Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011

Kazalo

Št. 110-22/2011-3 Ob-3738/11 , Stran 1603
Št. 110-22/2011-3 Ob-3738/11
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Postojna (Uradni list RS, št. 56/06 z dne 26. 6. 2007, spremembe in dopolnitve), Odloka proračuna Občine Postojna za leto 2011 (Uradni list RS, št.: 103/10 z dne 21. 12. 2010) Mnenja Ministrstva za finance št. priglasitve: M001-5883512-2007/I) Občina Postojna objavlja
javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje in spodbujanje samozaposlovanja v Občini Postojna v letu 2011
I. Predmet in namen javnega razpisa Predmet javnega razpisa je dodeljevanje proračunskih sredstev za pospeševanje in spodbujanje samozaposlovanja v Občini Postojna z namenom razvoja podjetništva, spodbujanja nastajanja novih delovnih mest v malem gospodarstvu, zmanjševanja brezposelnosti v Občini Postojna, ki se izvaja v obliki enkratne nepovratne pomoči. Nepovratna pomoč je namenjena ustanovitvi podjetja in zagonu poslovanja v obliki povračila plač, prispevkov in davkov iz plač na začetku poslovanja. II. Sredstva in višina subvencioniranja Višina razpoložljivih finančnih sredstev, ki se nameni za pospeševanje in spodbujanje samozaposlovanja znaša 17.954,40 EUR. Enkratna nepovratna pomoč za samozaposlitev znaša do 3 minimalne mesečne plače, ki je namenjena zagonu poslovanja in sicer za sofinanciranje plač, prispevkov in davkov iz plač samozaposlenih oseb na začetku poslovanja. Upoštevana zadnja objava višine minimalne bruto plače (Uradni list RS, št. 3/11 z dne 14. 1. 2011) znaša: 748,10 EUR. Finančna sredstva se dodelijo v enkratnem znesku, pod pogojem, da bo samozaposlitev trajala najmanj dve leti. III. Upravičeni stroški Upravičeni stroški so plačila prispevkov za socialno varnost in izplačane bruto plače (II. bruto z davkom na izplačane plače): – pri pravnih osebah je upravičeni strošek bruto plača, – pri samostojnih podjetnikih posameznikih so upravičeni stroški plačani prispevki za socialno varnost, – v primeru samozaposlitve na področju drugih dovoljenih samostojnih dejavnosti so upravičeni stroški plačani prispevki za socialno varnost. IV. Pogoji za sodelovanje na razpisu Na razpis se lahko prijavijo samozaposlene osebe, ki so se samozaposlile v tekočem koledarskem letu (od 1. 1. 2011 dalje) v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD) kot pravne ali fizične osebe, podjetniki, ki na trgu opravljajo pridobitno dejavnost. Upravičenci do sredstev za samozaposlitev morajo imeti stalno bivališče, sedež in poslovne prostore na območju Občine Postojna. V primeru samozaposlitve samostojnih kulturnih delavcev, ki imajo prispevke za socialno varnost financirane s strani pristojnega ministrstva le ti niso upravičeni strošek, kar pomeni, da niso upravičeni do prejetja subvencije za samozaposlitev. Samozaposlitev mora biti realizirana v tekočem letu in se mora ohraniti vsaj še dve leti po realizaciji samozaposlitve. Kolikor se iz katerih koli razlogov prekine samozaposlitev v predpisanem roku, je prejemnik sredstev dolžan vrniti prejeta sredstva vključno z zakonsko zamudnimi obrestmi. V primeru, da je prijavitelj že prijel subvencijo Zavoda za Zaposlovanje RS v okviru programa samozaposlovanja, ni upravičen do sredstev po tem razpisu. V. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2011. VI. Vsebina prijave Prijava mora vsebovati: – izpolnjeno vlogo za dodelitev subvencije na predpisanem obrazcu Občine Postojna skupaj z zahtevano dokumentacijo; – postopkovno dokumentacijo, in sicer dokazilo o realizirani samozaposlitvi: – za samostojne podjetnike: fotokopijo priglasitvenega lista in obrtno dovoljenje – za vse prosilce, ki opravljajo obrtno dejavnost; – za gospodarske družbe: sklep o vpisu v sodni register z vsemi prilogami; – fotokopijo obvestila Statističnega urada RS o identifikaciji z matično številko in razvrstitev po dejavnosti (za poslovni subjekt); – dokument o davčni številki oziroma identifikacijski številki za DDV; – dokazilo o zaposlitvi: fotokopija prijave v zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje (obrazec M-1/M-2). – dokazilo o stalnem prebivališču – potrdilo Zavoda za Zaposlovanje RS, da v okviru programa samozaposlovanja ni pridobil subvencije za samozaposlitev s strani zavoda VII. Rok za oddajo vlog Vloga, ki se jo poda na predpisanem obrazcu, mora biti dostavljena priporočeno v zapečatenem ovitku po pošti na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna s pripisom »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – Spodbujanje samozaposlovanja 2011«, s polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani ali oddana osebno v s sprejemno informacijsko pisarno z vložiščem št. 3/2 v času poslovnih ur. Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa v Uradnem listu RS do dneva porabe sredstev rezerviranih v proračunu za leto 2011 za ta namen. Ustrezne in popolne vloge bo obravnavala pristojna Komisija tekoče, po prejemu vloge do porabe sredstev rezerviranih v proračunu za leto 2011 za ta namen. Zadnja dostavljena vloga mora biti posredovana na naslov Občine Postojna, najkasneje do 30. 11. 2011. Razpisno dokumentacijo in obrazec vloge lahko zainteresirani v razpisnem roku dvignejo na Občini Postojna – pisarna št. 3/2 vsak dan v okviru poslovnega časa, objavljena pa sta tudi na spletni strani Občine Postojna, http://www.postojna.si. Prosilci, ki bodo podali nepopolne ali nerazumljive vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Rok za dopolnitev vlog je tri delovne dni od prejema obvestila o nepopolni vlogi. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija. Občina Postojna bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse vloge prosilcev: – ki jih ni vložila upravičena oseba; – prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog; – ki bodo tudi po pozivu k dopolnitvi, nepopolne. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. Prosilci bodo obvestilo o odločitvi prejeli najpozneje v 15 dneh po odpiranju vlog. VIII. Naslov in rok za reševanje pritožbe: če se prosilec z odločitvijo ne strinja, lahko poda pisno pritožbo v osmih dneh od prejema obvestila. Pritožba mora biti pisna in poslana na naslov: Občina Postojna, Urad župana, Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna. IX. Dodatna pojasnila: dodatna pojasnila lahko zainteresirani dobijo na naslovu: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, kontaktna oseba: Tatjana Rolih (tel. 728-07-89).
Občina Postojna

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti