Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018

Kazalo

Št. 478-37/2015 Ob-2202/18, Stran 1223
Občina Logatec, Tržaška cesta 50A, Logatec, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in Dopolnitve načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Logatec za leto 2018, ki je priloga Odloka o proračunu Občine Logatec za leto 2018 (Uradni list RS, št. 77/17)
javno zbiranje ponudb 
za prodajo nepremičnin 
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja: Občina Logatec, Tržaška cesta 50A, Logatec, matična številka: 5874661000, davčna številka: SI55512844.
2. Predmet prodaje je nezazidano komunalno opremljeno stavbno zemljišče namenjeno poslovni gradnji v IOC Logatec, parc. št. 754/19, v izmeri približno 684 m2.
Zemljišče se prodaja neporavnano, s komunalno opremo, ki vključuje: kanalizacijo, vodo, javno razsvetljavo, elektriko 3x35 A in asfaltno cesto. Predmetno zemljišče se nahaja delno pod daljnovodom, zato je zazidljivo z omejitvami – varovalni pasovi.
Izklicna cena za komunalno opremljeno neporavnano zemljišče je 40,00 EUR za m2 oziroma 48,80 EUR za m2 z vključenim 22 % DDV.
3. Pogoji prodaje:
a) nakup po načelu »videno-kupljeno«, kasnejših reklamacij ne bomo upoštevali;
b) nepremičnina bo prodana najboljšemu ponudniku;
c) izbrani ponudnik bo sklenil prodajno pogodbo najkasneje v petnajstih dneh po končani izbiri najugodnejšega ponudnika. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima prodajalka pravico zadržati vplačano varščino;
d) po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepremičnine izročila original overjena pogodba, da bo lahko vpisal lastninsko pravico nad kupljeno nepremičnino v zemljiško knjigo;
e) rok plačila kupnine je 8 dni po podpisu pogodbe ali obročno z zavarovanjem z bančno garancijo na prvi poziv;
f) plačilo kupnine v zgoraj navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe;
g) kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še strošek vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb:
a) na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki plačajo varščino v višini 10 % od izklicne cene na podračun št. 01264 – 0100001228, odprt pri Upravi za javna plačila Republike Slovenije. Najboljšemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 30 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika;
b) zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– ime, priimek oziroma firmo kupca, točen naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša;
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine;
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta (za fizično osebo);
– izpisek iz sodnega oziroma drugega registra za pravno osebo, ki ne sme biti starejši od treh mesecev (za pravno osebo);
– izjavo o sprejemu pogojev javne ponudbe;
– dokazilo o plačani varščini;
c) ponudniki morajo popolno ponudbo oddati ali poslati s priporočeno pošiljko s povratnico do vključno 30. 5. 2018 do 10. ure na naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 50A, Logatec, s pripisom »Javni razpis nepremičnine – ne odpiraj!«.
5. Dodatne informacije lahko dobite pri Občinskem uradu Občine Logatec, Tržaška cesta 50A, Logatec ali na tel. 01/75-90-618.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
a) javno odpiranje ponudb bo 30. 5. 2018 ob 11. uri, v sejni sobi Občine Logatec, Tržaška cesta 50A, Logatec;
b) v primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino, v roku 10 delovnih dni pozvala k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja;
c) ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb;
d) obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Občina Logatec 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti