Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011

Kazalo

2483. Odlok o rebalansu proračuna Občine Naklo za leto 2011, stran 7393.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in dopolnitve), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, 123/06 in dopolnitve), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 88/07) je Občinski svet Občine Naklo na 4. seji dne 13. 6. 2011 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Naklo za leto 2011
1. člen
Proračun Občine Naklo za leto 2011 po rebalansu znaša:
+--------+------+----------------------------------+------------+
|KONTO  |   |OPIS               | 1. rebalans|
|    |   |                 |    2011|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|    |   |A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|    | I. |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) |  5.314.928|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|    |   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)      |  4.284.451|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|70   |   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) |  3.696.724|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|700   |   |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK    |  2.818.354|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|703   |   |DAVKI NA PREMOŽENJE        |   696.800|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|704   |   |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE |   181.570|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|71   |   |NEDAVČNI PRIHODKI         |   587.727|
|    |   |(710+711+712+713+714)       |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|710   |   |UDELEŽBA NA DOBIČKU        |   277.272|
|    |   |IN DOHODKI            |      |
|    |   |OD PREMOŽENJA           |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|711   |   |TAKSE IN PRISTOJBINE       |    3.400|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|712   |   |DENARNE KAZNI           |   22.500|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|713   |   |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN   |    3.000|
|    |   |STORITEV             |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|714   |   |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI      |   281.555|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|72   |   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) |   125.737|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|720   |   |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH   |   97.137|
|    |   |SREDSTEV             |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|722   |   |PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN  |   28.600|
|    |   |NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA     |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|74   |   |TRANSFERNI PRIHODKI        |   904.740|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|740   |   |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH   |   176.577|
|    |   |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ     |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|741   |   |PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA   |   728.163|
|    |   |PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA  |      |
|    |   |EVROPSKE UNIJE          |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|    | II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)   |  7.778.290|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|40   |   |TEKOČI ODHODKI          |  1.515.106|
|    |   |(400+401+402+403+409)       |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|400   |   |PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM |   255.447|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|401   |   |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO|   36.651|
|    |   |VARNOST              |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|402   |   |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE   |  1.149.523|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|403   |   |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI      |   42.000|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|409   |   |SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE   |   31.485|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|41   |   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)|  1.426.929|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|410   |   |SUBVENCIJE            |   36.884|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|411   |   |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN     |   911.620|
|    |   |GOSPODINJSTVOM          |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|412   |   |TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. |   181.616|
|    |   |IN USTANOVAM           |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|413   |   |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI   |   296.809|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|42   |   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)    |  4.745.468|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|420   |   |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV|  4.745.468|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|43   |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)   |   90.787|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|431   |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN|   17.100|
|    |   |FIZ. OSEBAM            |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|432   |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI      |   73.687|
|    |   |PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM     |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|    | III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK       | –2.463.362|
|    |   |(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) (SKUPAJ |      |
|    |   |PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)  |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|    |   |B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN  |      |
|    |   |NALOŽB              |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|75   | IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN |    9.000|
|    |   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    |      |
|    |   |(750+751)             |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|750   |   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL   |    9.000|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|44   | V. |DANA POSOJILA           |      0|
|    |   |IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV |      |
|    |   |(440+441)             |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|    | VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN  |    9.000|
|    |   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.|      |
|    |   |– V.)               |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|    | VII. |SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)  | –2.454.362|
|    |   |PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO |      |
|    |   |PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I. +  |      |
|    |   |IV.) – (II. + V.)         |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|    |   |C. RAČUN FINANCIRANJA       |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|50   |VIII. |ZADOLŽEVANJE (500)        |  2.200.000|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|500   |   |DOMAČE ZADOLŽEVANJE        |  2.200.000|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|55   | IX. |ODPLAČILA DOLGA (550)       |   82.000|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|550   |   |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA     |   82.000|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|    | X. |NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)   |  2.118.000|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|    | XI. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA|  –336.362|
|    |   |RAČUNIH (III.+VI.+X) =      |      |
|    |   |(I.+IV.+VIII.) – (II.+V.+IX.)   |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|    |   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB   |   336.362|
|    |   |KONCU PRETEKLEGA LETA       |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
2. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Občine Naklo za leto 2011 je sestavni del tega sklepa.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2011 dalje.
Št. 410-0015/2011
Naklo, dne 14. junija 2011
Župan
Občine Naklo
Marko Mravlja l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti