Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018

Kazalo

Št. 303-4/2018 Ob-2205/18, Stran 1216
Povabilo 
k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij trajnostne mobilnosti z mehanizmom CTN (KS) v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020«, 4. prednostne osi »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.4 »Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«
1. Splošne informacije
Posredniški organ (PO) za izvedbo 1. faze izbora operacij za sofinanciranje v okviru izvajanja prednostne naložbe (PN) 4.4 mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN) je:
Naziv: Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS)
Naslov: Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, Strokovna služba ZMOS
Zastopnik: Matej Arčon, predsednik
Spletna stran: www.zmos.si
Spletna stran CTN: www.zmos.si/index.php/ctn
E-mail: zmos@koper.si
Telefon: 05/66-46-231
Dokumentacija povabila ter druge informacije v zvezi z izvajanjem mehanizma CTN v okviru PN 4.4 so dostopni na spletni strani ZMOS. Dokumentacijo povabila sestavljajo:
– Povabilo;
– Obrazec 1: Osnovni podatki o upravičencu in operaciji;
– Obrazec 2: Izpolnjevanje osnovnih pogojev;
– Obrazec 3: Usklajenost operacije s TUS, IN TUS in CPS;
– Obrazec 4: Obrazec za operacijo;
– Obrazec 5: Izjava o točnosti podatkov v vlogi;
– Obrazec 6: Obvezne priloge k vlogi v 1. fazi – kontrolnik;
– Obrazec 7: Oprema ovojnice za vlogo;
– Priloga A: »Metodologija za izračun indikativne alokacije sredstev za uporabo mehanizma CTN – neuradno prečiščeno besedilo«;
– Priloga B: »Smernice za vzpostavitev sistema P+R (parkiraj in presedi) in umeščanje vozlišč P+R v urbanih naseljih«;
– Priloga C: »Kolesarjem prijazna infrastruktura – Smernice za umeščanje kolesarske infrastrukture v urbanih območjih«;
– Priloga D: »Infrastruktura za pešce – splošne usmeritve«.
ZMOS v vlogi PO za izbor operacij v okviru izvedbe 1. faze postopka neposredne potrditve operacij z mehanizmom CTN skladno z 10.a členom »Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta« in »Navodili organa upravljanja za izvajanje mehanizma celostnih teritorialnih naložb v programskem obdobju 2014–2020« objavlja povabilo k predložitvi vlog. V okviru pregleda PO ZMOS razvrsti vloge za operacije na podlagi meril za izbor operacij glede na prispevek posamezne vloge za operacijo k ciljem iz posamezne trajnostne urbane strategije ter k ciljem in kazalnikom iz operativnega programa in pripravi seznam izbranih operacij. O tem obvesti mestne občine in posredniški organ, pristojen za izvajanje CTN za PN 4.4.
S tem se zaključi 1. faza neposredne potrditve operacij PN 4.4 z mehanizmom CTN. V 2. fazi PO Ministrstvo za infrastrukturo1 (PO MZI) preverja postopke izbora operacij in ustreznost vlog ter predloži vlogo za odločitev o podpori, ki jo potrdi OU, kot je opredeljeno v »Navodilih organa upravljanja za izvajanje mehanizma celostnih teritorialnih naložb v programskem obdobju 2014–2020«.
1 Več informacij o 1. in 2. fazi postopka neposredne potrditve operacij z mehanizmom CTN bo objavljenih na spletni strani ZMOS (www.zmos.si/index.php/ctn).
2. Pravne podlage
Pravne podlage tega povabila so:
– Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006;
– Uredba (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja “naložbe za rast in delovna mesta” ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006;
– Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, sprememba, verzija 3.0, Izvedbeni sklep Evropske komisije z dne 15. februar 2018;
– Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 2. sprememba, 3.2, potrjena s strani Evropske komisije 6. 12. 2017;
– Smernice za države članice o celostnem trajnostnem urbanem razvoju (7. člen Uredbe o ESRR), EGESIF_15-0010-01, z dne 18. maja 2015 in EGESIF_15-0010-02, z dne 20. aprila 2016;
– Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18);
– Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18);
– Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H);
– Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15);
– Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17);
– Merila za izbor operacij v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020, verzija 2.0, oktober 2016;
– Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 15/17 in 69/17);
– Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16);
– Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17);
– Navodila organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, verzija 1.08, marec 2018;
– Navodila organa upravljanja o izpolnjevanju pogojev za opravljanje nalog posredniškega organa v programskem obdobju 2014–2020, verzija 1.0, julij 2015;
– Navodilo organa upravljanja za finančno upravljanje evropske kohezijske politike cilja Naložbe za rast in delovna mesta v programskem obdobju 2014–2020, verzija 2.0, marec 2018;
– Navodilo organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020, verzija 1.04, marec 2018;
– Navodilo organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013, verzija 3.0, marec 2018;
– Navodilo organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020, verzija 1.1, marec 2018;
– Navodila organa upravljanja za izvajanje mehanizma celostnih teritorialnih naložb v programskem obdobju 2014–2020, verzija 1.1, oktober 2016;
– Vsebinska izhodišča za upravičence mehanizma CTN za pripravo operacij trajnostne mobilnosti (PN 4.4), verzija 1.02, maj 2018 (v nadaljevanju: Vsebinska izhodišča)
ter ostali veljavni predpisi in navodila organa upravljanja v Republiki Sloveniji, objavljeni na spletnem naslovu www.eu-skladi.si ter PO MZI, objavljeni na spletnem naslovu www.mzi.gov.si, kakor tudi druga veljavna zakonodaja in izvedbene uredbe EU na področju predmeta tega povabila. Navedene pravne podlage z vsemi poznejšimi spremembami morajo vlagatelji upoštevati pri pripravi vloge in kasnejšem izvajanju operacije.
3. Predmet in namen povabila
Predmet sofinanciranja so operacije, ki bodo prispevale k realizaciji ukrepov za spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi (PN 4.4), in realizaciji ukrepov, določenih v celostnih prometnih strategijah (CPS) mestnih občin.
Operacija mora prispevati k ciljem PN. Operacija mora prispevati k doseganju kazalnika učinka in kazalnikov rezultatov v tej PN ter k okviru uspešnosti te prednostne osi (glej poglavje 9).
Za pripravo investicijske dokumentacije projektov se uporablja Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ2 (UEM).
2 Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16.
4. Upravičenci: upravičenci do nepovratnih sredstev po tem javnem povabilu so mestne občine, ki imajo na občinskem oziroma mestnem svetu sprejeto (1) trajnostno urbano strategijo (TUS) in (2) izvedbeni načrt TUS (IN TUS) ter (3) CPS, pripravljeno v skladu z metodologijo, predpisano v smernicah za pripravo CPS »Trajnostna mobilnost za uspešno prihodnost«.
5. Upravičeni nameni in ukrepi
Upravičeni ukrepi za doseganje namena operacij v okviru PN 4.4 po tem povabilu so
1) projekti vozlišč parkiraj in prestopi (P+R),
2) projekti za razvoj kolesarske infrastrukture,
3) projekti infrastrukture za pešce,
4) projekti na področju infrastrukture za javni mestni potniški promet (JPP), in
5) projekti za upravljanje mobilnosti v mestih in razvoj uporabe sodobnih tehnologij.
Spodbujajo se operacije, ki vključujejo več kot eno vrsto ukrepov. Pri vseh vrstah ukrepov je potrebno upoštevati strokovne zahteve, omejitve upravičenih stroškov ter druge pogoje, kot so navedeni v Prilogah A in B Vsebinskih izhodišč ter Prilogah B, C in D tega Povabila.
5.1. Projekti vozlišč parkiraj in prestopi (P+R)
Predmet sofinanciranja so naložbe v izgradnjo in vzpostavitev sistemov P+R, ki so del razvoja JPP in drugih organiziranih oblik trajnostne mobilnosti (npr. javni sistem izposoje koles) v mestnih občinah in so smiselno uvrščeni v prostor z vidika potreb po prevozu potnikov, tako da omogočajo prestopanje z osebnega avtomobila na bolj trajnostna prometna sredstva.
Sistem P+R mora biti urejen na način, da zagotavlja prestopanje na postajo JPP ali na postajo javnega sistema za izposojo koles. Parkirišče brez tovrstne prestopne točke ni predmet sofinanciranja.
Projekti P+R morajo vključevati izračun konkurenčnosti izvedbe vozlišča P+R, ki mora biti pripravljen v skladu z metodologijo iz Priloge B tega Povabila in Priloge A Vsebinskih izhodišč. Projekt mora z izračunom dokazati zmanjšanje uporabe osebnih motornih vozil v mestu.
Poleg samega zagotavljanja parkirnih mest je upravičen namen tudi prometna in urbana oprema vozlišča P+R, ozelenitev in druge ureditve za udobje potnikov, v skladu s smernicami (Priloga B). Upravičen namen v sklopu sistema P+R je lahko tudi investicija v mobilnostni center v funkciji nadzorno-promocijskega centra sistema P+R.
5.2. Projekti za razvoj kolesarske infrastrukture
Namen kolesarske povezave je omogočanje dnevne mobilnosti s kolesom. Povezave morajo zato biti zaključene (neprekinjene), neposredne, varne, udobne (po potrebi z dodatno infrastrukturo za premagovanje višin) in privlačne, v skladu s Prilogo C tega Povabila.
Predmet sofinanciranja je ureditev kolesarskih povezav z morebitnimi premostitvenimi objekti in s potrebno opremo, kot so talna in vertikalna signalizacija, kolesarski števci, postaje za popravila koles, pripadajoča urbana oprema in podobno, postavitev stojal in nadstrešnic za parkiranje koles, postavitev postaj javnega sistema izposoje koles z ustreznim številom koles.
Upravičen namen je tudi izvedba ukrepov za udobnost in privlačnost kolesarske infrastrukture v sklopu urejanja kolesarske povezave, kot je ozelenitev, vključno z zasaditvijo dreves, in pripadajoča urbana oprema. Predmet sofinanciranja so lahko tudi naprave in ukrepi za umirjanje prometa, ki zagotavljajo varnejši in prijetnejši promet kolesarjev in pešcev, ter mobilnostni center ob kolesarski povezavi, namenjen promociji trajnostne mobilnosti.
V sklopu urejanja kolesarske infrastrukture je lahko upravičen strošek tudi gradnja komunalne infrastrukture (javna razsvetljava, odvodnjavanje ipd.), v kolikor je njena izgradnja oziroma prenova nujna ali če je namenjena kolesarjem in pešcem, vendar sofinanciranje komunalne infrastrukture ne sme presegati 50 % investicije v kolesarsko infrastrukturo.
5.3. Projekti infrastrukture za pešce
Predmet sofinanciranja je gradnja in/ali rekonstrukcija pločnikov in ostalih peš povezav, vključno s preureditvijo površin za motorni promet v površine za pešce, vzpostavitev prehodov za pešce in rekonstrukcije križišč, izvedba ukrepov za udobnost in privlačnost infrastrukture za pešce v sklopu urejanja peš povezav (npr. urbana oprema, zagotavljanje sence, ozelenitev, ločenost od motornega prometa, osvetlitev, označevanje in podobno). Do sofinanciranja so upravičeni tudi ukrepi vzpostavitve skupnega prometnega prostora.3
3 Skladno z 69a. točko prvega odstavka 2. člena Zakona o cestah (ZCes-1, Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18).
V sklopu urejanja infrastrukture za pešce je lahko upravičen strošek tudi gradnja komunalne infrastrukture (javna razsvetljava, odvodnjavanje ipd.), v kolikor je njena izgradnja oziroma prenova nujna ali če je namenjena pešcem, vendar sofinanciranje komunalne infrastrukture ne sme presegati 50 % investicije v infrastrukturo za pešce.
5.4. Projekti na področju infrastrukture za JPP
Predmet sofinanciranja je gradnja in/ali rekonstrukcija postajališč JPP in prenova in/ali gradnja postaj JPP.
Na področju e-mobilnosti so v povezavi z JPP do sofinanciranja upravičene investicije v polnilno infrastrukturo za statično ali dinamično polnjenje vozil za javni mestni potniški promet na električni pogon, vključno s prevozi na klic v smislu 57.b člena ZPRCP-1. Vozila in obratovanje sistema niso predmet sofinanciranja. Upravičeni so tudi ukrepi razvoja infrastrukture za upravljanje sistema JPP, vključno s prevozi na klic ter obveščanje potnikov, spremljanje vozil v realnem času, prikazovalniki na postajališčih JPP, uporabniška spletna orodja in aplikacije, odzivna prometna signalizacija za prednostno vodenje vozil JPP in podobno.
5.5. Projekti za upravljanje mobilnosti v mestih in razvoj uporabe sodobnih tehnologij
Predmet sofinanciranja so ukrepi za izvajanje parkirne politike s ciljem zmanjševanja prevoženih kilometrov z osebnimi vozili v mestu, usmerjanje parkiranja za celo mesto na ključnih vpadnicah, odzivna prometna signalizacija za prednostno vodenje vozil JPP, pešcev in kolesarjev ter omejevanje hitrosti. Spodbuja se uporaba sodobnih tehnologij za učinkovito upravljanje mobilnosti, kot npr. spremljanje vozil v realnem času s prikazovalniki na postajališčih JPP, informacijski portali za potnike z možnostjo uporabe mobilnih telefonov, napovedovanje prihodov avtobusov na postajališča in podobno.
6. Razpoložljiva sredstva, višina sofinanciranja in obdobje za porabo sredstev
6.1. Razpoložljiva sredstva
Sofinanciranje ukrepov, ki bodo podprti z mehanizmom CTN, delno sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada (KS) in Republika Slovenija (RS).
Okvirna višina razpoložljivega prispevka za sofinanciranje operacij po tem povabilu znaša 9.882.353,00 EUR, in sicer:
– prispevek Evropske unije 8.400.000,00 EUR iz KS (85 %) in
– prispevek državnega proračuna RS 1.482.353,00 EUR (15 %).
6.2. Višina sofinanciranja
Višina sofinanciranja iz sredstev evropske kohezijske politike znaša do 85 % upravičenih stroškov. Upravičeni stroški so omejeni z najvišjo določeno ceno na enoto, kot izhaja iz Priloge B Vsebinskih izhodišč. V primerih operacij, ki ustvarjajo prihodke, za katere izračun finančne vrzeli izkazuje nižjo stopnjo sofinanciranja, in v primerih preseganja indikativne alokacije sredstev (Priloga A Povabila) s strani posameznega upravičenca, je višina sofinanciranja ustrezno nižja.
Preostale upravičene stroške v višini najmanj 15 % upravičenih stroškov in neupravičene stroške zagotavlja upravičenec z lastnimi in/ali drugimi sredstvi.
6.3. Obdobje za porabo sredstev
Stroški upravičenca so upravičeni, če so nastali in so plačani v obdobju finančne perspektive 2014–2020, tj. od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2023 in znotraj obdobja upravičenosti, določenega s Pogodbo o sofinanciranju. Stroški ne morejo biti upravičeni, če so nastali pred 1. 1. 2014.
Operacije se lahko začnejo pred predložitvijo vloge na to povabilo. Operacije, ki so že zaključene pred predložitvijo vloge na to povabilo, niso upravičene do sofinanciranja. Operacija je zaključena, ko je fizično zaključena ali popolnoma izvedena in je upravičenec izvršil vsa izplačila.
7. Obdobje upravičenosti in upravičeni stroški
Obdobje upravičenosti operacije je:
– znotraj obdobja za porabo sredstev,
– po datumu sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP),
– v skladu s terminskim načrtom v investicijski dokumentaciji in posledično v Pogodbi o sofinanciranju.
Stroški in izdatki so upravičeni, če:
– so z operacijo neposredno povezani, so potrebni za njeno izvajanje in so v skladu s cilji operacije;
– so dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena; za blago, ki je bilo dobavljeno; oziroma za storitve, ki so bile izvedene;
– so nastali v skladu z načelom skrbnosti dobrega gospodarja;
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah;
– so v skladu z veljavnimi pravili Unije in nacionalnimi predpisi;
– nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti.
Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira, ni dovoljeno.
V okviru upravičenih ukrepov so upravičeni stroški4:
4 Skladno z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020.
– gradnja nepremičnin;
– nakup nepremičnin;
– nakup opreme;
– stroški informiranja in komuniciranja;
– stroški storitev zunanjih izvajalcev;
– stroški vodenja in administracije operacije, do največ 3 % upravičenih stroškov.
Po tem povabilu so neupravičeni stroški:
– davek na dodano vrednost (DDV);
– davek na promet z nepremičninami;
– stroški financiranja;
– nakup rabljene opreme;
– notarski in odvetniški stroški;
– vsi ostali stroški, ki niso opredeljeni kot upravičeni.
8. Pogoji za izbiro operacij
8.1. Splošni pogoji in zahteve
Splošni pogoji za ugotavljanje upravičenosti operacij so naslednji:
– usklajenost operacije s cilji OP,
– prispevek operacije k doseganju kazalnika učinka in kazalnikov rezultata v okviru PN 4.4 ter k okviru uspešnosti prednostne osi 4,
– opredeljenost operacije v okviru obdobja upravičenosti.
Predmet operacije mora biti skladen s predmetom tega povabila. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predložena v skladu z zahtevami javnega povabila. V primeru, da le del operacije ni skladen s predmetom tega povabila, morajo biti stroški neskladnega dela operacije opredeljeni kot neupravičeni.
Po prejemu sklepa o sofinanciranju operacije mora upravičenec upoštevati »Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020«.
8.2. Posebni pogoji za operacije
Pogoji za operacije, ki se sofinancirajo v okviru PN 4.4, so:
1. operacije so zastavljene skladno s cilji opredeljenimi v TUS in skladno z IN TUS (četudi uvrstitev operacije, ki je predmet vloge, na seznam projektov v IN TUS ni pogoj za njeno sofinanciranje s sredstvi CTN), kakor tudi cilji te PN;
2. operacije se izvajajo na območjih CTN (mestna naselja in naselja mestnih območij – SURS, 2013) v 11 mestnih občinah, skladno z Vsebinskimi izhodišči;
3. operacije so zastavljene skladno s cilji opredeljenimi v CPS;
4. operacije upoštevajo strokovne zahteve, podane v Prilogah B, C in D tega povabila;
5. pripravljenost projekta – projekt mora biti izvedljiv v obdobju trajanja finančne perspektive 2014–2020, za kar prijavitelj predloži najmanj DIIP, izdelan v skladu z določbami UEM (lahko pa dodatno tudi predinvesticijsko zasnovo ali investicijski program, če sta že izdelana) oziroma, če je potrebno, novelacijo ustreznega investicijskega dokumenta;
6. operacije morajo imeti ustrezno načrtovana sredstva v občinskem NRP.
8.3. Posebni pogoji glede na upravičen ukrep
Glede na predviden upravičen ukrep operacije se upoštevajo Priloge B, C in D tega Povabila znotraj veljavne zakonodaje.
9. Kazalnik učinka v PN 4.4
Operacije morajo prispevati k doseganju kazalnika učinka v PN 4.4 (glej poglavje 8.1) in k okviru uspešnosti prednostne osi 4.
ID
Kazalnik učinka
Merska enota
Ciljna vrednost
4.17
Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij
število
5
Operacije morajo prispevati tudi h kazalnikom rezultata v PN 4.4, ki se dosegajo na nivoju celotne države. Prispevek h kazalnikom rezultata mora biti opisno utemeljen.
ID
Kazalnik rezultata
Merska enota
Ciljna vrednost – celotna Slovenija
4.12
Delež potniških kilometrov v železniškem prevozu od kopenskega prevoza
delež
3,6
4.13
Delež potniških kilometrov v avtobusnem prevozu od kopenskega prevoza
delež
16
4.20
Emisije CO2 iz osebnega avtomobilskega prometa
t CO2 ekv
0,00
10. Metodologija in merila za razvrščanje vlog
Predlagane operacije, ki bodo izpolnjevale pogoje za upravičenost do sofinanciranja, se bodo nadalje presojale na podlagi meril za razvrščanje vlog, ki temeljijo na naslednjih dokumentih:
– »Merila za izbor operacij v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020«;
– »Vsebinska izhodišča za upravičence mehanizma CTN za pripravo operacij trajnostne mobilnosti (PN 4.4)«, verzija 1.02, maj 2018.
Vse pravočasne in formalno popolne vloge v skladu z javnim povabilom bo razvrstila Strokovna komisija ZMOS za izvedbo CTN.
Operacije se razvrsti glede na prispevek posamezne operacije k enemu ali več merilom. Seštevek točk za operacijo je podlaga za ugotavljanje doseženega spodnjega praga potrebnih točk ter podlaga za razvrstitev operacije na seznam izbranih operacij za sofinanciranje. Razvrstitev operacij posamezne mestne občine se upošteva znotraj indikativne alokacije sredstev po mestnih občinah.
Merila za prispevek operacije k spodbujanju nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi ukrepi (PN 4.4)
Vsebinsko točkovanje po merilih
Točkovanje
M1
Prispevek k spodbujanju ustvarjanja trajnostnega prometnega sistema
operacija prispeva k 3 ali več strateškim ciljem CPS
5
operacija prispeva k 2 strateškima ciljema CPS
3
operacija prispeva k 1 strateškemu cilju CPS
0
M2
Prispevek k zmanjšanju opravljenih potniških kilometrov z osebnimi motornimi vozili in izboljšanju kakovosti zraka v mestih – parkirna mesta P+R
operacija ob predpostavki 85 % zasedenosti vozlišča in 1,5 osebe/avtomobil, glede na razdaljo do ukinjenih parkirnih mest in njihovo število, zagotavlja na delovni dan zmanjšanje opravljenih potniških kilometrov za 500 km ali več
7
operacija ob predpostavki 85 % zasedenosti vozlišča in 1,5 osebe/avtomobil, glede na razdaljo do ukinjenih parkirnih mest in njihovo število, zagotavlja na delovni dan zmanjšanje opravljenih potniških kilometrov za 300 km ali več
5
operacija ob predpostavki 85 % zasedenosti vozlišča in 1,5 osebe/avtomobil, glede na razdaljo do ukinjenih parkirnih mest in njihovo število, zagotavlja na delovni dan zmanjšanje opravljenih potniških kilometrov za vsaj 100 km
3
M3.1
Prispevek k zmanjšanju opravljenih potniških kilometrov z osebnimi motornimi vozili in izboljšanju kakovosti zraka v mestih – ureditev kolesarske infrastrukture
operacija zagotavlja zvezno kolesarsko povezavo dolžine 1,5 km ali več v vsako smer, ki povezuje po funkciji različne točke mesta
5
operacija zagotavlja zvezno kolesarsko povezavo dolžine od 0,5 do 1,5 km v vsako smer, ki povezuje po funkciji različne točke mesta
3
operacija zagotavlja zvezno kolesarsko povezavo dolžine od 0 do 0,5 km v vsako smer, ki povezuje po funkciji različne točke mesta
1
M3.2
Prispevek k zmanjšanju opravljenih potniških kilometrov z osebnimi motornimi vozili in izboljšanju kakovosti zraka v mestih – ukrepi za udobnost in privlačnost kolesarske infrastrukture in/ali za izboljšanje kolesarske infrastrukture
operacija vključuje tudi ukrepe za udobnost in privlačnost kolesarske infrastrukture (primerni nakloni, neposredno vodenje, ozelenitev, urbana oprema ipd.) ali naprave in ukrepe za umiranje prometa in/ali ukrepe za izboljšanje kolesarske infrastrukture z namestitvijo opreme, kot so števci kolesarskega prometa, stojala za kolesa, nadstrešnice za parkiranje koles, javnih sistemov izposoje koles in druge podobne opreme skladno ali sistemov s smernicami
2
operacija ne vključuje tudi ukrepov za udobnost in privlačnost kolesarske infrastrukture (primerni nakloni, neposredno vodenje, ozelenitev, urbana oprema ipd.) ali naprav in ukrepov za umiranje prometa in/ali ukrepov za izboljšanje kolesarske infrastrukture z namestitvijo opreme, kot so števci kolesarskega prometa, stojala za kolesa, nadstrešnice za parkiranje koles, javnih sistemov izposoje koles in druge podobne opreme ali sistemov skladno s smernicami
0
M4.1
Prispevek k zmanjšanju opravljenih potniških kilometrov z osebnimi motornimi vozili in izboljšanju kakovosti zraka v mestih – ureditev infrastrukture za pešce (obnova in/ali novogradnja)
operacija zagotavlja zvezno pot za pešce dolžine 500 m ali več
5
operacija zagotavlja zvezno pot za pešce dolžine od 300 do 499 m
3
operacija zagotavlja zvezno pot za pešce dolžine od 0 do 299 m
1
M4.2
Prispevek k zmanjšanju opravljenih potniških kilometrov z osebnimi motornimi vozili in izboljšanju kakovosti zraka v mestih – ukrepi za udobnost in privlačnost infrastrukture za pešce
operacija vključuje tudi ukrepe za udobnost in privlačnost infrastrukture za pešce (zagotavljanje sence, ozelenitev, urbana oprema, ločenost od motornega prometa, osvetlitev, označevanje ipd.)
2
operacija ne vključuje tudi ukrepov za udobnost in privlačnost infrastrukture za pešce (zagotavljanje sence, ozelenitev, urbana oprema, ločenost od motornega prometa, osvetlitev, označevanje ipd.)
0
M5.1
Prispevek k zmanjšanju opravljenih potniških kilometrov z osebnimi motornimi vozili in izboljšanju kakovosti zraka v mestih – razvoj infrastrukture za JPP
operacija zagotavlja gradnjo in/ali rekonstrukcijo avtobusne postaje ali avtobusnih postajališč
3
operacija ne zagotavlja gradnje in/ali rekonstrukcije avtobusne postaje ali avtobusnih postajališč
0
M5.2
Prispevek k zmanjšanju opravljenih potniških kilometrov z osebnimi motornimi vozili in izboljšanju kakovosti zraka v mestih – razvoj infrastrukture za JPP in e-mobilnosti
operacija spodbuja razvoj infrastrukture za e-mobilnost mestnega JPP
2
operacija ne spodbuja razvoja infrastrukture za e-mobilnosti mestnega JPP
0
M5.3
Podpiranje uporabe novih tehnologij v urbanih prometnih sistemih
operacija podpira uporabo novih tehnologij za upravljanje mobilnosti (števci prometa, informacijski portali za potnike, prikazovalniki za spremljanje vozil v realnem času na postajališčih JPP, povezave z aplikacijami za pametne mobilne telefone, sistemi za upravljanje mobilnosti ipd.)
2
operacija ne podpira uporabe novih tehnologij za upravljanje mobilnosti (števci prometa, informacijski portali za potnike, prikazovalniki za spremljanje vozil v realnem času na postajališčih JPP, povezave z aplikacijami za pametne mobilne telefone, sistemi za upravljanje mobilnosti ipd.)
0
M6
Prispevek k zmanjšanju obremenitve s hrupom v urbanih središčih
operacija prispeva k zmanjševanju obremenitve s hrupom v urbanih središčih zaradi prispevka k spremembi potovalnih navad v okviru dnevne mobilnosti (izboljšani pogoji za uporabo nemotoriziranega prometa, ukrepi trajnostne parkirne politike, omejevanje prometa v mestnih središčih za osebni promet ipd.)
2
operacija ne prispeva k zmanjševanju obremenitve s hrupom v urbanih središčih zaradi prispevka k spremembi potovalnih navad v okviru dnevne mobilnosti (izboljšani pogoji za uporabo nemotoriziranega prometa, ukrepi trajnostne parkirne politike, omejevanje prometa v mestnih središčih za osebni promet ipd.)
0
M7
Prispevek k družbeni spremembi ter k dvigu družbene ozaveščenosti
operacija vključuje ukrepe za dvig družbene ozaveščenosti glede ciljev, skladnih s trajnostno urbano mobilnostjo
2
operacija ne vključuje ukrepov za dvig družbene ozaveščenosti glede ciljev, skladnih s trajnostno urbano mobilnostjo
0
Spodnja meja točk, ki jih mora posamezna operacija doseči glede na predpisana merila, je 8 točk.
Doseganje meril oziroma njihovo preseganje pomeni višjo uvrstitev operacije na seznamu izbranih operacij. V primeru doseganja istega števila točk predlaganih operacij, bodo višje razvrščene tiste operacije, ki bodo točke zbrale v večjem številu meril oziroma, če je tudi število meril enako, tiste operacije, ki bodo vključevale ureditev več parkirnih mest ali več km urejene kolesarske infrastrukture oziroma metrov urejene infrastrukture za pešce.
Sredstva se dodeljujejo operacijam glede na uvrstitev na seznamu izbranih operacij znotraj indikativne alokacije sredstev po mestnih občinah, viru sofinanciranja in PN. Posameznemu upravičencu se dodelijo sredstva v skladu z indikativno alokacijo sredstev (Priloga A), ki ne more biti presežena.
11. Rok za oddajo in navodila za predložitev vloge
Rok za predložitev vlog po tem povabilu je 22. 6. 2018. Prepozno prispele vloge bodo zavržene. V primeru nepopolnih vlog bodo vlagatelji pozvani k dopolnitvi vloge v roku 5 delovnih dni. V kolikor vlagatelj ne predloži zahtevanih dopolnitev v tem roku, se vloga zavrže.
Vloga za operacijo se izpolni smiselno z vpisom zahtevanih podatkov, pri čemer se vnašajo podatki iz najvišjega investicijskega dokumenta. Usklajenost občinskega NRP z investicijsko dokumentacijo do oddaje vloge na to povabilo ni zahtevana. V obrazcu 4 se podatki vpisujejo samo v polja, označena z rumeno barvo. Vloga mora biti žigosana in podpisana s strani zakonitega zastopnika vlagatelja ali osebe, ki ima pisno pooblastilo s strani zakonitega zastopnika za podpis vloge.
Obvezne priloge k vlogi v 1. fazi so:
1. izpolnjen Obrazec 1: Osnovni podatki o upravičencu in operaciji;
2. izpolnjen Obrazec 2: Izpolnjevanje osnovnih pogojev;
3. izpolnjen Obrazec 3: Usklajenost operacije s TUS, IN TUS in CPS;
4. izpolnjen Obrazec 4: Obrazec za operacijo;
5. izpolnjen Obrazec 5: Izjava o točnosti podatkov v vlogi;
6. celostna prometna strategija mestne občine (elektronsko);
7. dokazilo o sprejetju CPS (elektronsko);
8. dokazilo, da se operacija izvaja na območju CTN (grafični prikaz – območje CTN z jasno označenim območjem izvajanja operacije znotraj le-tega);
9. DIIP, izdelan v skladu z določbami UEM (lahko pa dodatno tudi predinvesticijsko zasnovo ali investicijski program, če sta že izdelana) oziroma, če je potrebno, novelacija ustreznega investicijskega dokumenta, iz katerega je razvidna izvedljivost operacije v obdobju trajanja finančne perspektive 2014–2020 in prispevek k doseganju kazalnikov iz poglavja 9 ter doseganje meril iz poglavja 10 tega povabila;
10. dokument o zagotovljenih sredstvih za izvedbo operacije – podpisan NRP, v katerega je uvrščen projekt, ki je predmet vloge, za načrtovano obdobje izvajanja operacije;
11. izpolnjen Obrazec 6: Obvezne priloge k vlogi v 1. fazi – kontrolnik.
Vloga naj bo sestavljena iz enega natisnjenega originala in ene kopije celotne vloge s prilogami v elektronski obliki (na USB ključku). Vlogo se predloži v zaprti in zapečateni ovojnici z uporabo predloge na Obrazcu 7, tj. s pripisom »Ne odpiraj – vloga PN 4.4 KS, 303-4/2018«. Vlogo se pošlje na Strokovno službo ZMOS, na naslov Verdijeva ulica 10, 6000 Koper.
Vprašanja glede prijave na javno povabilo lahko upravičenci pošljejo na elektronski naslov zmos@koper.si do 28. 5. 2018. Odgovori bodo objavljeni na spletni strani ZMOS predvidoma do 4. 6. 2018.
Vlagatelji bodo o končnem izboru operacij po potrditvi seznama izbranih operacij na Skupščini ZMOS obveščeni preko elektronske pošte ter z objavo izbranih operacij na spletni strani ZMOS.
12. Priloge k povabilu
Obrazec 1: Osnovni podatki o upravičencu in operaciji;
Obrazec 2: Izpolnjevanje osnovnih pogojev;
Obrazec 3: Usklajenost operacije s TUS, IN TUS in CPS;
Obrazec 4: Obrazec za operacijo;
Obrazec 5: Izjava o točnosti podatkov v vlogi;
Obrazec 6: Obvezne priloge k vlogi v 1. fazi – kontrolnik;
Obrazec 7: Oprema ovojnice za vlogo;
Priloga A: »Metodologija za izračun indikativne alokacije sredstev za uporabo mehanizma CTN – neuradno prečiščeno besedilo«;
Priloga B: »Smernice za vzpostavitev sistema P+R (parkiraj in presedi) in umeščanje vozlišč P+R v urbanih naseljih«;
Priloga C: »Kolesarjem prijazna infrastruktura – Smernice za umeščanje kolesarske infrastrukture v urbanih območjih«;
Priloga D: »Infrastruktura za pešce – splošne usmeritve«.
Združenje mestnih občin Slovenije 

AAA Zlata odličnost