Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018

Kazalo

Št. 410-54/2018 O401 Ob-2194/18, Stran 1207
Na podlagi Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Odloka o proračunu občine Krško za leto 2018 (Uradni list RS, št. 40/17 in 23/18), Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Krško za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 41/15), Mnenja o skladnosti sheme državne pomoči, št. priglasitve: K-BE024-5874572-2015 izdanega s strani Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, objavlja Občina Krško
javni razpis 
o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Krško za leto 2018
I. Predmet javnega razpisa: Občina Krško (v nadaljevanju: občina) razpisuje nepovratna finančna sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2018, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 in Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013.
II. Okvirna višina razpisanih sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2018 v okvirni višini 5.000,00 EUR bruto.
Vrsta ukrepa (ukrepi po Pravilniku):
Višina sredstev v EUR – bruto
2. Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih (17. člen Pravilnika)
5.000
Sredstva v proračunu so omejena. V kolikor sredstva na posamezni proračunski postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke v skladu z Odlokom o proračunu Občine Krško za leto 2018.
III. Splošna določila – pogoji za upravičence
(1) Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa.
(2) Pomoč ne sme biti omejena na določene kmetijske proizvode.
(3) Pomoč se ne sme dodeliti podjetju v težavah v smislu smernic skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah.
(4) Če se upravičenec v skladu s predpisi o javnih naročilih šteje za naročnika, mora predložiti dokazilo, da je bil postopek izbire dobavitelja izveden v skladu z zakonom o javnih naročilih.
(5) MSP ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodelitve sredstev.
(6) MSP, ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev, že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali EU, do sredstev ni upravičen.
(7) Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega javnega razpisa, mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi sredstev in jo mora hraniti še najmanj 10 let po zadnjem izplačilu sredstev.
(8) Če je upravičenec – majhno ali srednje veliko podjetje (samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba), mora predložiti dokazilo, da je registriran za opravljanje kmetijske dejavnosti, ki je predmet podpore.
(9) Upravičencu se ne dodelijo pomoči za: plačilo davkov, raznih taks, prispevkov, stroškov poslovanja, bančnih stroškov in garancij, stroškov zavarovanj, investicij v prostore za zasebno rabo kmetijskih gospodarstev, stroške za refinanciranje obresti, pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice in naložbe izven območja občine. Upravičencu se ne dodeli pomoč za plačilo davkov za 1., 2. in 3. ukrep, če je upravičenec davčni zavezanec.
(10) Upravičenec mora predložiti izjavo o prejetih sredstvih oziroma izjavo, da ni prejel sredstev za isti namen iz drugih javnih sredstev (državnih ali EU).
(11) Mikropodjetja ter mala in srednje velika podjetja (MSP), ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na območju občine Krško, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti najmanj 1 ha kmetijskih površin, ki ležijo na območju občine Krško.
(12) Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi dodatnih pogojev in meril, ki so navedeni pri posameznih ukrepih v poglavju tega razpisa.
IV. Ukrepi, predmet podpore, upravičenci, upravičeni stroški in višina sredstev
Skupinske izjeme za kmetijstvo
Splošna določila, ki se nanašajo na državne pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu (na podlagi Uredbe komisije (EU) številka 702/2014):
(1) Do pomoči po razpisu za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 niso upravičeni subjekti, ki so:
– naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom;
– podjetja v težavah.
(2) Določbe o pomoči po tem razpisu se ne uporabljajo za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 za:
– pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer, če je pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
– pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga.
(3) Za ukrepe po Uredbi komisije (EU) št. 702/2014 se pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek. Pomoč ima spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč predložena pred začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti.
(4) Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, določenih s tem razpisom, ne smejo preseči najvišjih zneskov pomoči, določenih v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014, ne glede na to ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev EU.
(5) Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014, se lahko kumulira z vsako drugo državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo samo, če se s tako kumulacijo ne preseže najvišje intenzivnosti pomoči ali zneska pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014.
(6) Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014, se ne kumulira s plačili iz člena 81(2) in člena 82 Uredbe (EU) št. 1305/2013 v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.
1. Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih – ukrep 3
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 5.000 EUR bruto (PP 5069)
Predmet podpore:
V okviru ukrepa je predvideno sofinanciranje obnove zgodovinskih znamenitosti – objektov/tradicionalnih stavb skupnega pomena zaščitenih z občinskim odlokom ali so vpisani v Register nepremičnin kulturne dediščine, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za kulturo, ali ima objekt zgodovinski in/ali tradicionalni pomen, kar izkazuje s kulturno varstvenim mnenjem.
Cilji ukrepa:
– je varovanje in ohranjanje značilnosti kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški naložbe za obnovo kmetijskih stavb: kašča, kozolec, skedenj, čebelnjak … (stroški za nabavo materiala za obnovo, stroški za izvajanje del);
– stroški za pripravo dokumentacije za rekonstrukcijo ali obnovo oziroma sanacijo objekta, projekt gradnje ali obnove.
Pomoč se ne odobri za:
– davke, takse in režijske stroške;
– stroške zavarovanja;
– stroške za refinanciranje obresti;
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije;
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine in investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU.
K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ali posestni list;
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo, za projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi;
– v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov ustrezno dovoljenje za objekt;
– mnenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– naložba mora biti na območju občine Krško;
– stavba mora biti vpisana v register nepremične kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo, pristojno za kulturo, ali mnenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine o nameravani investiciji;
– ustrezno dovoljenje za izvedbo naložbe, v kolikor je le-to potrebno;
– ustrezna dokumentacija za izvedbo naložbe s predračunom stroškov.
Upravičenci:
– kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s primarno kmetijsko proizvodnjo in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter so lastniki objektov in/ali vpisani v register nepremične kulturne dediščine in ležijo na območju občine.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev;
– do 75 % zneska upravičenih stroškov naložbe na kmetijskih gospodarstvih na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost;
– do 60 % zneska upravičenih stroškov naložbe na ostalih območjih.
Najvišji skupni znesek pomoči znaša do 75 % naložbe na OMD, oziroma do 60 % naložbe na ostalih območjih. V primeru, da so vsi upravičeni stroški naložbe upravičencev višji od razpisanih sredstev, se v drugi fazi le-ta procentualno delijo enako na vse upravičence, vse do porabe razpoložljivih razpisanih sredstev.
V. Rok in mesto oddaje vlog za prijavo na javni razpis
Vloge morajo biti oddane najkasneje do:
– četrtka, 30. 6. 2018, za ukrep: ohranjanje kulturne in naravne dediščine, na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah ali oddane v sprejemno pisarno Občine ter opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: Ne odpiraj »JR – varstvo stavb«.
VI. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan občine Krško.
Vse pravočasne in popolne vloge bodo ocenjene na podlagi meril, ki so sestavni del razpisa.
Odpiranje vlog bo strokovna komisija opravila po končanju javnega razpisa.
Odpiranje vlog ne bo javno.
Vlagatelje nepopolnih vlog komisija pozove k dopolnitvi pisno ali telefonsko. Rok za dopolnitev vloge je 5 dni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku ne dopolni, se zavržejo. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo.
Vloge, ki bodo prispele po zaprtju javnega razpisa, se kot prepozne zavržejo.
Opomba: Občinska uprava bo po odpiranju vlog vzorčno preverila resničnost podatkov na terenu. V primeru ugotovljenih neresničnih podatkov, upravičencu ne bodo za določen namen odobrena sredstva in izgubi pravico do uveljavljanja proračunskih sredstev za naslednji dve leti.
Postopek ocenjevanja vlog in merila
Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi sredstev pooblaščena oseba s strani župana.
Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep. V obrazložitvi sklepa se opredeli še namen ter opravičljive stroške, za katere so bila sredstva namenjena. Upravičenec pred izdanim sklepom ne sme pričeti z aktivnostjo, za katera so sredstva. Datum dodelitve pomoči je datum pravnomočnosti sklepa.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na Občino Krško. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna.
Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2018, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2018.
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na transakcijski račun upravičenca, na podlagi pogodbe in plačanimi računi.
Podpisana pogodba in računi morajo biti dostavljeni na Občino Krško najkasneje do 10. 10. 2018.
K pogodbi morajo biti priložena dokazila o plačilu in računi oziroma dokumentacije glede na posamezen ukrep.
Če je račun nižji od predračuna priloženega na javni razpis, se upravičencu sredstva ne izplačajo.
Račune z datumom pred izdajo sklepa odobritve, kot račune z datumom po 10. 10. 2018, komisija ne bo upoštevala.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od datuma odpiranja prijav.
VII. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Krško www.krsko.si ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih dni na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško.
Dodatne informacije posreduje Magda Krošelj, tel. 07/498-13-19, e-mail: magdalena.kroselj@krsko.si, v času uradnih dni od 8. do 10. ure.
Občina Krško 

AAA Zlata odličnost