Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011

Kazalo

Št. 478-120/2011-48/12 Ob-3742/11 , Stran 1604
Št. 478-120/2011-48/12 Ob-3742/11
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), na podlagi Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2011, sprejetega na 6. seji Sveta Mestne občine Kranj, 11. 5. 2011, Dopolnitve letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2011, sprejete na 7. seji Sveta Mestne občine Kranj dne 22. 6. 2011, ter na podlagi 18. in 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje so: 1. Nepremičnina – del zemljišča parcelna številka 252/3, njiva, v izmeri 6425 m2, k.o. Klanec, v približni izmeri 550 m2, v deležu 550/6425, na skici označeno s št. 1, za izklicno ceno 170,00 EUR/m2 zemljišča (DDV ni vključen v ceno). Vse stroške postopka, davek na dodano vrednost in vse stroške iz pogodbe nosi kupec. Kupec dovoljuje, da se na delu zemljišča, ki je predmet prodaje, vpiše pravica služnosti Mestne občine Kranj za izgradnjo, zagotovitev dostopnosti in uporabe podzemne komunalne infrastrukture. 2. Nepremičnina – del zemljišča parcelna številka 258/2, njiva, v izmeri 2304 m2, k.o. Klanec, v približni izmeri 800 m2, v deležu 800/2304 in del zemljišča parcelna številka 259/1, njiva, v izmeri 2569 m2, k.o. Klanec, v približni izmeri 400 m2, v deležu 400/2569, na skici označeno s št. 2, za izklicno ceno 170,00 EUR/m2 zemljišča (DDV ni vključen v ceno). Vse stroške postopka, davek na dodano vrednost in vse stroške iz pogodbe nosi kupec. Kupec dovoljuje, da se na delih zemljišč, ki so predmet prodaje, vpiše pravica služnosti Mestne občine Kranj za izgradnjo, zagotovitev dostopnosti in uporabe podzemne komunalne infrastrukture. 3. Nepremičnina – del zemljišča parcelna številka 262/1, njiva, v izmeri 6294 m2, k.o. Klanec, v približni izmeri 1000 m2, v deležu 1000/6294, na skici označeno s št. 3, za izklicno ceno 170,00 EUR/m2 zemljišča (DDV ni vključen v ceno). Vse stroške postopka, davek na dodano vrednost in vse stroške iz pogodbe nosi kupec. Kupec dovoljuje, da se na delih zemljišč, ki so predmet prodaje, vpiše pravica služnosti Mestne občine Kranj za izgradnjo, zagotovitev dostopnosti in uporabe podzemne komunalne infrastrukture. 4. Nepremičnina – del zemljišča parcelna številka 207/2, njiva, v izmeri 2840 m2, vpisanega v vl. št. 700, k.o. Klanec, v približni izmeri 520 m2, v deležu 520/2840, del zemljišča parcelna številka 208/2, njiva, v izmeri 1427 m2, vpisanega v vl. št. 700, k.o. Klanec, v približni izmeri 800 m2, v deležu 800/1427 in del zemljišča parcelna številka 209/2, travnik, v izmeri 1957 m2, k.o. Klanec, v približni izmeri 950 m2, v deležu 950/1957, za izklicno ceno 170,00 EUR/m2 zemljišča (DDV ni vključen v ceno). Vse stroške postopka, davek na dodano vrednost in vse stroške iz pogodbe nosi kupec. Kupec dovoljuje, da se na delih zemljišč, ki so predmet prodaje, vpiše pravica služnosti Mestne občine Kranj za izgradnjo, zagotovitev dostopnosti in uporabe podzemne komunalne infrastrukture. 5. Nepremičnina – stavba s pripadajočim zemljiščem, na naslovu Gasilska ulica 17 in 19 v Kranju, ki stoji na zemljišču parc. št. 200/1, stanovanjska stavba, v izmeri 298 m2, dvorišče, v izmeri 414 m2 in gospodarsko poslopje, v izmeri 81 m2, k.o. Stražišče, za izklicno ceno 217.929,00 EUR (brez vključenega davka na promet z nepremičninami). Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremičnin in druge stroške iz pogodbe nosi kupec. Kupec dovoljuje, da se na delih zemljišč, ki so predmet prodaje, vpiše pravica služnosti Mestne občine Kranj za izgradnjo, zagotovitev dostopnosti in uporabe podzemne komunalne infrastrukture. 6. Nepremičnina – zemljišče parcelna številka 180/1, 179, 184/1, 185/4, 187/4, 187/8, 189/6, 192/5, 193/3, 198/5, 198/4, 197/3, 186/4, 186/3, 183/1 in 185/7, vse k.o. Struževo, za izklicno ceno 1.104.745,00 EUR (brez vključenega DDV). Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremičnin in druge stroške iz pogodbe nosi kupec. Kupec dovoljuje, da se na delih zemljišč, ki so predmet prodaje, vpiše pravica služnosti Mestne občine Kranj za izgradnjo, zagotovitev dostopnosti in uporabe podzemne komunalne infrastrukture. 7. Nepremičnina – zemljišče parcelna številka 371/2, k.o. Klanec, za izklicno ceno 21.136,00 EUR (DDV ni vključen v ceno). Zemljišče je deloma v rezervatu elektrokablovoda. Vse stroške postopka, davek na promet nepremičnin oziroma davek na dodano vrednost in vse stroške iz pogodbe nosi kupec. Kupec dovoljuje, da se na delih zemljišč, ki so predmet prodaje, vpiše pravica služnosti Mestne občine Kranj za izgradnjo, zagotovitev dostopnosti in uporabe podzemne komunalne infrastrukture. 8. Nepremičnina – del zemljišč parcelna številka 94/8 in 269/2, k.o. Struževo, v približni izmeri 3.600 m2, skupaj s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem, ki je namenjeno za gradnjo dveh stanovanjskih blokov v Struževem – gradbena parcela objektov B in C, za izklicno ceno 384.831,90 EUR (brez vključenega DDV), od katerega znaša vrednost nepremičnine 306.000,00 EUR in vrednost projektne dokumentacije in geodetskega posnetka 78.831,90 EUR. Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek in druge stroške iz pogodbe nosi kupec. Kupec dovoljuje, da se na delih zemljišč, ki so predmet prodaje, vpiše pravica služnosti Mestne občine Kranj za izgradnjo, zagotovitev dostopnosti in uporabe podzemne komunalne infrastrukture. 9. Nepremičnina – stanovanje št. 35. E, stanovanje št. 35, v 6. nadstropju, Trg Prešernove brigade 8, 4000 Kranj, v izmeri 52,17 m2, v objektu na naslovu Trg Prešernove brigade 8, v Kranju, ki stoji na zemljišču parcelna številka 205/3, k.o. Klanec, za izklicno ceno 75.806,00 EUR+328,77 EUR (sredstva rezervnega sklada). Stanovanje je obremenjeno z najemnim razmerjem, sklenjenim za nedoločen čas. Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremičnin in druge stroške iz pogodbe nosi kupec. II. Nepremičnine, opredeljene v I. točki javnega razpisa, bodo naprodaj na javni dražbi, ki bo v torek, dne 19. 7. 2011, ob 10. uri, v sejni dvorani št. 14, na naslovu Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj. III. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodelujejo domače in tuje pravne in fizične osebe: – pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, fizična oseba pa svojo identiteto izkaže z osebnim dokumentom, – pravne in fizične osebe, ki so na Urad za okolje in prostor pri Mestni občini Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, do ponedeljka, dne 18. 7. 2011, do 12. ure, dostavile naslednje dokumente: – pravne osebe dostavijo dokazilo o registraciji, ki vključuje matično številko in ime odgovorne osebe, ki ni starejše od 30 dni, – fizične osebe dostavijo potrdilo o državljanstvu (lahko fotokopijo osebne izkaznice) in navedbo EMŠO, samostojni podjetnik pa priglasitveni list DURS-a, – dokazilo od sodišča, da pravna oseba ali samostojni podjetnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskemu postopku, ki ni starejše od 30 dni, – potrdilo davčnega organa, da ima pravna oseba ali samostojni podjetnik poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s predpisi, – potrdilo Mestne občine Kranj, da ima pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma fizična oseba poravnane vse obveznosti do Mestne občine Kranj (za katerega zaprosi najkasneje do srede, dne 13. 7. 2011, na Uradu za finance Mestne občine Kranj), – davčno številko in številko računa pravne osebe, samostojnega podjetnika oziroma fizične osebe, z navedbo imena in naslova banke ali druge finančne ustanove, – dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS, – izjavo, da pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma fizična oseba v celoti soglaša s pogoji javne dražbe in osnutkom pogodbe, – potrdilo o nakazilu kavcije, v višini 10 odstotkov izklicne cene nepremičnine oziroma premičnine, ki jo bo dražil na javni dražbi, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Kranj, številka 01252-0100006472, sklic na številko odobritve 18 75515-2010003-43060009 Mestne občine Kranj, z navedbo »Plačilo varščine za javno dražbo«, z oznako točke, pod katero se nahaja nepremičnina oziroma premična stvar, za katero se plačuje varščina.«. – seznam dokumentov oziroma potrdil iz te točke razpisa. IV. Pogodba o prodaji nepremičnine se sklene z najugodnejšim dražiteljem v 15 dneh po končani dražbi oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko ponudnik podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, ponudnik zadrži njegovo varščino. V. Kupnino za nepremičnino bo izbrani ponudnik poravnal na račun, št. 01252-0100006472 Mestne občine Kranj, v roku, ki ne sme biti daljši kot trideset dni od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. VI. Davek na dodano vrednost oziroma davek na promet z nepremičninami, stroške cenitve nepremičnine oziroma premične stvari, ter druge morebitne stroške na podlagi pogodbe in stroške notarja plača kupec. VII. Pravila dražbe: 1. dražbo lahko vodi predsednik komisije ob navzočnosti članov komisije, 2. draži lahko tisti, ki je plačal kavcijo za nepremičnino, ki jo draži, in je izpolnil pogoj iz III. točke tega razpisa, in slednje dokaže s pisnim potrdilom, 3. pooblaščenec dražitelja mora predložiti veljavno pooblastilo, 4. dražitelji za nepremičnine, za katere je izklicna cena določena na m2, lahko dvigajo ceno na m2 površine za večkratnik zneska 5 EUR, 5. dražitelji za nepremičnine, za katere je izklicna cena do 40.000 EUR, lahko dvigajo za večkratnik zneska 250 EUR, 6. dražitelji za nepremičnine oziroma premične stvari, za katere je izklicna cena nad 40.000 EUR, lahko dvigajo za večkratnik zneska 500 EUR, 7. dražitelj je vezan na svojo ponudbo dokler ni podana višja ponudba, 8. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno, 9. dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo, 10. ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe, 11. morebitne ugovore reši voditelj dražbe takoj. VIII. Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se opravi po celotnem plačilu kupnine in stroškov. IX. Opozorilo. Organ, pristojen za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti, ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. X. Ogled nepremičnin in premičnin je možen na podlagi predhodnega dogovora, vendar najkasneje do srede, dne 13. 7. 2011, do 12. ure, na tel. 237-31-31 ali 23-73-115, za stanovanje pa na tel. 237-31-58. XI. Natančnejše podatke o nepremičninah ter ostale informacije so na voljo na naslovu: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, Urad za okolje in prostor, in bodo objavljene na internetni strani, www.kranj.si. XII. Razpisno dokumentacijo in osnutek pogodbe, lahko zainteresirane osebe, ki želijo sodelovati na javni dražbi, dvignejo na naslovu: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, Urad za okolje in prostor, v času uradnih ur.
Mestna občina Kranj

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti