Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018

Kazalo

Št. 9000-0003/2018 Ob-2199/18, Stran 1213
Svet Ljudske univerze Kočevje razpisuje delovno mesto
direktorja/direktorice
na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za izobraževanje odraslih Ljudska univerza Kočevje (Uradni list RS, št. 67/01) in v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) ter Zakonom o izobraževanju odraslih – ZIO-1 (Uradni list RS, št. 6/18).
Poleg splošnih zakonskih mora kandidat izpolnjevati še naslednje pogoje:
– izobrazba, pridobljena po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
– pedagoško-andragoška izobrazba,
– strokovni izpit za delavce v vzgoji in izobraževanju,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, od tega najmanj 3 leta na področju izobraževanja odraslih in
– naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj 5 let naziv mentor.
Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan-a za dobo 5 let. Predvideni začetek dela bo 1. septembra 2018.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih razpisanih pogojev (potrdila o izobrazbi in opravljenem strokovnem izpitu za delavce v vzgoji in izobraževanju, kratek življenjepis, izpis dejstev iz kazenske evidence, potrdilo sodišča, da zoper kandidata ne teče kazenski postopek in program vodenja zavoda za obdobje od 2018 do 2023) pošljite v 8 dneh od dneva objave tega razpisa na naslov Svet Ljudske univerze Kočevje, Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje, z oznako “Prijava na razpis za direktorja – ne odpiraj”.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o izbiri v 5 dneh od imenovanja.
Svet Ljudske univerze Kočevje 

AAA Zlata odličnost