Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018

Kazalo

1551. Pravilnik o načinu ravnanja ponudnikov plačilnih storitev v zvezi z izvrševanjem sklepov o izvršbi ali zavarovanju, ki jih izdajo davčni organi, stran 4941.

  
Na podlagi 189. člena Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (Uradni list RS, št. 7/18 in 9/18 – popr.) izdaja ministrica za finance
P R A V I L N I K 
o načinu ravnanja ponudnikov plačilnih storitev v zvezi z izvrševanjem sklepov o izvršbi ali zavarovanju, ki jih izdajo davčni organi 
1. člen
Ta pravilnik določa način ravnanja ponudnikov plačilnih storitev v zvezi z izvrševanjem sklepov o izvršbi ali zavarovanju, ki jih v skladu s svojimi pristojnostmi izdajo davčni organi.
2. člen 
(1) Takoj ko ponudnik plačilnih storitev prejme sklep o davčni izvršbi, zarubi denarna sredstva (v nadaljnjem besedilu: sredstva) na vseh dolžnikovih računih, ki jih vodi, do višine dolga, navedenega v sklepu o davčni izvršbi.
(2) Ponudnik plačilnih storitev, ki je v sklepu o davčni izvršbi naveden na prvem mestu (v nadaljnjem besedilu: primarni ponudnik plačilnih storitev), prenese sredstva z dolžnikovega računa na predpisane račune.
3. člen 
Ponudnik plačilnih storitev izvrši sklep o davčni izvršbi iz sredstev na dolžnikovih računih, in sicer iz vseh sredstev v vseh valutah, pri čemer sredstva v tuji valuti preračuna v valuto euro po svojem nakupnem tečaju na dan prenosa.
4. člen 
Ponudnik plačilnih storitev zarubi sredstva na računih dolžnika, in sicer najprej sredstva v valuti euro v breme transakcijskega računa. Če na tem računu ni sredstev v višini, navedeni v sklepu o davčni izvršbi, pa še v breme drugih računov dolžnika in iz sredstev iz naslova pogodb o vezavi sredstev s ponudnikom plačilnih storitev, ki se prenesejo na predpisan račun.
5. člen 
(1) Ponudniki plačilnih storitev prenesejo zarubljena sredstva na dolžnikov transakcijski račun, odprt pri primarnem ponudniku plačilnih storitev, takoj ko od primarnega ponudnika plačilnih storitev pridobijo podatek o višini manjkajočih sredstev za poplačilo dolga po sklepu o davčni izvršbi.
(2) Ponudniki plačilnih storitev pridobijo od primarnega ponudnika plačilnih storitev podatek iz prejšnjega odstavka takoj po rubežu sredstev in ob vsakem prilivu sredstev na račun, in sicer vse do obvestila iz četrtega odstavka tega člena.
(3) Če sredstva v valuti euro pri primarnem ponudniku plačilnih storitev in prenesena sredstva v valuti euro drugih ponudnikov plačilnih storitev ne zadoščajo za poplačilo dolga po sklepu o davčni izvršbi, se dolg poplača tudi iz sredstev v tujih valutah, ki jih ima dolžnik na računu, odprtem pri primarnem ponudniku plačilnih storitev, oziroma če ta ne zadoščajo, tudi iz sredstev v tujih valutah, ki jih ima dolžnik na računih, odprtih pri drugih ponudnikih plačilnih storitev.
(4) Sredstva ponudnikov plačilnih storitev se prenašajo na transakcijski račun dolžnika pri primarnem ponudniku plačilnih storitev vse do obvestila primarnega ponudnika plačilnih storitev, da prenosi sredstev niso več potrebni.
6. člen 
(1) Če je v sklepu o davčni izvršbi navedenih več ponudnikov plačilnih storitev in primarni ponudnik plačilnih storitev na dan prejema ali po prejemu sklepa ukine dolžnikov račun, o tem obvesti vse ostale v sklepu o davčni izvršbi navedene ponudnike plačilnih storitev.
(2) Od prejema obvestila iz prejšnjega odstavka se kot primarni ponudnik plačilnih storitev šteje naslednji v sklepu o davčni izvršbi navedeni ponudnik plačilnih storitev.
(3) Ponudniki plačilnih storitev pridobijo od novega primarnega ponudnika plačilnih storitev podatek o številki transakcijskega računa dolžnika, ki ga ima le-ta odprtega pri njem, in podatek o višini sredstev, potrebnih za poplačilo dolga po sklepu o davčni izvršbi.
7. člen 
Primarni ponudnik plačilnih storitev:
– zarubi sredstva do višine dolga po sklepu, pri čemer v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek, upošteva določbe o izvzetjih in omejitvah davčne izvršbe,
– obračunava zamudne obresti in izvrši njihov prenos na predpisane račune,
– izvršuje prenose sredstev na predpisane račune,
– obvesti druge ponudnike plačilnih storitev, ko sredstva na transakcijskem računu primarnega ponudnika plačilnih storitev zadoščajo za poplačilo dolga z zamudnimi obrestmi, da prenehajo z nakazili zarubljenih sredstev.
8. člen 
Primarni ponudnik plačilnih storitev po izvršenem prenosu sredstev s strani drugih ponudnikov plačilnih storitev izvaja prenose sredstev v višini dolga po sklepu o davčni izvršbi z obračunanimi zamudnimi obrestmi do popolne izvršitve sklepa. Če sredstva na računih pri primarnem ponudniku plačilnih storitev zadoščajo za pokritje dolga, primarni ponudnik plačilnih storitev obvesti vse druge v sklepu o davčni izvršbi navedene ponudnike plačilnih storitev, da sredstva zadoščajo in naj prenehajo z nakazili sredstev na transakcijski račun dolžnika, odprt pri primarnem ponudniku plačilnih storitev.
9. člen 
Ponudniki plačilnih storitev prenehajo izvrševati sklep o davčni izvršbi takoj po prejemu sklepa o ustavitvi postopka davčne izvršbe oziroma sklepa o zadržanju davčne izvršbe.
10. člen 
(1) Če prejme ponudnik plačilnih storitev v izvršitev več sklepov o davčni izvršbi, se ti sklepi izvršijo po vrstnem redu, kot so prispeli.
(2) Pri vrstnem redu poplačila obveznosti se upošteva prednostni vrstni red, določen z zakonom, ki ureja davčni postopek.
11. člen 
Če ponudnik plačilnih storitev izvršuje sklepe o davčni izvršbi, izdane na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek, in sklepe o izvršbi, izdane na podlagi zakona, ki ureja izvršbo in zavarovanje, imajo davčni dolg in stroški davčne izvršbe pri poplačilu prednost pred ostalimi dolgovi dolžnika, razen pred dospelimi obveznostmi iz naslova zakonite preživnine, odškodnine za škodo, nastalo zaradi porušenega zdravja, odškodnine zaradi izgube delovne zmožnosti ali odškodnine zaradi smrti preživljavca.
12. člen 
Ponudnik plačilnih storitev nakazuje zarubljena sredstva po sklepu o davčni izvršbi na predpisane račune tako, da se obveznosti poplačajo po naslednjem vrstnem redu:
1. stroški izvršbe,
2. obresti,
3. davek,
4. denarne kazni in globe ter stroški tega postopka.
13. člen 
Ponudnik plačilnih storitev začasni sklep za zavarovanje izpolnitve davčne obveznosti izvrši takoj po prejemu.
14. člen 
Ponudnik plačilnih storitev izvrši začasni sklep za zavarovanje izpolnitve davčne obveznosti s smiselno uporabo določb 3., 4., 5. in 6. člena tega pravilnika.
KONČNI DOLOČBI 
15. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o načinu ravnanja ponudnikov plačilnih storitev v zvezi z izvrševanjem sklepov o izvršbi oziroma zavarovanju, ki jih izdajo davčni organi (Uradni list RS, št. 43/10 in 7/18 – ZPlaSSIED).
16. člen 
Ta pravilnik začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-182/2018
Ljubljana, dne 11. maja 2018
EVA 2018-1611-0018
mag. Mateja Vraničar Erman l.r.
Ministrica 
za finance 

AAA Zlata odličnost