Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011

Kazalo

šT. 20110767 Ob-3722/11 , Stran 1626
šT. 20110767 Ob-3722/11
Upravni odbor ZVD Zavoda za varstvo pri delu d.d. na podlagi 295. člena ZGD-1 in 18. člena Statuta družbe ZVD Zavoda za varstvo pri delu d.d., Chengdujska cesta 25, 1260 Ljubljana-Polje sklicuje
16. redno skupščino delničarjev,
ki bo potekala v ponedeljek, 1. 8. 2011 ob 10. uri, v sejni sobi ZVD d.d., Chengdujska cesta 25, 1260 Ljubljana-Polje. Dnevni red 1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine. Upravni odbor predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep: »za predsednika skupščine se izvoli Ljubo Peče in za preštevalce glasov Tatjana Polanc, Saša Žebovec in Ana Lozar, za sestavo notarskega zapisnika pa se imenuje notarka Nada Kumar.« 2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2010, poročilom upravnega odbora o rezultatih preveritve revidiranega letnega poročila družbe ZVD d.d. za leto 2010, prejemki organov vodenja ali nadzora, ki so jih ti prejeli za opravljanje nalog v družbi v letu 2010 in o podelitvi razrešnice izvršnemu direktorju in upravnemu odboru za leto 2010. Upravni odbor predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep: »2.1. Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2010 skupaj z mnenjem revizijske družbe in s poročilom upravnega odbora ZVD d.d. o rezultatih preveritve revidiranega letnega poročila družbe ZVD d.d. za leto 2010 ter prejemki organov vodenja ali nadzora, ki so jih ti prejeli za opravljanje nalog v družbi v poslovnem letu 2010. 2.2. Potrdi in odobri se delo izvršnega direktorja in upravnega odbora v poslovnem letu 2010 in se izvršnemu direktorju ter predsedniku in vsem drugim članom upravnega odbora za poslovno leto 2010 podeli razrešnica.« 3. Uporaba bilančnega dobička. Upravni odbor predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep: »3.1. Bilančni dobiček družbe ZVD d.d. na dan 31. 12. 2010, ki je sestavljen iz čistega dobička leta 2010 v znesku 331.480,66 EUR in prenesenih čistih dobičkov iz prejšnjih let (2008, 2009) v znesku 1.186.691,25 EUR, kar skupaj znaša 1.518.171,91 EUR, se uporabi za izplačilo dividend v višini 4% od osnovnega kapitala družbe ZVD d.d., kar znese 32.225,60 EUR, ostanek bilančnega dobička v znesku 1.485.946,31 EUR pa se prenese v druge rezerve iz dobička. 3.2. V skladu s točko 3.1. znaša bruto dividenda na delnico 0,20 EUR. Družba bo dividendo izplačala lastnikom delnic, ki bodo vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev na dan skupščine. Družba bo dividendo izplačala najkasneje do 31. 12. 2011.« 4. Poročilo upravnega odbora o pridobitvi lastnih delnic. Upravni odbor predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep: »4.1. Skupščina se seznani s poročilom upravnega odbora ZVD d.d. o pridobitvi lastnih delnic.« 5. Seznanitev skupščine z novim članom upravnega odbora. Pri tej točki skupščina ne bo sprejemala sklepa, ampak se bo seznanila s tem, da je dosedanjemu članu upravnega odbora mag. Tomu Zickeru z dnem 3. 6. 2011, ko je bil s strani SD izvoljen novi predsednik, potekel mandat v svetu delavcev in s tem tudi članstvo v upravnem odboru. Skupščina se bo seznanila, da je za novega člana upravnega odbora, kot predstavnika delavcev, izvoljen s strani SD za obdobje od 3. 6. 2011 do 3. 6. 2015, dr. Marko Giacomelli. 6. Imenovanje revizorja. Upravni odbor predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep: »6.1. Na predlog upravnega odbora skupščina za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2011 imenuje revizijsko družbo » ABC Revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Ljubljana.« Udeležba in uresničevanje glasovalne pravice Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo le tisti imetniki delnic družbe, ki so konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, tj. 28. 7. 2011 (presečni dan), vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev, ter njihovi zastopniki in pooblaščenci. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi. Delničarji glasujejo osebno, po zastopnikih ali pooblaščencih, na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo ob vstopu v predavalnico, v kateri bo skupščina. Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je treba predložiti družbi ob prijavi udeležbe na skupščino ter ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na sedežu družbe. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva zasedanja skupščine kadarkoli prekličejo. Delničarji glasujejo osebno, po zastopnikih ali pooblaščencih, na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo ob vstopu v sejno sobo, v kateri bo skupščina. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi in ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na družbi. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Zaradi nemotenega poteka skupščine pozivamo vse delničarje oziroma njihove pooblaščence ali zastopnike, da se zglasijo v prostorih družbe pri preštevalcih glasov vsaj pol ure pred pričetkom zasedanja skupščine, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje. Osnovni kapital in število glasovalnih pravic ob sklicu skupščine Na dan sklica skupščine ima družba 186.776 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom vsaka navadna delnica daje njenemu imetniku en glas na skupščini. Skladno z zakonom dajejo navadne delnice njihovim imetnikom pravico do: – udeležbe pri upravljanju družbe, – pravico do dela dobička (dividende), – pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe. Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacije v zvezi s skupščino Gradivo za skupščino vključno s predlogi sklepov z obrazložitvijo, letnim poročilom in revizorjevim poročilom za poslovno leto 2010, poročilom upravnega odbora za leto 2010 o rezultatih preveritve revidiranega letnega poročila družbe ZVD d.d. za leto 2010 s predlogom za uporabo bilančnega dobička za leto 2010, mnenjem o letnem poročilu 2010 in stališčem do revizorjevega poročila za leto 2010 ter sklepom upravnega odbora o odobritvi letnega poročila 2010, je delničarjem na vpogled v tajništvu vodstva družbe na sedežu družbe v Ljubljani-Polje, Chengdujska cesta 25, vsak delovni dan od vključno dneva objave tega sklica do dneva zasedanja skupščine, od 8. do 12. ure, in na spletni strani družbe, www.zvd.si. Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1, kar vključuje podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. O sklepih skupščine odloča skupščina z večino oddanih glasov, razen v primeru odločanja o uporabi bilančnega dobička, o katerem skupščina odloča z 90-odstotno večino oddanih glasov. Zahteve in predlogi delničarjev Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v roku sedmih dni po objavi tega sklica pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Popolni in pravočasno poslani zahtevi v pisni obliki morajo priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Poslovodstvo bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavilo tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se bo objavil in sporočil na način iz 296. člena ZGD-1, če bo delničar v sedmih dneh po objavi tega sklica družbi poslal razumno utemeljen nasprotni predlog za objavo v pisni obliki in pri tem sporočil, da bo ugovarjal predlogu upravnega odbora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predavalnica bo odprta od 9. ure dalje.
ZVD d.d. Ljubo Peče, univ. dipl. prav., predsednik upravnega odbora

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti