Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011

Kazalo

2492. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Slovenska Bistrica, stran 7399.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09 in 51/10), v skladu z določili Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) in 30. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 5. redni seji 21. 6. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Slovenska Bistrica
1. člen
V Pravilniku o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 59/03) se 2. člen dopolni z novim odstavkom, ki se glasi:
»Pomoč se dodeljuje v skladu z Uredbo Komisije (ES) 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za državno pomoč »de minimis« (Uradni list EU L 379, 28. 12. 2006, str. 5–10).«
2. člen
Spremeni se 3. člen, tako da se glasi:
»Pomoč za razvoj lahko pridobijo samostojni podjetniki ter majhna in srednje velika podjetja s sedežem v Občini Slovenska Bistrica. Za ugotavljanje velikosti gospodarske družbe se uporablja veljavna opredelitev velikosti podjetij EU, ki velja za področje državnih pomoči (Uredba komisije (ES) št. 800/2008).
Investicija se mora izvajati na območju Občine Slovenska Bistrica.
Do sredstev pomoči niso upravičena podjetja iz sektorjev:
a) ribištva in ribogojstva,
b) premogovništva,
c) primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
d) pomoči, dodeljene podjetjem, ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
i) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
ii) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce
Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
Pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega in pomoči dodeljene podjetjem, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, ne bodo namenjene za nabavo vozil za cestni promet tovora.
Prav tako do sredstev po tem pravilniku niso upravičeni:
– podjetja v težavah (v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije),
– podjetja v težavah, ki dobivajo pomoč po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje.
Občina bo prejemnika obvestila, da je dobil pomoč v obliki pravila de minimis.«
3. člen
Doda se nova točka na koncu 4. člena, ki se glasi:
5. Stroške obratnih sredstev.
4. člen
Spremeni se tretji odstavek 7. člena, tako, da se glasi:
»Pri dodelitvi pomoči za razvoj se ne sme preseči zgornja meja intenzivnosti ne glede na to, iz katerih javnih virov (sredstva občinskega proračuna, državnega proračuna ali sredstva Evropske unije) je pomoč dodeljena.
Finančna sredstva se dodeljujejo po pravilu »de minimis«, kar pomeni, da skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli upravičencu, ne sme presegati 200.000 € v katerem koli obdobju treh proračunskih let. Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ki deluje v cestnoprometnem sektorju, ne sme presegati 100.000 € v katerem koli obdobju treh proračunskih let. Ti meji se uporabljata ne glede na to, iz katerih virov (sredstva občinskega proračuna, javna sredstva Republike Slovenije ali EU) je pomoč dodeljena.«
5. člen
Spremeni se prvi odstavek 9. člena, tako, da se glasi:
»Upravičenec mora ob prijavi na razpis (izjava) navesti, pri katerih dajalcih pomoči in v kakšnem znesku kandidira oziroma je kandidiral za dodelitev pomoči po pravilu »de minimis« v tekočem koledarskem letu.
Prosilec mora ob prijavi na javni razpis predložiti izjavo, da za iste upravičene stroške ne prejema pomoči po drugih predpisih oziroma da s predvidenim zneskom pomoči »de minimis« niso presežene predpisane intenzivnosti.«
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-7/2011-5/8
Slovenska Bistrica, dne 21. junija 2011
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost