Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018

Kazalo

1584. Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Idrija, stran 4973.

  
Na podlagi 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) ter 15. in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13) je Občinski svet Občine Idrija na 24. seji dne 10. 5. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Idrija 
1. člen 
V Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 18/15, 10/16 in 26/17) se 6. člen spremeni tako, da se glasi:
»Na območju občine se kot izbirne lokalne gospodarske javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
1. izvajanje pokopališke dejavnosti, ki obsega upravljanje pokopališč;
2. dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in oskrbe z energetskimi plini iz omrežja ter utekočinjenim naftnim plinom;
3. oskrba s toplotno energijo na območju občine;
4. upravljanje z energijo za objekte v občinski lasti, vključno z javnimi zavodi in javnimi podjetji, v katerih je občina (so)ustanoviteljica;
5. upravljanje prodaje izven prodajaln;
6. dobava, postavitev, vzdrževanje in izvajanje javne razsvetljave;
7. izvajanje oglaševanja in plakatiranja;
8. urejanje in vzdrževanje spominskih obeležij.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2015
Idrija, dne 10. maja 2018
Župan 
Občine Idrija 
Bojan Sever l.r.

AAA Zlata odličnost