Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2011 z dne 1. 7. 2011

Kazalo

2480. Odlok o 2. spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2011, stran 7390.

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 z vsemi spremembami in dopolnitvami), 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/07), 87. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS, št. 55/07) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 8. redni seji dne 22. 6. 2011 sprejel
O D L O K
o 2. spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2011
V Odloku o 1. spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2011 (Uradni list RS, št. 10/11) se višina proračuna spremeni tako, da se glasi:
»2. VIŠINA PRORAČUNA
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+------+------------------------------------+------------+
|A.  |   |BILANCA PRIHODKOV          |      |
|   |   |IN ODHODKOV             |      |
+------+------+------------------------------------+------------+
|   | I. |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)  |  9.447.437|
+------+------+------------------------------------+------------+
|   |   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)       |  7.889.545|
+------+------+------------------------------------+------------+
|70  |   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)  |  5.321.628|
+------+------+------------------------------------+------------+
|700  |   |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK     |  3.470.295|
+------+------+------------------------------------+------------+
|703  |   |DAVKI NA PREMOŽENJE         |  1.242.148|
+------+------+------------------------------------+------------+
|704  |   |DOMAČI DAVKI NA BLAGO        |   609.185|
|   |   |IN STORITVE             |      |
+------+------+------------------------------------+------------+
|706  |   |DRUGI DAVKI             |      |
+------+------+------------------------------------+------------+
|71  |   |NEDAVČNI PRIHODKI          |  2.567.917|
|   |   |(710+711+712+713+714)        |      |
+------+------+------------------------------------+------------+
|710  |   |UDELEŽBA NA DOBIČKU         |  2.083.024|
|   |   |IN DOHODKI OD PREMOŽENJA      |      |
+------+------+------------------------------------+------------+
|711  |   |TAKSE IN PRISTOJBINE        |    3.000|
+------+------+------------------------------------+------------+
|712  |   |DENARNE KAZNI            |   29.393|
+------+------+------------------------------------+------------+
|713  |   |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA      |   280.000|
|   |   |IN STORITEV             |      |
+------+------+------------------------------------+------------+
|714  |   |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI       |   172.500|
+------+------+------------------------------------+------------+
|72  |   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)  |   153.680|
+------+------+------------------------------------+------------+
|720  |   |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH    |   11.320|
|   |   |SREDSTEV              |      |
+------+------+------------------------------------+------------+
|721  |   |PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG      |      |
+------+------+------------------------------------+------------+
|722  |   |PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN   |   142.360|
|   |   |NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA      |      |
+------+------+------------------------------------+------------+
|73  |   |PREJETE DONACIJE (730+731)     |      0|
+------+------+------------------------------------+------------+
|730  |   |PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV  |      |
+------+------+------------------------------------+------------+
|731  |   |PREJETE DONACIJE IZ TUJINE     |      |
+------+------+------------------------------------+------------+
|74  |   |TRANSFERNI PRIHODKI         |  1.404.212|
+------+------+------------------------------------+------------+
|740  |   |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH    |  1.404.212|
|   |   |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ      |      |
+------+------+------------------------------------+------------+
|   | II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)    | 11.898.402|
+------+------+------------------------------------+------------+
|40  |   |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)|  2.648.554|
+------+------+------------------------------------+------------+
|400  |   |PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM  |   487.360|
+------+------+------------------------------------+------------+
|401  |   |PRISPEVKI DELODAJALCEV       |   76.153|
|   |   |ZA SOCIALNO VARNOST         |      |
+------+------+------------------------------------+------------+
|402  |   |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE    |  2.024.260|
+------+------+------------------------------------+------------+
|403  |   |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI       |      |
+------+------+------------------------------------+------------+
|409  |   |SREDSTVA, IZLOČENA         |   60.781|
|   |   |V REZERVE              |      |
+------+------+------------------------------------+------------+
|41  |   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) |  2.972.501|
+------+------+------------------------------------+------------+
|410  |   |SUBVENCIJE             |   63.100|
+------+------+------------------------------------+------------+
|411  |   |TRANSFERI POSAMEZNIKOM       |  1.107.745|
|   |   |IN GOSPODINJSTVOM          |      |
+------+------+------------------------------------+------------+
|412  |   |TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN |   410.315|
|   |   |USTANOVAM              |      |
+------+------+------------------------------------+------------+
|413  |   |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI    |  1.391.341|
+------+------+------------------------------------+------------+
|42  |   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)     |  5.455.846|
+------+------+------------------------------------+------------+
|420  |   |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV |  5.455.846|
+------+------+------------------------------------+------------+
|43  |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)    |   821.501|
+------+------+------------------------------------+------------+
|430  |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI       |      |
+------+------+------------------------------------+------------+
|431  |   |INV. TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČ.  |   597.523|
|   |   |OSEBAM, KI NISO PU         |      |
+------+------+------------------------------------+------------+
|432  |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM|   223.978|
|   |   |UPORABNIKOM             |      |
+------+------+------------------------------------+------------+
|   | III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) | –2.450.965|
|   |   |(I. – II.)             |      |
|   |   |(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ    |      |
|   |   |ODHODKI)              |      |
+------+------+------------------------------------+------------+
|B.  |   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV      |      |
|   |   |IN NALOŽB              |      |
+------+------+------------------------------------+------------+
|75  | IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  |    1.316|
|   |   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |      |
|   |   |(750+751)              |      |
+------+------+------------------------------------+------------+
|750  |   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL    |      |
+------+------+------------------------------------+------------+
|751  |   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |    1.316|
+------+------+------------------------------------+------------+
|44  | V. |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |      0|
|   |   |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)    |      |
+------+------+------------------------------------+------------+
|440  |   |DANA POSOJILA            |      |
+------+------+------------------------------------+------------+
|441  |   |POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV    |      |
+------+------+------------------------------------+------------+
|   | VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA     |    1.316|
|   |   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  |      |
|   |   |(IV. – V.)             |      |
+------+------+------------------------------------+------------+
|   | VII. |SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)   | –2.449.649|
|   |   |PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO  |      |
|   |   |PREJETIH IN DANIH POSOJIL      |      |
|   |   |(I. + IV.) – (II. + V.)       |      |
+------+------+------------------------------------+------------+
|C.  |   |RAČUN FINANCIRANJA         |      |
+------+------+------------------------------------+------------+
|50  |VIII. |ZADOLŽEVANJE (500)         |      0|
+------+------+------------------------------------+------------+
|500  |   |DOMAČE ZADOLŽEVANJE         |      |
+------+------+------------------------------------+------------+
|55  | IX. |ODPLAČILA DOLGA (550)        |      0|
+------+------+------------------------------------+------------+
|550  |   |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA      |      |
+------+------+------------------------------------+------------+
|   | X. |NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)    |      0|
+------+------+------------------------------------+------------+
|   | XI. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA | –2.449.649|
|   |   |RAČUNIH (III.+VI.+X) =       |      |
|   |   |(I.+IV.+VIII.) – (II.+V.+IX.)    |      |
+------+------+------------------------------------+------------+
|   |   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU |      |
|   |   |PRETEKLEGA LETA           |      |
+------+------+------------------------------------+------------+
|   |   |– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE     |      |
|   |   |IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA    |      |
+------+------+------------------------------------+------------+
Proračunski primanjkljaj se pokriva iz presežkov preteklih let.«
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410/1-5/2010-MJ
Kranjska Gora, dne 22. junija 2011
Župan
Občine Kranjska Gora
Jure Žerjav l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti