Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018

Kazalo

1605. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Postojna za leto 2018, stran 5007.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 23. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO in 71/17), 54. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17) in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07 in 53/10) je Občinski svet Občine Postojna na 30. redni seji dne 10. 5. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o proračunu Občine Postojna za leto 2018 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Postojna za leto 2018 (Uradni list RS, št. 79/17) se spremeni drugi odstavek 2. člena in drugi odstavek 10. člena in se glasita:
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom izvaja Občina Postojna. V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
KONTO 
OPIS
OSN: 
Rebalans I [1] 
v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
23.582.205
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
15.946.818
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
11.299.383
700
DAVKI NA DOHODEK 
IN DOBIČEK
9.096.701
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
1.869.660
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO 
IN STORITVE
333.022
706
DRUGI DAVKI
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
4.647.435
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU 
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
3.582.416
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
20.521
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
369.350
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
116.347
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
558.800
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
319.974
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
140.100
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
179.874
7221
PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ
163.675
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
1.000
730
PREJETE DONACIJE 
IZ DOMAČIH VIROV 
1.000
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
7.314.413
740
TRANSFERNI PRIHODKI 
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
2.379.934
7400
PREJETA SREDSTVA 
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA
2.129.643
7401
PREJETA SREDSTVA 
IZ PRORAČUNOV LOKALNIH SKUPNOSTI
250.291
741
PREJETA SREDSTVA 
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
4.934.479
78
PREJETA SREDSTVA 
IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787
PREJETA SREDSTVA 
OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
24.981.876
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)
5.879.964
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
1.378.887
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV 
ZA SOCIALNO VARNOST
208.931
402
IZDATKI ZA BLAGO 
IN STORITVE 
4.152.077
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
93.300
404
PLAČILA TUJIH OBRESTI
0
409
REZERVE
46.769
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
6.344.148
410
SUBVENCIJE
207.219
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM 
IN GOSPODINJSTVOM
3.559.444
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM 
IN USTANOVAM
987.479
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
1.590.006
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
12.440.961
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
12.440.961
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
316.804
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
268.385
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
48.419
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–1.399.672
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
26.519
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
26.519
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA 
IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
DANA POSOJILA
0
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
26.519
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
347.067
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
347.067
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
847.700
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
847.700
551
ODPLAČILA DOLGA V TUJINO
0
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)
–1.873.786
X.
NETO ZADOLŽEVANJE 
(VII.-VIII.)
–500.633
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+X.-IX.)
1.399.672
STANJE SREDSTEV 
NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
1.915.073
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE 
IZ PRETEKLEGA LETA
0
10. člen 
(zadolževanje, poroštva, vračilo občinskega dolga, upravljanje s prostimi denarnimi sredstvi) 
Na podlagi 23. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO in 71/17) in 54. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17) se Občina Postojna v letu 2018 lahko zadolžili do višine 347.067 evrov. Povratna (kreditna) sredstva bodo namenjena za financiranje projekta Gasilsko reševalni center Postojna – proračunska postavka 07003, načrt razvojnih programov 0700300.
2. člen 
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Postojna za leto 2018 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-91/2017
Postojna, dne 10. maja 2018
Župan 
Občine Postojna 
Igor Marentič l.r.

AAA Zlata odličnost