Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018

Kazalo

1622. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Gutenek, stran 5117.

  
Na podlagi 29. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 55/17) ter 60. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) izdajam
S K L E P 
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Gutenek 
I. 
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Gutenek (Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Gutenek, Dobrna, Uradni list RS, št. 39/06, 99/06), št. projekta U369, Občinski lokacijski načrt Gutenek, ki ga je izdelalo projektivno podjetje Igre d.o.o. iz Maribora – v nadaljevanju: Odlok o LN Gutenek).
II. 
Javna razgrnitev Sprememb in dopolnitev Odloka o LN Gutenek bo izvedena v sejni sobi Občine Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna.
Javna razgrnitev traja 15 dni, od 30. 5. 2018 do 13. 6. 2018.
III. 
V času javne razgrnitve bo Občina Dobrna organizirala javno obravnavo Odloka o LN Gutenek. Javna obravnava bo opravljena, dne 6. 6. 2018 ob 16:00 uri v sejni sobi Občine Dobrna.
IV. 
Namen javne razgrnitve je seznaniti občane in zainteresirano javnost z vsebino predlaganih sprememb in dopolnitev Odloka o LN Gutenek in pridobiti k osnutku pripombe, mnenja in dodatne predloge.
Pisne pripombe, mnenja in predloge lahko podajo občani in zainteresirani na kraju razgrnitve ali pa jih v času javne razgrnitve pošljejo na naslov: Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna ali na el. naslov: obcina@dobrna.si.
V. 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ter na svetovnem spletu in začne veljavi z dnem objave.
Št. 350-0005/2018-4(1)
Dobrna, dne 11. maja 2018
 
Župan 
Občine Dobrna 
Martin Brecl l.r.

AAA Zlata odličnost