Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011

Kazalo

Št. 410-0054/2011-2 Ob-3701/11 , Stran 1596
Št. 410-0054/2011-2 Ob-3701/11
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10) (v nadaljevanju: ZUJIK), Odloka o poračunu Občine Divača za leto 2011 (Uradni list RS, št. 29/11), Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07), 6. člena Pravilnika o sofinanciranju programov kulturnih društev na območju Občine Divača (Uradni list RS, št. 54/04, 109/04, 116/07 in 24/09) (v nadaljevanju: Pravilnik), objavlja Občina Divača
javni razpis
za sofinanciranje programov kulturnih društev na območju Občine Divača – za leto 2011
Naziv in sedež naročnika: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, 6215 Divača, ID za DDV: SI 48502502; MŠ:5882974. 1. Predmet javnega razpisa (v nadaljevanju: razpis) Predmet razpisa je sofinanciranje programov kulturnih društev na območju Občine Divača za leto 2011. 2. Okvirna višina sredstev za leto 2011 Okvirna višina sredstev za leto 2011, namenjenih za sofinanciranje programov kulturnih društev na območju Občine Divača (proračunska postavka: »18030300 - Sredstva za delovanje kulturnih društev – sofinanciranje programov društev – tekoče leto«): skupno 32.000,00 EUR in sicer od tega: a) 11.000,00 EUR – za dejavnost pihalnih orkestrov, b) 21.000,00 EUR- za dejavnost ostalih kulturnih društev, skladno s pravilnikom in razpisnimi pogoji. 3. Področja kulturnih dejavnosti, ki so predmet sofinanciranja: a) dejavnost pihalnih orkestrov (godbeniška dejavnost), b) – dejavnost pevskih zborov, – dejavnost baleta, – dejavnost društev, ki so sestavljena iz več skupin, – dejavnost dramskih, gledaliških in lutkovnih skupin, – dejavnost likovnih, fotografskih, video in filmskih skupin, – dejavnost drugih programov, ki dokažejo vsebinsko učinkovitost in se ovrednotijo v skladu in sorazmerju z merili, ki veljajo za podobne zvrsti kulturnih programov. Pod točko a) se lahko prijavijo društva, ki v Občini Divača delujejo na področju izvajanja dejavnosti pihalnih orkestrov (godbeniška dejavnost) in izpolnjujejo ostale pogoje, skladno z javnim razpisom in pravilnikom. Pod točko b) se lahko prijavijo društva, ki v Občini Divača izvajajo dejavnost na ostalih področjih kulturnega ljubiteljskega (po) ustvarjanja, skladno z javnim razpisom in izpolnjujejo ostale pogoje skladno z javnim razpisom in pravilnikom. Do sofinancerskih sredstev so v skladu z merili upravičena društva s področja kulturnih dejavnosti, ki izvajajo svojo dejavnost na neprofitni osnovi. Do sofinancerskih sredstev so v skladu s pravilnikom in tem razpisom upravičena tudi društva s področja kulturnih dejavnosti, ki delujejo predvsem na profitni osnovi, vendar se programi teh skupin ne točkujejo v skladu z merili, ampak so na podlagi razpisa upravičeni do izplačila enkratnih sredstev. 4. Sodelovanje na razpisu Upravičene osebe do razpisnih finančnih sredstev so izvajalci programov na področju kulture, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – imajo sedež na območju Občine Divača, – imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti na področju kulture, – imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih, – dejavnost opravljajo na neprofitni oziroma profitni osnovi, – poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom. 5. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: besedilo razpisa, prijavne obrazce, vzorec zahtevanih izjav. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku dvignejo na Občini Divača, Kolodvorska ulica 3A, Divača, v času uradnih ur. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Divača: http://www.divaca.si. Občina Divača lahko zainteresiranim prijaviteljem na osnovi njihove izražene pisne zahteve v času razpisnega roka pošlje razpisno dokumentacijo. 6. Oddaja in dostava vlog Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse zahtevane priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloga mora biti predložena v zaprti ovojnici na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, 6215 Divača z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – razpis Kulturni programi 2011« osebno ali po pošti. Na ovojnici mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež). Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. Dopolnjevanje delov vlog ali vlog v celoti je možno v razpisnem roku z nujno oznako, na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 1. 8. 2011 oziroma do tega dne ni bila predložena na Občino Divača. Za nepopolno se šteje del vloge ali celotna vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije. Občina Divača bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse vloge predlagateljev: – ki jih ni vložila upravičena oseba, – prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog, – ki bodo tudi po pozivu k dopolnitvi nepopolne. 7. Razpisni rok: razpis se prične z dnevom objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja do 1. 8. 2011. 8. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: postopek razpisa izvaja komisija, ki jo je imenoval župan Občine Divača. Odpiranje vlog ne bo javno. Prijavitelji bodo o izidu razpisa pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od dneva sprejete odločitve o sofinanciranju. 9. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Romana Derenčin; tel. 05/731-09-30. Informacije in pojasnila lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur Občine Divača. Postopek javnega razpisa poteka skladno s Pravilnikom o sofinanciranju programov kulturnih društev na območju Občine Divača (Uradni list RS, št. 54/04, 109/04, 116/07 in 24/09) in Merili, ki so sestavni del pravilnika.
Občina Divača

AAA Zlata odličnost