Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018

Kazalo

1571. Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2017, stran 4960.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 127/06, 14/07, 109/08, 49/09, 38/10, 107/10, 11/11 in 110/11) ter 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 30. seji dne 19. 4. 2018 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Ajdovščina za leto 2017 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2017.
2. člen 
Prihodki in odhodki proračuna ter drugi prejemki in izdatki proračuna za leto 2017 so realizirani v naslednjih zneskih:
Skupina/podskupina kontov
Zaključni račun 2017
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI
16.582.839,38
70
DAVČNI PRIHODKI
12.345.626,91
700 davki na dohodek in dobiček
10.331.486,00
703 davki na premoženje
1.690.627,86
704 domači davki na blago in storitve
323.513,05
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.337.206,08
710 udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.948.331,68
711 takse in pristojbine
20.936,44
712 denarne kazni
14.753,27
713 prihodki od prodaje blaga in storitev
35.534,82
714 drugi nedavčni prihodki
315.649,87
72
KAPITALSKI PRIHODKI
763.123,00
720 prihodki od prodaje osnovnih sredstev
153.640,00
722 prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih osnovnih sredstev
609.483,00
73
PREJETE DONACIJE
5.050,00
730 prejete donacije iz domačih virov
4.300,00
731 prejete donacije iz tujine
750,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.059.808,56
740 transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
927.868,40
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
131.940,16
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
72.024,83
787 prejeta sredstva iz drugih evropskih inštitucij
72.024,83
II.
SKUPAJ ODHODKI
15.730.055,61
40
TEKOČI ODHODKI
3.933.773,23
400 plače in drugi izdatki zaposlenim
984.809,88
401 prispevki delodajalcev za socialno varnost
148.812,25
402 izdatki za blago in storitve
2.661.325,49
403 plačila domačih obresti
71.903,52
409 sredstva, izločena v rezerve
66.922,09
41
TEKOČI TRANSFERI
7.956.881,07
410 subvencije
396.691,28
411 transferi posameznikom in gospodinjstvom
3.863.194,97
412 transferi neprofitnim organizacijam
978.518,67
413 drugi tekoči domači transferi
2.718.476,15
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
3.490.773,98
420 nakup in gradnja osnovnih sredstev
3.490.773,98
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
348.627,33
431 investicijski transferi fiz. in prav. osebam, ki niso proračunski uporabniki
139.450,40
432 investicijski transferi proračunskim uporabnikom
209.176,93
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK – PRIMANJKLJAJ
852.783,77
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
1.140.212,39
751 prodaja kapitalskih deležev
1.140.212,39
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
441 povečanje kapitalskih deležev in naložb
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE
50
ZADOLŽEVANJE
242.000,00
500 domače zadolževanje
242.000,00
VIII.
ODPLAČILO DOLGA
55
ODPLAČILO DOLGA
863.796,60
550 odplačilo domačega dolga
863.796,60
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
1.371.199,56
X.
NETO ZADOLŽEVANJE 
0,00
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2016
3.195.182,44
XI.
SKUPNO POVEČANJE SREDSTEV
4.566,382,00
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2017 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Ajdovščina za leto 2017.
4. člen 
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v letu 2017 in se prenesejo za pokrivanje odhodkov proračuna za leto 2018 znašajo 4.566.382,00 eur in so naslednja:
– sredstva najemnin komunalne infrastrukture v višini 2.242.954,46 eur
– sredstva najemnin stanovanj v višini 99.950,44 eur,
– sredstva krajevnih skupnosti v višini 162.414,62 eur.
5. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2017 brez prilog se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v celoti na spletni strani Občine Ajdovščina.
Št. 4102-2/2018
Ajdovščina, dne 19. aprila 2018
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin l.r.

AAA Zlata odličnost