Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018, Kazalo


DRŽAVNI SVET

1542. Sklep o izvolitvi podpredsednika Državnega sveta Republike Slovenije
1543. Sklep o dopolnitvah Sklepa o izvolitvi predsednikov, podpredsednikov in članov komisij Državnega sveta Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1544. Uredba o dodeljevanju podpore prek finančnih instrumentov za izvajanje določenih podukrepov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
1545. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opremi
1546. Uredba o določitvi podrobnejših namenov porabe in meril za izračun višine sredstev, ki pripadajo posameznim občinam oziroma občinskim samoupravnim narodnim skupnostim

Sklepi

1547. Sklep o objavi sprememb in dopolnitev prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR)
1548. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi deležev izpolnjevanja obveznosti, za katere morajo proizvajalci električne in elektronske opreme za leto 2017 zagotoviti zbiranje in obdelavo odpadne električne in elektronske opreme

MINISTRSTVA

1549. Pravilnik o pripravništvu, strokovnem izpitu in strokovnem izpopolnjevanju za delavce v javni gozdarski službi
1550. Pravilnik o Slovenski potici
1551. Pravilnik o načinu ravnanja ponudnikov plačilnih storitev v zvezi z izvrševanjem sklepov o izvršbi ali zavarovanju, ki jih izdajo davčni organi
1552. Pravilnik o potrdilu o overitvi
1553. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o pogojih za pridobitev dovoljenja za gojenje konoplje in maka
1554. Pravilnik o spremembi Pravilnika o ukrepih za varstvo pred utopitvami na kopališčih
1555. Odredba o spremembi in dopolnitvah Odredbe o zgornji meji števila ponudb za delo v Republiki Sloveniji za leto 2018
1556. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Ustanova za pomoč ogroženim Državljani sveta«
1625. Pravilnik o pogojih za uporabo virov ionizirajočih sevanj v zdravstvene namene in pri namerni izpostavljenosti ljudi v nemedicinske namene

BANKA SLOVENIJE

1557. Sklep o uporabi Smernic o ocenjevanju primernosti članov upravljalnega organa in nosilcev ključnih funkcij
1558. Sklep o uporabi Smernic o notranjem upravljanju
1559. Sklep o spremembi Sklepa o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice
1560. Sklep o spremembah Sklepa o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

1561. Sklepi o razrešitvah in imenovanjih v volilnih komisijah

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1562. Sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske pokojnine od 1. januarja 2018 do 31. marca 2018
1563. Sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske pokojnine od 1. aprila 2018
1564. Sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji pokojnini, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in najvišjem znesku nadomestila za čas poklicne rehabilitacije od 1. januarja 2018 do 31. marca 2018
1565. Sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji pokojnini, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in najvišjem znesku nadomestila za čas poklicne rehabilitacije od 1. aprila 2018
1566. Odločba o imenovanju namestnice vodje Specializiranega državnega tožilstva RS
1567. Tarifa nadomestil stroškov za posredovanje podatkov o transakcijskih računih fizičnih oseb iz registra transakcijskih računov
1568. Navodilo o vsebini, načinu in rokih zbiranja in posredovanja podatkov o dospelih neporavnanih obveznostih poslovnih subjektov ter o prometu in stanjih na njihovih transakcijskih računih
1569. Navodilo za vlaganje zahtev za pridobitev osebnih podatkov fizičnih oseb iz registra transakcijskih računov v elektronski obliki

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1570. Pristop h Kolektivni pogodbi za dejavnost poslovanja z nepremičninami

OBČINE

Ajdovščina

1571. Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2017

Brezovica

1572. Odlok o delovanju in financiranju krajevnih skupnosti Občine Brezovica
1573. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti in o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Brezovica
1618. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtci Brezovica

Celje

1619. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje CI-6

Dobrna

1620. Sklep o začetku priprave dveh občinskih podrobnih prostorskih načrtov za del enote urejanja prostora Dobrna 20 (DO 20), za del enote urejanja prostora Dobrna 17 (DO 17) in za del enote urejanja prostora Dobrna 19 (DO 19) – za Terme Dobrna
1621. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Dobrna
1622. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Gutenek

Dol pri Ljubljani

1574. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2017

Grosuplje

1575. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Grosuplje 3

Horjul

1576. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Horjul za leto 2017

Hrpelje-Kozina

1577. Sklep o pričetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev območja ob »Železnem mostu« na Kozini
1578. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 1 Občinskega prostorskega načrta Občine Hrpelje - Kozina
1579. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 2 Občinskega prostorskega načrta Občine Hrpelje - Kozina
1580. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 3 Občinskega prostorskega načrta Občine Hrpelje - Kozina
1581. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe

Idrija

1582. Odlok o turistični in pomocijski taksi v Občini Idrija
1583. Odlok o razveljavitvi Odloka o načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe upravljanje z občinskimi stanovanji, poslovnimi prostori in objekti v občinski lasti v Občini Idrija
1584. Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Idrija
1585. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Idrija
1586. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1587. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Kamnik

1588. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu KA-23 Kamnik – Poljane
1589. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kamnik
1590. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Kamnik
1591. Merila za določitev višine nadomestila za člane volilnih organov Občine Kamnik

Komen

1592. Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči

Koper

1593. Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Koper
1594. Zaključni račun proračuna Mestne občine Koper za leto 2017

Laško

1595. Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2018
1596. Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2019
1597. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Sedmica Laško, finančno-računovodske in svetovalne storitve za zavode, društva in ostale pravne osebe
1598. Odlok o spremembi Odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot v krajevnih skupnostih Občine Laško
1599. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen subvencioniranja nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Laško
1600. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Laško

Ljubljana

1601. Ugotovitveni sklep o sprejemu Akta o ustanovitvi Sveta RCERO LJUBLJANA

Miren-Kostanjevica

1602. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcele št. 1/233, 1/273 in 1/297 vse k. o. 2328-Opatje selo
1603. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcele št. 622/7, 622/8, 660/3, 660/4, 660/5, 660/6, 629/6, 959/13 vse k. o. 2325-Miren

Mozirje

1604. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Turistično območje Mozirje center VZHOD

Odranci

1623. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v Občini Odranci

Postojna

1605. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Postojna za leto 2018
1606. Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Goričica ob Stari vasi – enota urejanja prostora – PO 59/5 druge spremembe

Sevnica

1607. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica 2
1608. Pravilnik o subvencioniranju komunalnega prispevka mladim družinam in mladim investitorjem za gradnjo individualnih stanovanjskih stavb v Občini Sevnica

Slovenj Gradec

1609. Zaključni račun proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2017
1610. Odlok o pokopališkem redu v Mestni občini Slovenj Gradec

Slovenska Bistrica

1611. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjske zazidave Gaber

Slovenske Konjice

1612. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Slovenske Konjice št. 2

Šentjur

1613. Ugotovitveni sklep »Stališča do pripomb in predlogov javnosti na dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev Izvedbenega prostorskega načrta Občine Šentjur – spremembe št. 2 za širitev stavbnega zemljišča na lokaciji Goričica«

Šmartno pri Litiji

1614. Odlok o spremembi meje občin Litija in Šmartno pri Litiji

Tolmin

1615. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje MN 19

Trebnje

1616. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja EUP TRE-293 in del območja EUP TRE-057 ob Obrtni coni Trebnje

Trnovska vas

1617. Dodatek k Sporazumu o razdelitvi premoženja Občine Destrnik – Trnovska vas med novo nastale Občine Destrnik, Trnovska vas, Sv. Andraž v Slov. goricah

Vipava

1624. Zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2017

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti