Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018

Kazalo

1568. Navodilo o vsebini, načinu in rokih zbiranja in posredovanja podatkov o dospelih neporavnanih obveznostih poslovnih subjektov ter o prometu in stanjih na njihovih transakcijskih računih, stran 4954.

  
Na podlagi tretjega odstavka 287. člena Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (Uradni list RS, št. 7/18 in 9/18 – popr.) in v skladu s 5. točko 15. člena Sklepa o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Uradni list RS, št. 53/02, 87/02 in 16/07), ob predhodnem soglasju ministrice za finance, (št. 007-225/2018/9 z dne 13. 4. 2018) Svet Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve izdaja
N A V O D I L O 
o vsebini, načinu in rokih zbiranja in posredovanja podatkov o dospelih neporavnanih obveznostih poslovnih subjektov ter o prometu in stanjih na njihovih transakcijskih računih 
1. člen 
(1) To navodilo določa vsebino, način in roke, v katerih ponudniki plačilnih storitev za davčne, statistične in druge z zakoni predpisane namene zbirajo in posredujejo Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES) podatke o:
1. dospelih neporavnanih obveznostih poslovnih subjektov,
2. prejemkih in izdatkih po transakcijskih računih poslovnih subjektov,
3. stanjih na transakcijskih računih poslovnih subjektov.
(2) To navodilo določa tudi vsebino, način in roke, v katerih AJPES posreduje podatke iz prejšnjega odstavka Finančni upravi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: davčni organ) za izvajanje njenih nalog in drugim upravičencem za uporabo v statistične in druge z zakoni predpisane namene.
2. člen 
Izrazi, uporabljeni v tem navodilu, pomenijo:
1. poslovni subjekt je imetnik računa, ki opravlja registrirane dejavnosti ali s predpisom oziroma aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, vpisan v Poslovni register Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja Poslovni register Slovenije;
2. ponudniki plačilnih storitev so subjekti, pristojni za opravljanje plačilnih storitev v Sloveniji, ki vodijo transakcijske račune, opredeljeni v 1., 7. in 8. točki prvega odstavka 20. člena Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih;
3. prejemek je povečanje stanja denarnih sredstev na računih;
4. izdatek je zmanjšanje stanja denarnih sredstev na računih;
5. stanje na transakcijskem računu je knjigovodsko stanje na transakcijskem računu na zadnji dan v mesecu, za katerega se poroča.
3. člen 
Ponudniki plačilnih storitev vodijo evidenco o dospelih neporavnanih obveznostih poslovnih subjektov.
4. člen 
(1) Evidenca o dospelih neporavnanih obveznostih za vsak poslovni subjekt oziroma vsak njegov transakcijski račun zajema podatke za celotno poročevalsko obdobje od nastanka neporavnane obveznosti do dneva poročanja. Ponudniki plačilnih storitev posredujejo AJPES tovrstne podatke le za tisti poslovni subjekt oziroma transakcijski račun, pri katerem je evidentirana sprememba.
(2) Evidenca vsebuje:
1. naziv in davčno številko poslovnega subjekta,
2. številko transakcijskega računa, s katerega se izvajajo plačila za poravnavo dospele neporavnane obveznosti,
3. neponovljivo identifikacijsko številko dospele neporavnane obveznosti,
4. neponovljivo identifikacijsko številko dogodka,
5. referenčno identifikacijsko številko,
6. datum spremembe oziroma datum nastanka dospele neporavnane obveznosti,
7. vrsto obveznosti (prioriteta),
8. znesek posamezne dospele neporavnane obveznosti,
9. spremembo zneska posamezne dospele neporavnane obveznosti,
10. datum vpisa spremembe v evidenco.
(3) Datum spremembe in datum vpisa spremembe v evidenco iz prejšnjega odstavka sta praviloma enaka, v primeru napak oziroma neažurnega vodenja evidence pri ponudnikih plačilnih storitev pa sta datuma lahko različna.
(4) Ponudniki plačilnih storitev morajo dnevno zagotavljati pravilno in celovito evidentiranje vseh podatkov v evidenci, v primeru napak pa popravek evidentirati na način, ki omogoča revizijsko sled in zagotavlja uporabnikom podatkov pravilno informacijo o dospelih neporavnanih obveznostih posameznega poslovnega subjekta. Popravki oziroma spremembe že evidentiranih podatkov o dospeli neporavnani obveznosti se tako lahko izvršijo izključno s storno zapisi z uporabo oznake za vrsto spremembe 00, ki je namenjena stornaciji že obstoječih zapisov v evidenci. Dogodek oziroma zapis se stornira z novim (dodatnim) zapisom 00, ki se nanaša na identifikacijsko številko dogodka.
5. člen
Če ponudnik plačilnih storitev ugotovi, da so podatki o dospelih neporavnanih obveznostih poslovnih subjektov v evidenci nepravilni, mora s takojšnim popravkom zagotoviti pravilnost podatkov v evidenci v skladu s četrtim odstavkom prejšnjega člena tega navodila.
6. člen
Ponudniki plačilnih storitev pošiljajo AJPES podatke o dospelih neporavnanih obveznostih poslovnih subjektov, evidentiranih na način iz 4. člena tega navodila, v elektronski obliki na strežnik AJPES.
7. člen 
(1) Ponudniki plačilnih storitev pošiljajo AJPES podatke o dospelih neporavnanih obveznostih poslovnih subjektov v XML datoteki, ki vsebuje naslednje podatke:
1. Podatke o pošiljatelju:
– datum in čas pošiljanja poročila,
– matično številko in naziv ponudnika plačilnih storitev,
– matično številko poročevalca.
2. Podatke o posamezni neporavnani obveznosti:
– davčno številka dolžnika,
– številko transakcijskega računa in naziv dolžnika,
– neponovljivo identifikacijsko številko dospele neporavnane obveznosti, ki se določi za vsako na novo evidentirano neporavnano obveznost in se v okviru istega ponudnika plačilnih storitev nikoli ne ponovi,
– neponovljivo identifikacijsko številko dogodka v okviru ene dospele neporavnane obveznosti,
– referenčno identifikacijsko številko (identifikacijska številka spremembe, na katero se STORNO nanaša, podatek se izpolni le, če je oznaka za vrsto spremembe 00),
– oznako izdajatelja sklepa (2-sodišče, 3 ali 4-FURS, 5-drugi: npr. RTV …, 6-izdajatelj izvršnice),
– oznako prioritete po zakonu, ki ureja davčni postopek, po zakonu, ki ureja izvršbo in zavarovanje in po zakonu, ki ureja preprečevanje zamud pri plačilih (1-zakonite preživnine, odškodnine za škodo, nastalo zaradi prizadetega zdravja, odškodnine zaradi izgube delovne zmožnosti ali odškodnine zaradi smrti preživljavca, 2-davčni dolg in stroški davčne izvršbe, 3-sodni sklep o izvršbi, 4-izvršnica),
– številko transakcijskega računa in naziv upnika,
– oznako vrste spremembe iz Pregleda oznak za vrsto spremembe zneska dospele neporavnane obveznosti, ki je Priloga 1 tega navodila,
– znesek spremembe,
– datum spremembe oziroma datum nastanka dospele neporavnane obveznosti,
– datum vpisa spremembe v evidenco,
– čas vpisa spremembe v evidenco,
– model sklica v dobro,
– vsebino sklica v dobro.
3. Kontrolne podatke:
– število vrstic s podatki,
– seštevek zneskov v vrsticah s podatki,
– datum, na katerega se podatki nanašajo.
(2) Podrobnejša tehnična navodila za pripravo in posredovanje podatkov in obveščanje o njihovem prevzemu AJPES objavi na svojem spletnem portalu.
8. člen 
Ponudniki plačilnih storitev pošiljajo AJPES podatke o dospelih neporavnanih obveznostih poslovnih subjektov dnevno, do 18. ure. V dneh, ko ponudniki plačilnih storitev nimajo sprememb v evidenci iz 4. člena tega navodila, AJPES datoteke s podatki ne pošljejo.
9. člen 
Ponudniki plačilnih storitev vodijo evidenco o prejemkih in izdatkih po transakcijskih računih poslovnih subjektov ter evidenco o stanjih na teh računih.
10. člen
Ponudniki plačilnih storitev za vsak poslovni subjekt vodijo evidenco o prejemkih in izdatkih po transakcijskih računih poslovnih subjektov v EUR. Evidenca vsebuje podatke o vseh prejemkih in izdatkih za posamezni mesec in podatek o knjigovodskem stanju na zadnji dan v mesecu, za katerega se poroča.
11. člen
Pred pošiljanjem podatkov AJPES ponudniki plačilnih storitev preverijo, ali je v podatkih zajet celotni promet v breme in v dobro posameznega transakcijskega računa.
12. člen
Ponudniki plačilnih storitev mesečno pošiljajo AJPES podatke o prejemkih in izdatkih ter stanju na transakcijskih računih. Podatke pošiljajo v elektronski obliki na strežnik AJPES.
13. člen 
(1) Ponudniki plačilnih storitev pošiljajo AJPES podatke o prejemkih in izdatkih ter stanju na transakcijskih računih v XML datoteki, ki vsebuje naslednje podatke:
1. Podatke o ponudniku plačilnih storitev:
– leto in mesec, na katerega se podatki nanašajo,
– matično številko ponudnika plačilnih storitev,
– matično številko poročevalca (neobvezen atribut).
2. Podatke za posamezni transakcijski račun poslovnega subjekta:
– številko transakcijskega računa,
– znesek prometa v breme,
– znesek prometa v dobro,
– knjigovodsko stanje.
3. Kontrolne podatke:
– seštevek zneskov prometa v breme v vrsticah s podatki,
– seštevek zneskov prometa v dobro v vrsticah s podatki,
– seštevek zneskov knjigovodskih stanj v vrsticah s podatki.
(2) Podrobnejša tehnična navodila za izdelavo XML datoteke, za pošiljanje datoteke s podatki in za prejemanje obvestil o poslanih podatkih AJPES objavi na svojem spletnem portalu.
14. člen 
Ponudniki plačilnih storitev pošiljajo AJPES podatke iz prejšnjega člena mesečno, četrti delovni dan po izteku meseca za pretekli mesec. Podatke pošljejo za vse transakcijske račune, ki jih vodijo, tudi v primeru, da sprememb na teh računih v obdobju od zadnjega poročanja ni bilo.
15. člen 
AJPES posreduje davčnemu organu podatke, ki jih prejme od ponudnikov plačilnih storitev na podlagi prvega odstavka 1. člena tega navodila.
16. člen
AJPES posreduje davčnemu organu naslednje podatke o dospelih neporavnanih obveznostih:
1. matično številko in naziv ponudnika plačilnih storitev,
2. davčno številko dolžnika,
3. številko transakcijskega računa dolžnika,
4. davčno številko upnika,
5. številko transakcijskega računa upnika,
6. oznako izdajatelja sklepa,
7. neponovljivo identifikacijsko številko dospele neporavnane obveznosti,
8. identifikacijsko številko dogodka,
9. referenčno identifikacijsko številko,
10. oznako prioritete po zakonu, ki ureja davčni postopek, po zakonu, ki ureja izvršbo in zavarovanje in po zakonu, ki ureja preprečevanje zamud pri plačilih,
11. znesek dospele neporavnane obveznosti oziroma znesek spremembe,
12. oznako vrste spremembe,
13. datum spremembe oziroma datum nastanka dospele neporavnane obveznosti,
14. datum vpisa spremembe v evidenco,
15. čas vpisa spremembe v evidenco,
16. model sklica v dobro,
17. vsebino sklica v dobro.
17. člen 
AJPES posreduje davčnemu organu prejete podatke iz prejšnjega člena v varni elektronski obliki dnevno, do 20. ure. Natančno obliko posredovanja podatkov določita AJPES in davčni organ skupaj v posebnem dogovoru.
18. člen
AJPES posreduje davčnemu organu naslednje podatke o prometu in stanjih na transakcijskih računih poslovnih subjektov:
1. Podatke za posamezni mesec in posamezni transakcijski račun:
– matično številko ponudnika plačilnih storitev,
– davčno in matično številko poslovnega subjekta,
– številko transakcijskega računa poslovnega subjekta,
– znesek prometa v breme v mesecu, na katerega se podatki nanašajo,
– znesek prometa v dobro v mesecu, na katerega se podatki nanašajo,
– knjigovodsko stanje konec meseca, na katerega se podatki nanašajo,
– mesec, na katerega se podatki nanašajo.
2. Zbirne podatke po vseh transakcijskih računih za posamezni poslovni subjekt za obdobje od 1. 1. tekočega leta do konca meseca poročanja:
– davčno in matično številko poslovnega subjekta,
– skupni znesek prometa v breme,
– skupni znesek prometa v dobro.
19. člen 
AJPES posreduje davčnemu organu prejete podatke iz prejšnjega člena v varni elektronski obliki peti delovni dan v mesecu za pretekli mesec. Natančno obliko posredovanja podatkov določita AJPES in davčni organ skupaj v posebnem dogovoru.
20. člen 
AJPES podatke, ki jih prejme od ponudnikov plačilnih storitev na podlagi prvega odstavka 1. člena tega navodila, uporabi in posreduje za statistične in druge z zakoni predpisane namene.
21. člen 
Z dnem uveljavitve tega navodila se preneha uporabljati Navodilo o vsebini, načinu in rokih zbiranja in posredovanja podatkov o dospelih neporavnanih obveznostih poslovnih subjektov ter o prometu in stanjih na njihovih transakcijskih računih (Uradni list RS, št. 102/09, 49/10, 107/12 in 7/18 – ZPlaSSIED).
22. člen 
To navodilo začne veljati 1. julija 2018.
Št. 007-27/2018
Ljubljana, dne 25. aprila 2018
EVA 2018-1611-0024
mag. Vesna Zupančič Klarič l.r.
predsednica 
Sveta AJPES 
 
Priloga 1: Pregled oznak za vrsto spremembe zneska dospele neporavnane obveznosti

AAA Zlata odličnost