Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011

Kazalo

Ob-3755/11 , Stran 1616
Ob-3755/11
Na podlagi 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in v skladu s 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo večnamenske ploščadi pred Halo Tivoli pod pogoji, kot sledi v nadaljevanju
1. Predmet oddaje v najem Predmet oddaje v najem je betonska ploščad pred Halo Tivoli, Celovška c. 25, 1000 Ljubljana, v izmeri 3.735 m2, parcelno številka 1354, k.o. Spodnja Šiška. 2. Pogoji najema: – Pogodba za oddajo večnamenske ploščadi se podpiše za določen čas za dobo do pet let od dneva podpisa, z možnostjo podaljšanja. – Obratovalni čas je predmet razgovora med pogodbenima strankama. – Najemnik nima pravice oddati večnamensko ploščad v podnajem. – Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške (vodo, elektriko, snago). – Cenik obratovalnih stroškov je sestavni del uradnega cenika Športa Ljubljana. – Najemnik prične opravljati dejavnost od dneva podpisa pogodbe, predvidoma 20. 8. 2011. – Najemnik je dolžan skrbeti za red in čistočo ter varnost na ploščadi (upoštevati pravilnik za vadbo in tekmovanja na obstoječem objektu). – Najemnik je dolžan plačevati najemnino v roku 15 dni od izstavitve računa. – Cena celoletnega najema večnamenske ploščadi (upošteva se najboljši ponudnik). Zainteresirani najemnik, ki namerava na navedenem območju postaviti še dodatne objekte za potrebe izvajanja športno rekreacijskih dejavnosti ali za nudenje hrane in pijače ali opravljanje druge dejavnosti, mora predložiti celovito urbanistično preverbo. 3. Pogoji za sodelovanje: Ponudbo za najem lahko oddajo pravne osebe, ki imajo sedež na območju RS oziroma na območju države članice EU in fizične osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU. Pravne osebe morajo k ponudbi priložiti še izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni in potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki tudi ne sme biti starejše od 30 dni. Fizične osebe morajo priložiti potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni, izpisek iz Poslovnega registra Slovenije pri AJPES (s. p.), ki ne sme biti starejši od 30 dni, fotokopijo dokazila o državljanstvu in fotokopijo osebnega dokumenta. Državljani oziroma pravne osebe iz države članice EU morajo priložiti dokazila, ki jih izdajajo institucije v njihovih državah, ki so enakovredne institucijam, od katerih se zahtevajo dokazila za slovenske državljane oziroma pravne osebe. Kolikor takšnih dokazil – potrdila o plačanih davkih in prispevkih ne morejo pridobiti, pa morajo priložiti lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo, da imajo plačane davke in prispevke. Zavezujoča ponudba mora vsebovati: – Dokazilo o strokovni usposobljenosti za opravljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra, ki izkazuje zadnje stanje). – Zainteresirani najemnik mora k ponudbi priložiti opis dejavnosti oziroma ponudbe, ki bi potekala v najetem objektu (večnamenski ploščadi); predstavitveni elaborat je sestavni del ponudbe. Vsa dokazila morajo biti prevedena v slovenski jezik. 4. Višina najemnine Izklicna višina letne najemnine za uporabo ploščadi v športno rekreativne in kulturne namene je 18.000,00€. Če bo najemnik na ploščadi izvajal tudi gostinsko storitev, je letna najemnina 36.000,00€. Cena je določena brez DDV. Uspeli ponudnik bo moral plačati najemnino vsak mesec za naprej, in sicer do 15. v mesecu. Zainteresirani najemniki morajo do vključno 22. 7. 2011 plačati varščino v višini 10% izklicne cene letne najemnine na transakcijski račun; podračun pri URSJP: 01261-06030721152: »plačilo varščine za javno zbiranje ponudb« in original potrdilo priložiti k ponudbi. Plačana varščina se uspelemu upravičencu vračuna v ceno najemnine, neuspelim pa bo vrnjena brez obresti v roku 7 dni po končanem izboru. Če uspeli ponudnik ne podpiše najemne pogodbe v 8 dneh po prejemu obvestila o izbiri, varščina zapade. Varščina zapade tudi v primeru, če ponudnik umakne ponudbo po roku za oddajo ponudbe ali v času veljavnosti ponudbe. 5. Drugi pogoji, pravila za oddajo ponudbe in merilo za izbor Zainteresirani oddajo svoje ponudbe v zaprti kuverti, na naslov: Javni zavod Šport Ljubljana, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana. Na kuverti mora biti oznaka »Ne odpiraj – Ponudba za javno zbiranje ponudb – Za oddajo večnamenske ploščadi pred Halo Tivoli«. Ponudbe je treba oddati najkasneje do 22. 7. 2011 do 10. ure. Ponudba, ki bo prispela po razpisanem roku bo izločena iz postopka ocenjevanja ponudb in bo ponudniku vrnjena neodprta. Ponudnik, ki bo oddal nepopolno ponudbo (pomanjkljivo dokumentacijo) bo pozvan k dopolnitvi ponudbe. Rok za dopolnitev ponudbe bo dva dni od prejema poziva za dopolnitev. Ponudnik, ki ne bo priložil original potrdila o plačani varščini, bo izločen. Za izbor ponudnika bo uporabljeno merilo najvišja ponujena cena najema in kvaliteta programa. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno za najem objekta in/ali bo imel najboljši program. Javno odpiranje ponudb je dne 28. 7. 2011 ob 12.30, na sedežu naročnika. Organizator javnega zbiranja ponudb lahko s ponudniki izvede še pogajanja. Če bo več najugodnejših ponudb bodo s temi ponudniki izvedena še dodatna pogajanja. Če nihče od ponudnikov ne bo ponudil vsaj izklicne cene najema je javno zbiranje ponudb neuspešno. Ponudniki bodo o tem obveščeni v 8 dneh po odpiranju ponudb. Ponudba mora veljati do 15. 9. 2011. 6. Informacije Dodatne informacije: Zoran Lubej – vodja službe, tel. 041/780-049, vsak delovnik od 9. do 16. ure, e-pošta: zoran.lubej@sport-ljubljana.si. Ogled je možen po predhodni najavi, vsak torek od 12. do 15. ure. 7. Sklenitev pogodbe: uspeli ponudnik mora skleniti pogodbo najkasneje v 8 dneh po prejemu obvestila o izboru. 8. Plačilo stroškov: stroške priprave pogodbe nosi organizator javnega zbiranja ponudb. 9. Ustavitev postopka: organizator javnega zbiranja ponudb lahko do sklenitve pogodbe postopek javnega zbiranja ponudb ustavi.
Šport Ljubljana

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti