Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011

Kazalo

Št. 3502-354/2011 Ob-3747/11 , Stran 1621
Št. 3502-354/2011 Ob-3747/11
Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in sklepov Mestnega sveta Mestne občine Celje z dne 15. 3. 2011 in 21. 6. 2011
javno zbiranje ponudb
za prodajo stavbnih zemljišč v lasti Mestne občine Celje
1. Ime in sedež organizatorja (upravljavca) javnega zbiranja ponudb: Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje. 2. Predmet prodaje in izhodiščna cena a) Lokacija v k.o. Trnovlje Predmet prodaje sta stavbni zemljišči, označeni s parc. št. 438/1 – travnik, v izmeri 694 m2 in parc. št. 438/2 – dvorišče, v izmeri 40 m2. Zemljišče se prodaja kot celota, ZN »Gospodarska cona v Celju« – ZN Vzhodne Trnovlje I (št. proj. 2/84, RC Planiranje Celje, Uradni list SRS, št. 42/86 in Uradni list RS, št. 14/99) ga opredeljuje kot koridor javne gospodarske infrastrukture (magistralni plinovod in industrijski tir) na zahodni meji funkcionalnih zemljišč območja »A1« in »A«, kjer je predvidena trgovsko-skladiščna dejavnost mestnega in regijskega pomena. Gradnja objektov znotraj območja obravnavanih zemljišč ni mogoča, saj je gabarit objektov določen z obvezno gradbeno linijo na zahodni stani območja A in A1. Izhodiščna cena zemljišča znaša 54,40 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 734 m2 39.929,60 EUR. V ceno ni vštet DDV po predpisani stopnji 20%. b) Lokacija v k.o. Sp. Hudinja Predmet prodaje so stavbna zemljišča, označena s parc. št. 718/1 – dvorišče, v izmeri 446 m2, parc. št. 716/3 – stanovanjska stavba, v izmeri 187 m2, parc. št. 716/4 – dvorišče, v izmeri 2 m2 in parc. št. 716/1 – dvorišče, v izmeri 229 m2. Zemljišče se prodaja kot celota, v skladu z ZN »Gospodarska cona v Celju« – Ureditveni načrt Industrija sever – Celje (proj. št. 308/99, RC Planiranje Celje d.o.o., Uradni list RS, št. 56/99) je na zemljišču mogoče gradnja nadomestnega poslovnega objekta po rušitvi obstoječega gostinskega objekta z oznako 1 in pripadajočih parkirišč pod pogoji prostorske preveritve in pogoji določil zgoraj navedenega odloka. Na del zemljišča sega drugi predvideni poslovni objekt. Dovoljena dejavnost je servisna, trgovska, poslovna. Izhodiščna cena zemljišča znaša 210,00 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 864 m2 181.440,00 EUR. V ceno ni vštet 2% davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. c) Lokacija v k.o. Sp. Hudinja Predmet prodaje sta stavbni zemljišči, označena s parc. št. 1726/10 – dvorišče, v izmeri 91 m2 in parc. št. 2500/15 – dvorišče, v izmeri 169 m2. Zemljišče se prodaja kot celota in leži znotraj območja, ki je glede na izvedbeni prostorski akt: ZN Srce – I. faza posl. objektov (proj. št. 15/80 RC – Planiranje, objavljeno v Uradnem listu SRS, št. 25/80 – manjši del zemljišča) predvideno za proizvodne, servisne in gospodarske dejavnosti. Izhodiščna cena zemljišča znaša 150,00 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 260 m2 39.000,00 EUR. V ceno ni vštet 2% davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. d) Lokacija v k.o. Celje Predmet prodaje je stavbno zemljišče, označeno s parc. št. 549/1 – njiva, v izmeri 541 m2. Zemljišče se prodaja kot celota in leži znotraj območja, ki je glede na izvedbeni prostorski akt: ZN Glazija (proj. št. 33/82 RC – Planiranje, objavljeno v Uradnem listu SRS, št. 31/84 s spremembami in dopolnitvami) namenjeno za stanovanjsko gradnjo in spremljajoče dejavnosti. Izhodiščna cena zemljišča znaša 105,00 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 541 m2 56.805,00 EUR. V ceno ni vštet DDV po predpisani stopnji 20%. e) Lokacija v k.o. Sp. Hudinja Predmet prodaje je stavbno zemljišče, označeno s parc. št. 1201/5 – dvorišče, v izmeri 642 m2 in gospodarsko poslopje, v izmeri 53 m2. Zemljišče se prodaja kot celota in leži znotraj območja, ki je glede na izvedbeni prostorski akt: ZN Dolgo polje (proj. št. 11/83; RC Celje, TOZD Planiranje, Uradni list SRS št. 14/86) namenjeno za stanovanjsko gradnjo in spremljajoče dejavnosti. Izhodiščna cena zemljišča znaša 100,00 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 695 m2 69.500,00 EUR. V ceno ni vštet 2% davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 3. Potrdilo o plačani varščini: ponudnik mora plačati varščino v višini 10% izhodiščne cene pod posamezno lokacijo na transakcijski račun Mestne občine Celje, štev. 01211-0100002855, z obveznim sklicem na št. 28 75108-7221002-70000011 z navedbo »plačilo varščine za javni razpis«. 4. Pogoji prodaje a) Nepremičnine se prodajajo po načelu videno – kupljeno. b) Plačana varščina se bo uspelemu ponudniku odštela od zneska kupnine, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. c) Za vsa stavbna zemljišča, ki so predmet prodaje velja, da v ceni ni zajet komunalni prispevek, in se bo obračunal glede na predložen projekt investitorja v upravnem postopku z odmerno odločbo. Izbrani ponudnik je dolžan sam poskrbeti za ureditev terena, skladno z veljavnim zazidalnim načrtom. 5. Ponudba Ponudba mora vsebovati: a) podatke o ponudniku (ime in priimek ponudnika, naslov, davčno številko, EMŠO, številko transakcijskega računa ter naziv in naslov banke za vračilo vplačane varščine, druge podatke) – Priloga št. 1, b) ponudbeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene določene pod posamezno lokacijo v 2. točki (ponudba, ki bo vsebovala nižjo ceno od izhodiščne, bo kot nepravilna zavrnjena) – Priloga št. 2, c) priloge k ponudbi: – dokazilo o plačani varščini, – fotokopijo osebnega dokumenta, – pravne osebe predložijo izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 3 mesecev, – samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list (izdaja DURS), – fizične osebe predložijo potrdilo o državljanstvu RS, – izjava o sprejemu pogojev ponudbe za prodajo nepremičnine – Priloga št. 3. 6. Drugi pogoji: ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem javnem razpisu. 7. Način in rok plačila kupnine: celotno kupnino je izbrani ponudnik dolžan plačati v roku 8 dni po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Plačilo kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. 8. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika a) Svojo ponudbo (z dokazili in prilogami) morajo ponudniki predložiti ali priporočeno poslati v zaprti kuverti z oznako: »Ne odpiraj - Javno zbiranje ponudb za prodajo stavbnih zemljišč« na naslov: Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, Celje. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Rok za oddajo ponudbe je 21. 7. 2011 do 10. ure. Kot pravočasne se bodo štele ponudbe, ki bodo do navedenega datuma in ure prispele v tajništvo Oddelka za okolje in prostor ter komunalo (II. nadstropje), Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje. b) Prepozno prispele ponudbe (nepravočasne ponudbe), ponudbe pod izhodiščno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev (nepopolne ponudbe), ne bodo upoštevane in bodo izločene iz nadaljnjih postopkov, o čemer bo upravljavec obvestil ponudnika. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb iz 9.a. točke, bodo neodprte vrnjene ponudniku. c) Ne glede na prejšnjo b) točko lahko ponudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje vse sestavine ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb. d) Upravljavec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji stavbnih zemljišč z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla (pogodbe) kadarkoli ustavi. e) Ponudba veže ponudnika do 30. 9. 2011 in do tedaj od nje ne more odstopiti ali jo na kakršenkoli drug način razveljaviti. f) Odpiranje ponudb bo javno in bo opravljeno v sejni sobi MOC-Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, Celje (II. nadstropje) 21. 7. 2011 ob 11. uri. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pooblastilom ponudnika, kadar gre za pravne osebe. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala Komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje stvarnega in finančnega premoženja MOC (v nadaljevanju komisija). g) Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika skleniti prodajno pogodbo, ki jo pripravi upravljavec, v nasprotnem primeru lahko upravljavec k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika posameznika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče podpisati. h) Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. Če bo med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, bo komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino, v roku 10 delovnih dni pozvala k oddaji nove ponudbe. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno. 9. Kontaktne osebe: vsa dodatna pojasnila v zvezi s prodajo stavbnih zemljišč lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Mestni občini Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, Celje, tel. 03/426-56-20 (Ingrid Mastnak) ali tel. 03/426-56-04 (Renata Poteko).
Mestna občina Celje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti