten dostop na parkirišče. Parkirišča in nemoten dostop v prostore je omogočen tudi gibalno oviranim. 2. Pogoji najema: – Pogodba za oddajo prostorov se podpiše za določen čas za dobo do pet let od dneva podpisa, z možnostjo podaljšanja. – Najemniki lahko oddajo ponudbo za posamično športno dvorano s pripadajočo infrastrukturo (garderobe, sanitarije), za obe dvorani s pripadajočo infrastrukturo, za posamezen večnamenski prostor ter za celoten objekt vključno z opremljenim gostinskim lokalom in savnami. – Obratovalni čas je predmet razgovora med pogodbenima strankama. – Najemnik nima pravice oddati prostorov v podnajem. – Naročnik si pridržuje pravico vpogleda v poslovne prostore najemodajalca, ob prisotnosti najemodajalca, vsaj enkrat mesečno. – Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške (vodo, elektriko, snago). Cenik obratovalnih stroškov je sestavni del uradnega cenika Športa Ljubljana z dne 1. 10. 2010. Stroški se natančno opredelijo glede na porabo ob izvedbi posamezne dejavnosti. – Cena celoletnega najema večnamenskih prostorov (upošteva se najboljši ponudnik). – Izklicna cena najemnine športnih dvoran s pripadajočo infrastrukturo je določena na osnovi uradnih cenikov Športa Ljubljana z dne 1. 10. 2010 in znaša 10 €/m2 na mesec (cena ne vključuje DDV). – Izklicna cena najemnine večnamenskih prostorov v spodnji etaži poslopja je določena na osnovi uradnih cenikov Športa Ljubljana z dne 1. 10. 2010 in znaša 14 €/m2 na mesec (cena ne vključuje DDV). – Izklicna cena najemnine za celoten objekt je 8.000,00 € na mesec (cena ne vključuje DDV). – Najemnik prične opravljati dejavnost od dneva podpisa pogodbe, predvidoma 20. 8. 2011. – Najemnik je dolžan skrbeti za urejenost prostorov ter varnost pri izvajanju dejavnosti. – Najemnik je dolžan plačevati najemnino za izvajanje dejavnosti. – Najemnik je dolžan plačevati najemnino v roku 15 dni od izstavitve računa. 3. Pogoji za sodelovanje: Ponudbo za najem lahko oddajo pravne osebe, ki imajo sedež na območju RS oziroma na območju države članice EU in fizične osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU. Pravne osebe morajo k ponudbi priložiti še izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni in potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki tudi ne sme biti starejše od 30 dni. Fizične osebe morajo priložiti potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni, izpisek iz Poslovnega registra Slovenije pri AJPES (s. p.), ki ne sme biti starejši od 30 dni, fotokopijo dokazila o državljanstvu in fotokopijo osebnega dokumenta. Državljani oziroma pravne osebe iz države članice EU morajo priložiti dokazila, ki jih izdajajo institucije v njihovih državah, ki so enakovredne institucijam, od katerih se zahtevajo dokazila za slovenske državljane oziroma pravne osebe. Kolikor takšnih dokazil – potrdila o plačanih davkih in prispevki ne morejo pridobiti, pa morajo priložiti lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo, da imajo plačane davke in prispevke. Zavezujoča ponudba mora vsebovati: – Dokazilo o strokovni usposobljenosti za opravljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra, ki izkazuje zadnje stanje). – Opis dejavnosti oziroma ponudbe, ki bi potekala v najetih prostorih (npr. aerobna vadba, plesni tečaji, fitnes, ipd.); predstavitveni elaborat je sestavni del ponudbe. Vsa dokazila morajo biti prevedena v slovenski jezik. 4. Višina najemnine: Izklicna višina letne najemnine za najem športne dvorane s pripadajočo infrastrukturo garderob, sanitarij hodnikov, v skupni kvadraturi 126,60 m2 je 15.192,00 €. Cena je določena brez DDV. Izklicna višina letne najemnine za najem aerobne/plesne športne dvorane s pripadajočo infrastrukturo garderob, sanitarij, hodnikov, v skupni kvadraturi 122,50 m2 je 14.700,00 €. Cena je določena brez DDV. Izklicna višina letne najemnine za najem obeh športnih dvoran s pripadajočo infrastrukturo garderob, sanitarij, hodnikov, v skupni kvadraturi 249,10 m2 je 29.892,00 €. Cena je določena brez DDV. Izklicna višina letne najemnine za najem večnamenskih prostorov kvadrature: – 18,20 m2 je 3.057,60 €. Cena je določena brez DDV. – 17,20 m2 je 2.889,60 €. Cena je določena brez DDV. – 21,70 m2 je 3.645,60 €. Cena je določena brez DDV. Izklicna višina letne najemnine za najem celotnega objekta, v skupni kvadraturi 574,60 m2 je 96.000,00 €. Cena je določena brez DDV. Uspeli ponudnik bo moral plačati najemnino vsak mesec za naprej, in sicer do 5. v mesecu. Zainteresirani najemniki morajo do vključno 22. 7. 2011 plačati varščino v višini 10% izklicne cene letne najemnine na transakcijski račun; podračun pri URSJP: 01261-06030721152: »plačilo varščine za javno zbiranje ponudb« in original potrdilo priložiti k ponudbi. Plačana varščina se uspelemu upravičencu vračuna v ceno najemnine, neuspelim pa bo vrnjena brez obresti v roku 7 dni po končanem izboru. Če uspeli ponudnik ne podpiše najemne pogodbe v 8 dneh po prejemu obvestila o izbiri, varščina zapade. Varščina zapade tudi v primeru, če ponudnik umakne ponudbo po roku za oddajo ponudbe ali v času veljavnosti ponudbe. 5. Drugi pogoji, pravila za oddajo ponudbe in merilo za izbor Zainteresirani oddajo svoje ponudbe v zaprti kuverti, na naslov: Javni zavod Šport Ljubljana, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana. Na kuverti mora biti oznaka »Ne odpiraj – Ponudba za javno zbiranje ponudb – javno zbiranje ponudb za oddajo športnih dvoran in poslovnih prostorov v Zalogu«. Ponudbe je treba oddati najkasneje do 22. 7. 2011 do 10. ure. Ponudba, ki bo prispela po razpisanem roku bo izločena iz postopka ocenjevanja ponudb in bo ponudniku vrnjena neodprta. Ponudnik, ki bo oddal nepopolno ponudbo (pomanjkljivo dokumentacijo), bo pozvan k dopolnitvi ponudbe. Rok za dopolnitev ponudbe bo dva dni od prejema poziva za dopolnitev. Ponudnik, ki ne bo priložil original potrdila o plačani varščini, bo izločen. Za izbor ponudnika bo uporabljeno merilo najvišja ponujena cena najema in kvaliteta programa. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno za najem objekta in/ali bo imel najboljši program. Odpiranje ponudb je dne 28. 7. 2011 ob 13. uri, na sedežu naročnika. Organizator javnega zbiranja ponudb lahko s ponudniki izvede še pogajanja. Če bo več najugodnejših ponudb, bodo s temi ponudniki izvedena še dodatna pogajanja. Če nihče od ponudnikov ne bo ponudil vsaj izklicne cene najema je javno zbiranje ponudb neuspešno. Ponudniki bodo o tem obveščeni v 8 dneh po odpiranju ponudb. Ponudba mora veljati do 15. 9. 2011. 6. Informacije Dodatne informacije lahko interesenti dobijo pri kontaktni, osebi: Valeriji Ravnak, Oaza klub Zalog, e-pošta: valerija.ravnak@sport-ljubljana.si, tel. 031/462-304, vsak delavnik od 9. do 16. ure, z možnostjo ogleda po predhodni najavi, vsak torek od 12. do 15. ure. 7. Sklenitev pogodbe: uspeli ponudnik mora skleniti pogodbo najkasneje v 8 dneh po prejemu obvestila o izboru. 8. Plačilo stroškov: stroške priprave pogodbe nosi organizator javnega zbiranja ponudb. 9. Ustavitev postopka: organizator javnega zbiranja ponudb lahko do sklenitve pogodbe postopek javnega zbiranja ponudb ustavi.
Šport Ljubljana

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti