Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018

Kazalo

1615. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje MN 19, stran 5108.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2; v nadaljevanju: ZPNačrt) in 44. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11, 106/15) je župan Občine Tolmin dne 8. 5. 2018 sprejel
S K L E P 
o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje MN 19 
1. člen 
(Predmet sklepa) 
(1) S tem sklepom določa župan Občine Tolmin začetek in način priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje MN 19 (v nadaljevanju: OPPN).
(2) Predvideni OPPN se izdela skladno z določbami Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
2. člen 
(Vsebina) 
Vsebina sklepa:
– ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN;
– območje OPPN;
– način pridobitve strokovnih rešitev;
– roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz;
– navedba nosilcev urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti;
– obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN.
3. člen 
(Ocena stanja in razlogi za pripravo) 
(1) Obravnavano območje se ureja z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 78/12), v nadaljevanju OPN Tolmin.
(2) Območje urejanja OPPN je znotraj poselitvenega območja MN 19, z namensko rabo BTp (površine za turizem – površine za turizem na podeželju).
(3) Pobudo za pripravo OPPN je podal eden od lastnikov zemljišč v območju urejanja OPPN.
(4) Na območju OPPN so izkazani zelo raznoliki investicijski interesi, med katere sodijo tudi investicijske namere za razvoj turizma in nadgradnjo strateških usmeritev OPN Tolmin.
(5) Glede na zgoraj navedena dejstva je bila sprejeta odločitev, da se pobuda v celoti sprejme ter se omogoči sprejemanje predvidenega OPPN, pri čemer predlagani OPPN predstavlja zaključeno prostorsko in funkcionalno celoto ter hkrati tudi dopušča možnost prilagajanja meje območja OPPN.
4. člen 
(Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta) 
(1) Območje OPPN obsega zemljišča parc. št. 121/2, 121/9, 124/1, 124/3, 124/4, 125/1, 128/1, 128/2, 128/3, 128/6, 128/7, 128/8, 128/9, 128/10, 128/11, 128/14, 128/15, 208/1, 208/3, 208/4, 208/5, 521/1 – del, 521/4, 528/15 – del vse k.o. Modrejce.
(2) Natančna meja OPPN bo določena v postopku OPPN.
(3) Postopek priprave OPPN se vodi po rednem postopku skladno s 57. do 61. členom ZPNačrt.
5. člen 
(Način pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) Strokovne rešitve za OPPN se pripravijo na podlagi strateškega in izvedbenega dela OPN Tolmin, prikaza stanja prostora, strokovnih podlag, obravnave pobud in investicijskih namer lastnikov na območju OPPN ter smernic in mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora.
(2) V kolikor se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je utemeljeno potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se te pripravijo med postopkom izdelave OPPN.
(3) Strokovne podlage posredujejo tudi nosilci urejanja prostora za svoja področja in drugi udeleženci pri pripravi OPPN.
6. člen 
(Roki in posamezne faze za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta) 
(1) Postopek priprave OPPN bo potekal skladno z določbami in roki, ki jih predpisuje ZPNačrt. Na podlagi izdelanih strokovnih podlag, idejnih zasnov ter pobud in investicijskih namer lastnikov pripravijo rešitve prostorskih ureditev. Pripravi se osnutek prostorskega akta, ki se posreduje nosilcem urejanja prostora za pripravo smernic in pridobitev odločbe o celoviti presoji vplivov na okolje (CPVO). Osnutek prostorskega akta se dopolni in uskladi s smernicami. V kolikor bo za pripravo OPPN potrebno voditi postopek CPVO se v tem postopku pripravi okoljsko poročilo in pridobi mnenje o ustreznosti le tega. Skladno s smernicami in okoljskim poročilom se pripravi dopolnjen osnutek OPPN, ki se posreduje v prvo obravnavo na Občinski svet ter po sprejemu v prvi obravnavi na javno razgrnitev in javno obravnavo. Po javni razgrnitvi se na podlagi sprejetih stališč do pripomb z javne razgrnitve in obravnave oblikuje predlog prostorskega akta, ki se posreduje pristojnim nosilcem urejanja prostora v pridobitev mnenj o skladnosti prostorskega akta s podanimi smernicami. Predlog se uskladi z mnenji nosilcev urejanja prostora. V postopku CPVO se po potrebi dopolni okoljsko poročilo in k predlogu akta pridobi odločba o sprejemljivosti okoljskih vplivov OPPN. Usklajen predlog OPPN se posreduje v sprejem Občinskemu svetu Občine Tolmin.
(2) Predvideni okvirni roki priprave OPPN so naslednji:
Št.
Aktivnost
Okvirni rok
Nosilci aktivnosti
1.
Priprava podrobnih strokovnih podlag in idejnih zasnov
45 dni
Investitorji oziroma lastniki zemljišč
2.
Priprava osnutka prostorskega akta
45 dni po izbiri najustreznejše variante
Izdelovalec OPPN
3.
Pridobivanje in usklajevanje smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora ter odločitve ministrstva o izdelavi CPVO
30 dni po potrditvi osnutka s strani občinske uprave
Izdelovalec OPPN, 
Občina Tolmin, 
nosilci urejanja prostora
4.*
Odločitev ministrstva za okolje in prostor glede potrebe po vodenju postopka CPVO
15 dni po pridobitvi vseh smernic okoljskih nosilcev urejanja prostora
MOP
5.
Izdelava dopolnjenega osnutka prostorskega akta na podlagi pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora
februar 2019, po pridobitvi smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora
Izdelovalec OPPN
6.*
Priprava okoljskega poročila – OP (v primeru postopka CPVO)
45 dni po prejemu smernic nosilcev urejanja prostora
Izdelovalec OP
7*
Potrditev ustreznosti okoljskega poročila s strani MOP
v skladu s postopkom CPVO, ki ga vodi MOP
MOP
8.
Sprejem dopolnjenega osnutka OPPN na občinskem svetu 
v prvi obravnavi
v skladu s postopkom, ki ga vodi občinska uprava
Občina Tolmin
9.
Javna razgrnitev OPPN in okoljskega poročila v primeru postopka CPVO)
30 dni oziroma 
v skladu 
s sklepom občinskega sveta
Občina Tolmin
10.
Priprava predloga stališč do pripomb iz javne razgrnitve in javne obravnave
30 dni po zaključeni javni obravnavi in prejemu vseh evidentiranih pripomb
Izdelovalec OPPN, 
Občina Tolmin
11.
Sprejem stališč do pripomb iz javne razgrnitve in javne obravnave
v skladu s postopkom, ki ga vodi občinska uprava
Občina Tolmin
12.
Izdelava predloga OPPN
30 dni po sprejemu stališč do pripomb
Izdelovalec OPPN
13.*
Izdelava dopolnitev okoljskega poročila – OP (v primeru postopka CPVO)
15 dni po pripravi predloga OPPN
Izdelovalec OP
14.
Pridobivanje in usklajevanje mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora k predlogu OPPN
60 dni po pripravi predloga OPPN
Izdelovalec OPPN, 
Občina Tolmin
15.*
Pridobitev sklepa o sprejemljivosti vplivov OPPN (v primeru postopka CPVO)
15 dni po pridobitvi vseh pozitivnih mnenj okoljskih nosilcev urejanja prostora
MOP
16.
Izdelava predloga programa opremljanja stavbnih zemljišč – POSZ
45 dni po pripravi predloga OPPN
Izdelovalec POSZ
17.
Usklajevanje predloga POSZ
30 dni po pripravi predloga POSZ
Izdelovalec OPPN, 
Izdelovalec POSZ, 
Občina Tolmin
18.
Izdelava usklajenega predloga OPPN in POSZ
15 dni po pridobitvi mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora
Izdelovalec OPPN, 
Izdelovalec POSZ
19.
Sprejem usklajenega predloga OPPN in POSZ na občinskem svetu
v skladu s postopkom, ki ga vodi občinska uprava
Občina Tolmin
* Aktivnosti se izvedejo v primeru, če MOP ugotovi potrebo po izvedbi celovite presoje vplivov na okolje (CPVO). 
Predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev pristojnih nosilcev urejanja prostora lahko tudi spremenijo.
7. člen 
(Navedba nosilcev urejanja prostora) 
(1) Navedeni nosilci urejanja prostora podajo svoje smernice na osnutek OPPN ter mnenja k predlogu OPPN.
(2) Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo skladno s predpisi sodelovali pri pripravi OPPN so:
– Za področje razvoja poselitve: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
– Za področje upravljanja z vodami: Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana;
– Za področje gozdarstva: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana;
– Za področje ohranjanja narave: Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana;
– Za področje kmetijstva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana;
– Za področje varstva kulturne dediščine:
a. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
b. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica;
– Za področje trajnostne mobilnosti: Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
– Za področje zaščite in reševanja: Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
– Za področje varovanja voda: Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c,1000 Ljubljana;
– Za distribucijsko elektro omrežje: Elektro Primorska d.d., DE Tolmin, Poljubinj 100,5220 Tolmin;
– Za telekomunikacijsko omrežje: Telekom Slovenije d.d., Center za dostopovna omrežja, Trg maršala Tita 10, 5220 Tolmin;
– Za področja oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter ravnanje z odpadki: Komunala Tolmin d.d., Poljubinj 89h, 5220 Tolmin;
– Za prostorski razvoj občine, družbeno infrastrukturo, lokalno cestno omrežje, trajnostne mobilnosti in drugo gospodarsko javno infrastrukturo lokalnega pomena: Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin.
(3) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je treba pridobiti tudi smernice ter mnenja drugih nosilcev urejanja prostora oziroma udeležencev, ki niso navedeni v prejšnjem odstavku, se le-ti pridobijo v postopku.
(4) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v zakonsko določenem roku od prejema poziva.
(5) V primeru, da nosilci urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne podajo smernic ali mnenj, se šteje, da smernic ali mnenj nimajo. V tem primeru mora pripravljavec prostorske ureditve upoštevati vse zahteve, ki jih določajo veljavni predpisi.
(6) Po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora oziroma po poteku roka za njihovo pridobitev, pripravljavec posreduje osnutek OPPN na ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, ki presodi ali je potrebno v sklopu postopka izvesti tudi celovito presojo vplivov na okolje.
(7) Osnutek prostorskega akta se pošlje na Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana, ki odloči ali je za načrtovano prostorsko ureditev potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO).
8. člen 
(Obveznosti v zvezi s financiranjem) 
Sredstva v zvezi s financiranjem postopka priprave OPPN zagotovijo lastniki zemljišč oziroma pobudnik pričetka in izdelave OPPN.
9. člen 
(Končne določbe) 
Ta sklep se objavi v uradnem glasilu in na spletnih straneh Občine Tolmin ter stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0002/2018
Tolmin, dne 8. maja 2018
Župan 
Občine Tolmin 
Uroš Brežan l.r.

AAA Zlata odličnost