Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011

Kazalo

2489. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju prostorsko ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica, stran 7397.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07, 27/08, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10), 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07; ZPNačrt, Uradni list RS, št. 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.)) ter 16. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 5. redni seji 21. 6. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju prostorsko ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica
1. člen
S tem odlokom se sprejme dopolnitev Odloka o dopolnitvi odloka o sprejetju prostorsko ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica (Uradni list SRS, št. 29/89, dopolnjen Uradni list RS, št. 43/92, 3/93, 35/94 in 45/00).
2. člen
V tretji alinei 4. člena »c) Območje Haloz« se črtajo naslednja območja naselij:
»39. Mostečno
40. Pečke
41. Varoš
42. Lušečka vas
43. Studenice
44. Krasna
45. Stranske Makole
46. Globoko.«
V četrti alinei 4. člena »d) Ureditvena območja« se črta naslednje območje naselij:
»– Poljčane
– Makole.«
3. člen
7. člen se dopolni s točkami:
»i) V coni 2a je dopustna gradnja apartmajskih objektov.
j) V coni območja zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč je dovoljena postavitev prosto stoječih fotovoltaičnih elektrarn. Na gozdnih in kmetijskih zemljiščih je dovoljena postavitev vetrnih elektrarn in gradnja baznih postaj mobilne telefonije ob upoštevanju zakonskih in podzakonskih predpisov ter mikrolokacijskih pogojev. Za posege v prostor na gozdnih in kmetijskih zemljiščih si je predhodno potrebno pridobiti soglasje pristojne krajevne skupnosti.
k) Na območjih kmetijskih zemljišč se lahko načrtujejo:
– agrarne operacije in vodni zadrževalniki za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč;
– vsi pomožni kmetijski objekti;
– omrežja naslednje gospodarske javne infrastrukture: cevovodi za pitno in odpadno vodo s pripadajočimi objekti, elektroenergetski vodi s pripadajočimi objekti, komunikacijski vodi, naftovodi, plinovodi, vročevodi in priključki nanje;
– posegi za začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– začasni objekti;
– rekonstrukcije lokalnih cest;
– čebelnjaki velikosti do 50 m2.
Pomožni kmetijski objekti iz druge alinee tega člena se lahko uporabljajo le v kmetijske namene.
Minister, pristojen za kmetijstvo, v soglasju z ministrom, pristojnim za prostor, podrobneje določi vrste pomožnih kmetijskih objektov in začasnih objektov ter njihovo največjo velikost.«.
V 7. členu se izbrišejo cone, ki se nanašajo na naselja iz 2. člena tega odloka.
4. člen
V 10. členu se v 1. točki spremeni besedilo pete alinee tako, da se glasi:
»Novi objekti morajo biti odmaknjeni od parcelne meje tako, da ni motena sosednja posest, da je možno vzdrževanje objekta in da so upoštevani varnostni pogoji. Odmiki med sosednjimi objekti morajo biti najmanj 8 m. Manjši odmiki so dopustni, če so ugotovljeni ustrezni požarno-varnostni ukrepi in to dovoljuje vplivno območje.«
5. člen
V 10. členu se v 3. točki spremeni besedilo druge alinee tako, da se glasi:
»Strehe naj bodo simetrične dvokapnice, po možnosti s čopi z naklonom 35° do 45°, izjemoma je lahko naklon manjši oziroma streha enokapnica za potrebe fotovoltaike.«
V 10. členu se v 3. točki spremeni besedilo tretje alinee tako, da se glasi:
»Na območjih razpršene poselitve je naklon strešine med 40° in 35°, izjemoma je lahko naklon manjši za potrebe fotovoltaike.«
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-7/2011-5/4
Slovenska Bistrica, dne 21. junija 2011
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti