Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018

Kazalo

1616. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja EUP TRE-293 in del območja EUP TRE-057 ob Obrtni coni Trebnje, stran 5110.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO) in na podlagi 29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) je župan Občine Trebnje dne 8. 5. 2018 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja EUP TRE-293 in del območja EUP TRE-057 ob Obrtni coni Trebnje 
1. člen 
(predmet sklepa) 
S tem sklepom se začne priprava Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja EUP TRE-293 in del območja TRE-057 ob Obrtni coni Trebnje (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN) 
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/13, 35/14 – popr. in 49/16 (v nadaljevanju: OPN) določa za območje EUP TRE-293 in EUP TRE-057 podrobno namensko rabo IG – območje gospodarske cone ter izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta.
Za območje EUP TRE-293 je bil sprejet Odlok o OPPN za bencinski servis ob obrtni coni Trebnje (Uradni list RS, št. 14/13), ki ni bil realiziran. Investitor je odstopil od nameravanega posega. S sprejetjem OPPN se ukine Odlok o OPPN za bencinski servis ob obrtni coni Trebnje.
Za novopredvideno dejavnost (razstavno, trgovski in servisni objekt za osebna vozila) s spremljajočimi ureditvami, načrtovane ureditve v veljavnem OPPN niso sprejemljive, zato je potrebna izdelava novega OPPN.
3. člen 
(območje OPPN) 
Območje predvidenega OPPN obsega del območja EUP TRE-293 in del območja TRE-057, in sicer zemljišče s parc. št. 815/5, 542/2, 815/2, 546/1, 545, 815/36 del, vse k.o. Trebnje in parc. št. 1173/4, 609/2 del, k.o. Medvedje selo. Območje OPPN se lahko v postopku priprave spremeni.
OPPN mora biti usklajen dejavnostmi na južnem delu območja EUP TRE-293 in v EUP TRE-057. Vse dejavnosti morajo imeti skupen priključek na državno cesto.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Pri strokovnih rešitvah se upošteva prikaza stanja prostora, obstoječe in nove strokovne podlage, smernice nosilcev urejanja prostora, lastne razvojne potrebe občine ter razvojne potrebe investitorja in dejavnosti na sosednjih območjih.
5. člen 
(roki za pripravo OPPN) 
Okvirni rok za izpeljavo postopka v skladu z ZPNačrt in končni sprejem akta je 8 do 10 mesecev, okvirnirni roki za pripravo posameznih faz so:
– izdelava osnutka OPPN, priprava vlog za smernice in CPVO – april 2018,
– pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora – maj 2018,
– izdelava dopolnjenega osnutka OPPN – junij 2018,
– javno naznanilo o javni razgrnitvi in obravnavi OPPN – junij 2018,
– javna razgrnitev in javna obravnava OPPN – junij–julij 2018,
– priprava stališč do pripomb z javne razgrnitve OPPN – julij 2018,
– priprava predloga OPPN – avgust 2018,
– pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora – september 2018,
– priprava usklajenega predloga OPPN – oktober 2018,
– obravnava in sprejem na občinskem svetu – oktober 2018.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev so:
1. Ministrsvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana,
2. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,
3. Direkcija RS za vode, Sektor območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto,
4. Komunala Trebnje d.o.o., Golijev trg 9, 8210 Trebnje,
5. Elektro Ljubljana d.d., DE Elektro Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mesto,
6. Telekom Slovenije d.d., Novi trg 7a, 8000 Novo mesto,
7. Občina Trebnje, Golijev trg 5, 8210 Trebnje.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave akta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
7. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN) 
Finančna sredstva za izdelavo strokovnih podlag, izdelavo OPPN ter stroške smernic, mnenj in objav zagotavlja investitor PAN-JAN d.o.o., Obrtniška ulica 33, 8210 Trebnje.
8. člen 
(objava in uveljavitev) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Trebnje ter začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3500-50/2018-2
Trebnje, dne 8. maja 2018
Župan 
Občine Trebnje 
Alojzij Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost