Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018

Kazalo

1619. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje CI-6, stran 5112.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO) in 32. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15) župan Mestne občine Celje sprejme
S K L E P 
o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje CI-6 
1. 
(predmet sklepa) 
S tem sklepom se začne postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje CI 6 (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
2. 
(ocena stanja in razlogi za pripravo) 
Na zemljišče s parcelno številko 115/1, k.o. 1082 – Teharje, so bili med leti 2000 in 2006 nasipani materiali neidentificiranega porekla, zato je Evropska komisija (EK) na sodišču EU dne 24. 3. 2014 vložila tožbo C-140/14 proti Republiki Sloveniji, sodišče pa je dne 16. 7. 2015 izreklo sodbo v zadevi C-140/14 zaradi neizpolnjevanja obveznosti države po direktivah 2008/98/ES in 1999/31/ES.
Za parcelo 115/1, k.o. 1082 – Teharje je bila izdelana in s strani pristojnih inštitucij EU že potrjena Študija izvedljivosti remediacije.
Za načrtovanje remediacłje tal na parceli 115/1, k.o. 1082 – Teharje je potrebno sprejeti občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljevanju OPPN), ker bodo sanacijski postopki zahtevali različne gradbene posege, prav tako pa je za obstoječe območje potrebno opredeliti podrobnejšo namensko rabo prostora.
3. 
(predmet, programska izhodišča, namen in ureditveno območje OPPN) 
Predmet OPPN je pridobitev pogojev za posege, ki bodo ob upoštevanju danosti in omejitev obravnavanega območja ter veljavnih normativov urejanja prostora ter varstva okolja podali izvedbene pogoje za predvideno sanacijo oziroma remediacijo območja.
Območje OPPN obsega zemljišče s parcelno številko 115/1, k.o. 1082 – Teharje, lahko pa se dopolni s sosednjimi parcelami glede na prostorsko zasnovo in glede na pogoje nosilcev urejanja prostora.
4. 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Podlaga za pripravo OPPN je strokovna rešitev, pripravljena v dogovoru z Mestno občino Celje na podlagi prikaza stanja prostora, Prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01) Sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje 1986–1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list RS, št. 86/01) in namena ter že pridobljenih študij in podlag pobudnika za območje predvidenega OPPN.
5. 
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci) 
Nosilci urejanja prostora, ki podajajo smernice, in drugi udeleženci, ki sodelujejo v postopku priprave OPPN so:
– Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo;
– Vodovod-kanalizacija, JP d.o.o.;
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.;
– Energetika Celje, JP d.o.o.;
– Simbio, JP d.o.o.;
– Cinkarna Celje d.d.;
– Ministrstvo za obrambo – Uprava RS za zaščito in reševanje;
– Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnost;
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastruktur;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje in Sektor za ohranjane narave.
6. 
(roki za postopek sprejemanja) 
Postopek poteka skladno z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO) in se zaključi predvidoma leta 2019.
7. 
(obveznosti v zvezi s financiranjem) 
Pripravljavec OPPN je Mestna občina Celje, ki v ta namen s pobudnikom, Ministrstvom za okolje in prostor Republike Slovenije, sklene dogovor o pripravi in financiranju OPPN.
8. 
(končna določba) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-8/2018
Celje, dne 11. maja 2018
 
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost