Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011

Kazalo

2484. Odlok o uvedbi občinske takse pri Predjamskem gradu, stran 7395.

Na podlagi določb 21. in 52. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1, 21/06 Odl. US: U-I-2/06-22, 14/07 – ZSPDPO, 60/07, 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10), določbe 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 32/06 – UPB1, 123/06 – ZFO-1, 57/08 – ZFO-1A), določb 112. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 Odl. US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl. US: U-I-40/06-10, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09) ter določb 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07 in 53/10) je Občinski svet Občine Postojna na 5. seji dne 21. 6. 2011 sprejel
O D L O K
o uvedbi občinske takse pri Predjamskem gradu
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se predpisuje občinska taksa za območje Predjame, višina ter zavezanci za njeno plačilo.
Namen občinske takse je zagotoviti plačilo za obremenjevanje okolja lokalnega pomena, na območju kulturnega spomenika državnega pomena Predjame – Gradu Jame in jame pod Predjamskim gradom.
2. člen
Zavezanci za plačilo občinske takse so obiskovalci Predjame in zunanjega ogleda Predjamskega gradu, ki ne obiščejo notranjosti Predjamskega gradu in jame pod Predjamskim gradom. Obveznost plačila takse nastane ob vstopu v vas Predjama.
Plačila občinske takse so oproščeni prebivalci Predjame, njihovi obiskovalci in lastniki zemljišč na tem območju.
II. ODMERA OBČINSKE TAKSE
3. člen
Obveznost po tem odloku obračunava pristojni občinski organ.
Predstojnik občinskega upravnega organa lahko za obračun občinske takse pooblasti upravljavca Predjamskega gradu in jame pod Predjamskim gradom.
4. člen
Dnevna občinska taksa za obremenjevanje okolja lokalnega pomena, na območju Predjame, znaša 2 EUR/osebno vozilo oziroma vozilo s počitniško prikolico oziroma avtodom in 50 EUR/avtobus.
Način odmere takse in termin obračunavanja (obdobje turistične sezone) določi, na predlog upravljavca Predjamskega gradu in jame pod Predjamskim gradom, župan občine z odločbo.
5. člen
Odmerjena in obračunana občinska taksa je prihodek proračuna Občine Postojne v deležu do 1/3, Krajevne skupnosti Bukovje v deležu do 1/3 ter upravljavca Predjamskega gradu in jame pod Predjamskim gradom v deležu do 1/3.
6. člen
Prihodek proračuna Občine Postojne iz naslova odmerjene občinske takse se uporablja za urejanje komunalne in cestne infrastrukture na območju Krajevne skupnosti Bukovje.
7. člen
Zavezanci za plačilo občinske takse le-to poravnajo ob vstopni točki v naselje Predjama.
V primeru nakupa vstopnice za ogled Predjamskega gradu ali jame pod Predjamskim gradom, upravljavec Predjamskega gradu in jame pod Predjamskim gradom vrne plačilo takse prinosniku potrdila o plačani taksi.
8. člen
Občinsko takso, ki pripade Občini Postojna in Krajevni skupnosti Bukovje, je upravljavec Predjamskega gradu dolžan nakazati občini do 5. dne v mesecu za pretekli mesec, na podračun številka: 01294 494030 1892, druge občinske takse, sklic: 11-75949-7047096, ter do tega dne Občini Postojna dostaviti en izvod Poročila o pobrani občinski taksi za obdobje preteklega meseca.
III. KONČNE DOLOČBE
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2011
Postojna, dne 21. junija 2011
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti