Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011

Kazalo

Ob-3710/11 , Stran 1625
Ob-3710/11
Na podlagi Statuta družbe in na podlagi Zakona o gospodarskih družbah, uprava družbe Športne loterije d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 22, sklicuje
21. sejo skupščine
družbe Športna loterija d.d.,
ki bo dne 5. 8. 2011 ob 12. uri, na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 22. I. Dnevni red in predlogi sklepov: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: izvoli se predsednika skupščine in preštevalca glasov po predlogu uprave. Seji bo prisostvoval vabljeni notar. 2. Seznanitev z letnim poročilom za leto 2010, vključno s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2010 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2010 ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2010. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: a) Skupščina se seznani s sprejetim letnim poročilom za leto 2010, vključno s prejemki uprave in nadzornega sveta, poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2010 in njegovi potrditvi ter sprejema pozitivno stališče do revizorjevega poročila. b) Bilančni dobiček za leto 2010 v znesku 1.907.962,58 EUR se uporabi: – 998.984,00 EUR za izplačilo dividend oziroma 56,00 EUR na delnico delničarjem, ki so na dan zasedanja skupščine vpisani v delniško knjigo, ki se vodi v centralnem registru pri KDD, in sicer najkasneje v 60 dneh po sprejemu tega sklepa, – 908.978,58 EUR kot preneseni dobiček, o njegovi uporabi se bo odločalo v naslednjih poslovnih letih. c) Upravi se za poslovno leto 2010 podeli razrešnica, s čimer se potrdi in odobri njeno delo v letu 2010. d) Nadzornemu svetu se za poslovno leto 2010 podeli razrešnica, s čimer se potrdi in odobri njegovo delo v letu 2010. 3. Imenovanje revizorja družbe. Predlog sklepa nadzornega sveta: za revidiranje poslovnih izkazov in poročila za leto 2011 se imenuje revizijska hiša Deloitte revizija d.o.o., Ljubljana. 4. Spremembe statuta. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta v predlaganem besedilu, ki je sestavni del gradiva skupščine. II. Informacije za delničarje: Gradivo za skupščino Gradivo za skupščino je v skladu z drugim odstavkom 297.a člena ZGD-1 delničarjem na vpogled na sedežu družbe Športna loterija d.d. v Ljubljani, Dunajska cesta 22, in sicer od dneva sklica naprej, vsak delavnik med 10. in 12. uro. Pravice in predlogi delničarjev Delničarji, katerih skupni delež dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti, in sicer na e-mail naslov: info@sportna-loterija.si. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi najpozneje v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti, in sicer na e-mail naslov: info@sportna-loterija.si. Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovani v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji lahko svojo pravico do obveščenosti v skladu s 305. členom ZGD-1 uresničujejo na skupščini. Uprava jim je dolžna podati zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice Upravičenci do udeležbe in glasovanja na skupščini so vsi delničarji družbe, ki so na dan 1. 8. 2011 vpisani v register pri KDD in ki bodo upravi družbe svojo udeležbo pisno najavili tako, da najava prispe na sedež družbe najpozneje do 1. avgusta 2011 do 24. ure. Pooblaščenec oziroma zastopnik delničarja mora za udeležbo na skupščini predložiti pooblastilo. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci se morajo na zahtevo družbe izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno družbi ter ostane shranjeno v družbi. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po elektronski pošti, in sicer v skenirani obliki kot priponka na e-mail naslov: info@sportna-loterija.si. Družba si pridržuje pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastila in avtentičnosti podpisa delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti. Vljudno prosimo udeležence, da se ob prihodu na skupščino evidentirajo v sprejemni pisarni skupščine, in sicer najmanj 15 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost.
Športna loterija d.d. Janez Bukovnik, predsednik uprave

AAA Zlata odličnost