Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018

Kazalo

1578. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 1 Občinskega prostorskega načrta Občine Hrpelje - Kozina, stran 4967.

  
Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2)ter 29. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 51/15) je županja Občine Hrpelje - Kozina dne 10. 5. 2018 sprejela
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 1 Občinskega prostorskega načrta Občine Hrpelje - Kozina
1. člen 
(splošna določila) 
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 51/15) (v nadaljevanju: sdOPN1).
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev OPN) 
(1) V Občini Hrpelje - Kozina je v veljavi Občinski prostorski načrt Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 51/15).
(2) Po uveljavitvi Občinskega prostorskega načrta so se pojavile prostorske razvojne potrebe, ki niso skladne z njegovimi določbami.
(3) Razlogi za pripravo sdOPN1 so:
– izražene lastne razvojne potrebe,
– izražene razvojne potrebe drugih oseb,
– uskladitve z noveliranimi predpisi,
– ugotovljene pomanjkljivosti in neusklajenosti v veljavnem OPN,
– uskladitve s stanjem v prostoru.
3. člen 
(območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka) 
(1) sdOPN1 se nanašajo na celotno območje OPN.
(2) S sdOPN1 se bodo izvedle:
– spremembe namenske rabe prostora,
– spremembe prostorskih izvedbenih pogojev,
– semantični in nomotehnični popravki.
(3) sdOPN1 se izvedejo po rednem postopku, kot ga določa Zakon o prostorskem načrtovanju.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
V postopku priprave sdOPN1 se bodo analizirale izražene razvojne pobude, preučila se bo njihova skladnost s strateškim delom OPN, z obveznimi izhodišči za pripravo OPN in s stanjem v prostoru. Pridobile se bodo morebitne potrebne strokovne podlage, opravile preveritve in pripravile utemeljitve.
5. člen 
(roki za pripravo sdOPN1 in njegovih posameznih faz) 
(1) Roki določeni v tem členu so okvirne narave in tečejo od dneva uveljavitve tega sklepa.
(2) Faze del in okvirni rok:
– analiza razvojnih pobud, 90 dni,
– priprava osnutka sdOPN1, 45 dni,
– pridobitev posebnih smernic, 30 dni,
– pridobitev prvih mnenj nosilcev urejanja prostora, 30 dni,
– pridobitev odločbe glede potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje, 21 dni,
– priprava dopolnjenega osnutka sdOPN1, 30 dni,
– javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka sdOPN1, 30 dni,
– zavzetje stališč do pripomb in predlogov na dopolnjen osnutek sdOPN1, 30 dni,
– priprava predloga sdOPN1, 30 dni,
– pridobitev drugih mnenj nosilcev urejanja prostora, 30 dni,
– priprava usklajenega predloga sdOPN1, 10 dni,
– sprejem odloka,
– objava odloka,
– priprava končnega elaborata sdOPN1, 15 dni.
Okvirni rok priprave sta dve leti.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
(1) Nosilce urejanja prostora se bo določilo v postopku priprave sdOPN1 v skladu z obsegom in vsebino potrebnih sprememb in z njimi povezanimi vplivi na prostor.
(2) Predvideni nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo,
– Zavod za gozdove Slovenije,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode,
– Zavod za varstvo narave,
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo,
– Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo (rudarstvo),
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo (energetika),
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko,
– Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja,
– Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Služba za varnost, obrambne zadeve in blagovne rezerve,
– Ministrstvo za zdravje.
7. člen 
(veljavnost sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-13/2018
Hrpelje, dne 10. maja 2018
Županja 
Občine Hrpelje - Kozina
Saša Likavec Svetelšek l.r.

AAA Zlata odličnost