Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018

Kazalo

1546. Uredba o določitvi podrobnejših namenov porabe in meril za izračun višine sredstev, ki pripadajo posameznim občinam oziroma občinskim samoupravnim narodnim skupnostim, stran 4927.

  
Na podlagi četrtega odstavka 20. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – odl. US, 57/08, 94/10 – ZIU, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o določitvi podrobnejših namenov porabe in meril za izračun višine sredstev, ki pripadajo posameznim občinam oziroma občinskim samoupravnim narodnim skupnostim 
1. člen 
(vsebina) 
Ta uredba določa podrobnejše namene porabe in merila za izračun višine sredstev, ki pripadajo posameznim občinam, v katerih živita italijanska oziroma madžarska narodna skupnost (v nadaljnjem besedilu: občina), oziroma posameznim občinskim samoupravnim narodnim skupnostim (v nadaljnjem besedilu: občinska samoupravna narodna skupnost), in postopek za določitev višine sredstev upravičencem.
2. člen 
(zagotavljanje sredstev) 
(1) Sredstva za sofinanciranje dvojezičnosti in uresničevanje ustavnih pravic avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti iz prejšnjega člena se zagotovijo v državnem proračunu v višini, kot je določena v zakonu.
(2) Financiranje dejavnosti in programov občinske samoupravne narodne skupnosti je lahko neposredno iz državnega proračuna ali posredno iz proračuna občine.
3. člen 
(občinska poraba sredstev) 
Občinska uprava in organi občine v okviru izvedbe dvojezičnega poslovanja uporabljajo dodeljena sredstva za naslednje namene:
– stroški dodatka za dvojezičnost za zaposlene;
– stroški sejnin članov občinske komisije za vprašanja italijanske oziroma madžarske samoupravne narodne skupnosti;
– stroški priprave in objave dvojezičnega gradiva za seje občinskega sveta in njegovih delovnih teles ter prevodov, lektoriranja in objave občinskih predpisov, dvojezičnih obrazcev in drugega gradiva v jeziku italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti.
4. člen 
(poraba sredstev občinskih samoupravnih narodnih skupnosti) 
Občinske samoupravne narodne skupnosti v okviru izvedbe dejavnosti in programov uporabljajo dodeljena sredstva za naslednje namene:
– stroški delovanja sveta samoupravne narodne skupnosti, njegovih organov in strokovnih služb;
– materialni stroški poslovanja;
– programski stroški, ki vključujejo lastne programe, stroške stikov z matičnim narodom in materialne stroške, v skladu z letnim programom sveta občinske samoupravne narodne skupnosti, če to ni v nasprotju z zakonom.
5. člen
(poročanje o porabi sredstev) 
(1) Upravičenec do sredstev iz 3. oziroma 4. člena te uredbe državnemu organu, pristojnemu za narodnosti, enkrat letno pisno poroča o namenski porabi sredstev, ki so mu bila zagotovljena v skladu s to uredbo v preteklem proračunskem letu.
(2) Upravičenec pošlje pisno poročilo o namenski porabi sredstev v preteklem proračunskem letu najpozneje do 31. marca tekočega proračunskega leta.
6. člen 
(nadzor nad porabo sredstev) 
Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja državni organ, pristojen za narodnosti, na podlagi predloženega pisnega poročila posameznega upravičenca o namenski porabi sredstev, ki so mu bila zagotovljena v preteklem proračunskem letu.
7. člen 
(določitev obsega sredstev) 
(1) Pri določitvi obsega sredstev iz državnega proračuna, ki pripadajo posamezni občini za sofinanciranje dvojezičnosti in uresničevanje ustavnih pravic avtohtone italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti, se upoštevajo:
1. stroški dodatka za dvojezičnost za zaposlene v občinski upravi in njenih organih;
2. stroški sejnin članov občinske komisije za vprašanja italijanske oziroma madžarske samoupravne narodne skupnosti;
3. stroški dvojezičnega gradiva občinske uprave in njenih organov;
4. stroški delovanja sveta samoupravne narodne skupnosti, njegovih organov in strokovnih služb;
5. materialni stroški poslovanja občinske samoupravne narodne skupnosti;
6. uresničeni programski stroški občinske samoupravne narodne skupnosti;
7. višina sredstev za sofinanciranje dvojezičnosti in uresničevanje ustavnih pravic avtohtone italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti, ki je pripadala občini v preteklem proračunskem letu po tej uredbi.
(2) Občina pošlje državnemu organu, pristojnemu za narodnosti, do 28. februarja tekočega proračunskega leta podatke za stroške iz 1., 2., 3., 4., 5. in 6. točke prejšnjega odstavka za preteklo proračunsko leto.
(3) Podatkom iz prejšnjega odstavka občina priloži podatke o številu sistemiziranih in dejansko zasedenih delovnih mest, za katera je kot poseben pogoj za zasedbo delovnega mesta določeno tudi znanje jezika narodne skupnosti.
8. člen 
(enačba) 
Višina sredstev za sofinanciranje dvojezičnosti in uresničevanje ustavnih pravic avtohtone italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti, ki pripada občini za tekoče proračunsko leto, se izračuna po enačbi:
SONMOit = ((0,15/6)C1 + (0,15/6)C2 + (0,15/6)C3 + (0,15/6)C4 + (0,15/6)C5 + (0,15/6)C6 + 0,85* SONMOit-1) * 0,15 %SPP
Pri tem je:
SONMOit
višina sredstev za sofinanciranje dvojezičnosti in uresničevanje ustavnih pravic avtohtone italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti, ki pripada občini v tekočem proračunskem letu;
C1
delež stroškov dodatka za dvojezičnost posamezne občine v skupni vsoti tovrstnih stroškov vseh občin;
C2
delež stroškov sejnin članov občinske komisije za vprašanja italijanske oziroma madžarske samoupravne narodne skupnosti posamezne občine v skupni vsoti tovrstnih stroškov vseh občin;
C3
delež stroškov dvojezičnega gradiva posamezne občine v skupni vsoti tovrstnih stroškov vseh občin;
C4
delež stroškov delovanja sveta, njegovih organov in strokovnih služb posamezne samoupravne narodne skupnosti v skupni vsoti tovrstnih stroškov vseh samoupravnih narodnih skupnosti;
C5
delež materialnih stroškov posamezne samoupravne narodne skupnosti v skupni vsoti tovrstnih stroškov vseh samoupravnih narodnih skupnosti;
C6
delež uresničenih programskih stroškov posamezne samoupravne narodne skupnosti v skupni vsoti tovrstnih stroškov vseh samoupravnih narodnih skupnosti;
SONMOit-1
višina sredstev za sofinanciranje dvojezičnosti in uresničevanje ustavnih pravic avtohtone italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti, ki je pripadala posamezni občini v deležu v skupni vsoti tovrstnih sredstev vseh občin v preteklem proračunskem letu po tej uredbi;
SPP
skupna primerna poraba občin v tekočem proračunskem letu. 
9. člen
(neposredno financiranje) 
(1) Neposredno financiranje občinske samoupravne narodne skupnosti iz državnega proračuna se izvede na podlagi zahteve občinske samoupravne narodne skupnosti.
(2) Občinska samoupravna narodna skupnost vloži zahtevo iz prejšnjega odstavka s soglasjem občine najpozneje do 30. junija tekočega proračunskega leta za naslednje proračunsko leto na državni organ, pristojen za narodnosti.
(3) Iz zahteve mora biti jasno razvidno razmerje med sredstvi, ki pripadajo občini, in sredstvi, ki pripadajo občinski samoupravni narodni skupnosti. Zahteva se vloži na obrazcu iz priloge, ki je sestavni del te uredbe.
(4) Državni organ, pristojen za narodnosti, na podlagi prejete zahteve iz prvega odstavka in soglasja občine iz drugega odstavka tega člena preveri, ali so izpolnjeni pogoji za neposredno financiranje iz državnega proračuna, in o tem obvesti občino ter občinsko samoupravno narodno skupnost.
10. člen
(dodelitev sredstev) 
(1) Vlada na predlog državnega organa, pristojnega za narodnosti, najpozneje do 30. aprila tekočega proračunskega leta izda odločbo o višini sredstev, ki pripada občini oziroma občinski samoupravni narodni skupnosti v tekočem proračunskem letu.
(2) Če je občinska samoupravna narodna skupnost vložila zahtevo v skladu s prejšnjim členom in se izvede neposredno financiranje občinske samoupravne narodne skupnosti, se občini in občinski samoupravni narodni skupnosti dodelijo sredstva v skupni višini, določeni v skladu z 8. členom te uredbe, in v razmerju, kot je določeno na obrazcu iz tretjega odstavka prejšnjega člena.
(3) Če se neposredno financiranje občinske samoupravne skupnosti ne izvede, se sredstva v skupni višini, določeni v 8. členu te uredbe, dodelijo občini. Višina sredstev, ki pripada občinski samoupravni narodni skupnosti, se določi s proračunom občine.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
11. člen 
(prehodne določbe) 
(1) Neposredno financiranje občinske samoupravne narodne skupnosti se začne izvajati 1. januarja 2019.
(2) Od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2018 se občinska samoupravna narodna skupnost financira posredno prek občinskega proračuna.
(3) Za sofinanciranje dvojezičnosti in uresničevanja ustavnih pravic avtohtone italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti se občinam in občinskim samoupravnim narodnim skupnostim v letu 2018 zagotovijo sredstva v višini:
OBČINA
EUR
ANKARAN
65.643,15
DOBROVNIK
152.200,00
HODOŠ
87.567,96
IZOLA
289.000,00
KOPER
290.000,00
LENDAVA
293.200,00
MORAVSKE TOPLICE
148.900,00
PIRAN
292.900,00
ŠALOVCI
88.093,11
Skupaj
1.707.504,22
(4) Državni organ, pristojen za narodnosti, sklene z občinami pogodbo o sofinanciranju v višini iz prejšnjega odstavka v osmih dneh po začetku veljavnosti te uredbe.
12. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-3/2018
Ljubljana, dne 16. maja 2018
EVA 2017-1540-0004
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost