Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018

Kazalo

1544. Uredba o dodeljevanju podpore prek finančnih instrumentov za izvajanje določenih podukrepov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, stran 4915.

  
Na podlagi 10. in 12. člena ter v zvezi s 25.a členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o dodeljevanju podpore prek finančnih instrumentov za izvajanje določenih podukrepov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta uredba ureja dodelitev podpore prek finančnih instrumentov za izvajanje podukrepov podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov, podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti in podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov za izvajanje operacije naložbe v pred industrijsko predelavo lesa:
– iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, potrjenega z Izvedbenim sklepom Komisije št. CCI 2014 SI 06 RD NP 0012020 z dne 13. februarja 2015 o odobritvi programa razvoja podeželja Republike Slovenije za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, zadnjič spremenjenega z Izvedbenim sklepom Komisije št. C(2018) 2490 z dne 19. aprila 2018 o odobritvi spremembe Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020) in dostopnega na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP) ter na spletni strani programa razvoja podeželja (http://www.program-podezelja.si), in
– na podlagi predhodne ocene finančnih instrumentov v Sloveniji – končno poročilo z dne 27. 11. 2015, ki jo je v skladu s 37. členom Uredbe 1303/2013/EU v sodelovanju z organom upravljanja PRP 2014–2020 iz prvega odstavka 3. člena te uredbe in organom upravljanja za Evropski sklad za regionalni razvoj, Službo Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, izdelalo podjetje PwC SVETOVANJE d. o. o. (v nadaljnjem besedilu: Predhodna ocena FI) in mnenja Evropske investicijske banke z dne 12. 9. 2016 k Predhodni oceni FI.
(2) S to uredbo se za podukrepe iz prejšnjega odstavka določajo namen in način izvajanja finančnih instrumentov, namen podpore, upravičenec, končni prejemnik in njegove obveznosti, pogoji za dodelitev podpore, upravičeni stroški, finančne določbe ter splošne in skupne določbe za izvajanje:
1. Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L št. 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU, Euratom) 2015/1929 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. oktobra 2015 o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije (UL L št. 286 z dne 30. 10. 2015, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 966/2012/EU);
2. Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2017/2305 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede spremembe virov za ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo in virov za cilj »naložbe za rast in delovna mesta« ter cilj »evropsko teritorialno sodelovanje« (UL L št. 335 z dne 15. 12. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU);
3. Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/162 z dne 23. novembra 2017 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter prilog II in III k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 30 z dne 2. 2. 2018, str. 6), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1305/2013/EU);
4. Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2017/2393 Evropskega parlamenta in sveta z dne 13. decembra 2017 o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), (EU) št. 1306/2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike, (EU) št. 1307/2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike, (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in (EU) št. 652/2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom (UL L št. 350 z dne 29. 12. 2017, str. 15), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);
5. Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU);
6. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 138 z dne 13. 5. 2014, str. 5), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/616 z dne 13. februarja 2015 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 480/2014 glede sklicev na Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 102 z dne 21. 4. 2015, str. 33), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 480/2014/EU);
7. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 48), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/723 z dne 16. februarja 2017 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 107 z dne 25. 4. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 640/2014/EU);
8. Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2017/1084 z dne 14. junija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014, kar zadeva pomoč za pristaniško in letališko infrastrukturo, pragove za priglasitev za pomoč za kulturo in ohranjanje kulturne dediščine in pomoč za športno in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo ter sheme regionalne pomoči za tekoče poslovanje za najbolj oddaljene regije, in o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014, kar zadeva izračun upravičenih stroškov (UL L št. 156 z dne 20. 6. 2017, str. 1);
9. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in o uvedbi prehodnih določb (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/1367 z dne 4. junija 2015 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 807/2014 glede prehodnih določb o programih za razvoj podeželja za obdobje 2007–2013 (UL L št. 211 z dne 8. 8. 2015, str. 7);
10. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 z dne 17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/1997 z dne 15. novembra 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 808/2014 glede spremembe programov razvoja podeželja in spremljanja ukrepov v podporo vključevanju državljanov tretjih držav ter o popravku navedene uredbe (UL L št. 308 z dne 16. 11. 2016, str. 5);
11. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 69), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/1242 z dne 10. julija 2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 178 z dne 11. 7. 2017, str. 4), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 809/2014/EU) in
12. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 964/2014 z dne 11. septembra 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s standardnimi pogoji za finančne instrumente (UL L št. 271 z dne 12. 9. 2014, str. 16), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/1157 z dne 11. julija 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 964/2014 v zvezi s standardnimi pogoji za finančne instrumente za instrument za sovlaganje in za sklad za razvoj mestnih območij (UL L št. 192 z dne 16. 7. 2016, str. 1).
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
1. enotno podjetje je enotno podjetje iz drugega odstavka 2. člena Uredbe 1407/2013/EU;
2. finančna institucija je pravna oseba, s katero izvajalec finančnega instrumenta sklene pogodbo o prevzemu dela kreditnega tveganja (udeležba na riziku brez financiranja), ki izhaja iz novo oblikovanega portfelja kreditov končnim prejemnikom iz drugega odstavka 6. člena te uredbe;
3. finančni instrument po tej uredbi je garancija za kredit, ki ga finančna institucija odobri končnemu prejemniku iz drugega odstavka 6. člena te uredbe;
4. finančni posrednik je pravna oseba javnega ali zasebnega prava, ki izvaja finančni instrument;
5. garancija je pisna zaveza izvajalca finančnega instrumenta, da prevzema odgovornost za vračilo dela dolga končnega prejemnika do finančne institucije, zavarovanega z garancijo, če nastopi primer, ki sproži unovčenje takšne garancije, kot je neodplačevanje kredita;
6. izvajalec finančnega instrumenta je finančni posrednik ali izvajalec sklada skladov, ko ta neposredno izvaja finančni instrument;
7. kmetijski proizvodi so proizvodi iz Priloge I Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL C št. 202 z dne 7. 6. 2016, str. 47; v nadaljnjem besedilu: Pogodba), razen ribiškega proizvoda in proizvoda iz ribogojstva iz Priloge I Uredbe (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2015/812 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o spremembi uredb Sveta (ES) št. 850/98, (ES) št. 2187/2005, (ES) št. 1967/2006, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 2347/2002 in (ES) št. 1224/2009 ter uredb (EU) št. 1379/2013 in (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede obveznosti iztovarjanja ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1434/98 (UL L št. 133 z dne 29. 5. 2015, str. 1);
8. kmetija je oblika kmetijskega gospodarstva v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo;
9. kreditna pogodba je pisni sporazum med finančno institucijo in končnim prejemnikom iz točke (k) 2. člena Uredbe 966/2012/EU;
10. mikro, mala in srednja podjetja so podjetja, ki izpolnjujejo merila iz Priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2017/1084 z dne 14. junija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014, kar zadeva pomoč za pristaniško in letališko infrastrukturo, pragove za priglasitev za pomoč za kulturo in ohranjanje kulturne dediščine in pomoč za športno in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo ter sheme regionalne pomoči za tekoče poslovanje za najbolj oddaljene regije, in o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014, kar zadeva izračun upravičenih stroškov (UL L št. 156 z dne 20. 6. 2017, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 702/2014/EU);
11. naložba je del projekta iz 16. točke tega člena in zajema opredmetena in neopredmetena sredstva, vključno s splošnimi stroški;
12. nekmetijski proizvodi so proizvodi, ki niso določeni v Prilogi I Pogodbe;
13. podpora je pomoč, izračunana na podlagi bruto ekvivalenta nepovratnih sredstev, ki jo prejme končni prejemnik iz drugega odstavka 6. člena te uredbe;
14. predelava kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode je predelava iz 6. točke 2. člena Uredbe 702/2014/EU in iz 11. točke pod (35) Smernic Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020 (UL C št. 204 z dne 1. 7. 2014, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Smernice za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje);
15. predelava kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode je predelava iz 56. točke 2. člena Uredbe 702/2014/EU in iz 75. točke pod (35) Smernic za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje;
16. projekt je časovno omejena in ekonomsko zaključena celota aktivnosti, z določeno (tehnično-tehnološko) funkcijo in jasno opredeljenimi cilji;
17. sklad skladov je sklad iz 27. točke 2. člena Uredbe 1303/2013/EU;
18. stopnja podpore za naložbo je razmerje med podporo za naložbo in vsoto vseh upravičenih stroškov naložbe;
19. stopnja podpore za projekt je razmerje med podporo za projekt in vsoto vseh upravičenih stroškov projekta;
20. trženje kmetijskih proizvodov je trženje iz 7. točke 2. člena Uredbe 702/2014/EU in iz 12. točke pod (35) Smernic za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje;
21. upravičeni stroški projekta so vsota upravičenih stroškov naložbe in obratnih sredstev;
22. ureditev objekta je gradnja v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov;
23. velika podjetja so podjetja iz 26. točke 2. člena Uredbe 702/2014/EU.
3. člen 
(organi PRP in Odbor za spremljanje) 
(1) Organ upravljanja iz drugega odstavka 65. člena Uredbe 1305/2013/EU je MKGP. Naloge Organa upravljanja opravljata MKGP in Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP).
(2) Akreditirana plačilna agencija iz drugega odstavka 65. člena Uredbe 1305/2013/EU je ARSKTRP.
(3) Certifikacijski organ iz drugega odstavka 65. člena Uredbe 1305/2013/EU je Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna.
(4) Odbor za spremljanje iz prvega odstavka 47. člena Uredbe 1303/2013/EU je Odbor za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije.
4. člen 
(namen izvajanja finančnih instrumentov)
(1) Namen izvajanja finančnih instrumentov v obliki garancij za kredite, ki jih končnim prejemnikom iz drugega odstavka 6. člena te uredbe odobrijo finančne institucije, je izvedba projektov na področju kmetijstva, gozdarstva, živilstva ali razvoja podeželja.
(2) Finančni instrumenti v obliki garancij za kredite končnim prejemnikom iz drugega odstavka 6. člena te uredbe izboljšajo dostop do finančnih virov s ciljem spodbujanja njihove rasti, razvoja in izboljšanja tekočega poslovanja.
(3) V skladu s Predhodno oceno FI se prednosti kreditov, zavarovanih z garancijo, ki jih končnim prejemnikom iz drugega odstavka 6. člena te uredbe odobrijo finančne institucije, odražajo v:
– znižanju najvišje ravni zavarovanja, ki jo od končnega prejemnika običajno zahteva finančna institucija;
– znižanju obrestne mere, ki je običajno zahtevana pri kreditu;
– stroških garancije, ki so nižji od tržnih pogojev, oziroma
– možnosti odloga odplačevanja kredita, ki je daljše od tistega, ki ga običajno določi trg.
5. člen 
(izvajanje finančnih instrumentov) 
(1) Za namen izvajanja finančnih instrumentov MKGP v skladu s točko (b) četrtega odstavka 38. člena Uredbe 1303/2013/EU in predpisi, ki urejajo javno naročanje, izbere izvajalca sklada skladov.
(2) MKGP z izbranim izvajalcem sklada skladov sklene sporazum o financiranju, ki vsebuje elemente iz Priloge IV Uredbe 1303/2013/EU (v nadaljnjem besedilu: sporazum). V sporazumu mora biti določeno, za katere podukrepe iz 7. člena te uredbe:
– bo finančne instrumente izvajal izvajalec sklada skladov neposredno, če izpolnjuje zahteve iz prvega in merila iz drugega odstavka 7. člena Uredbe 480/2014/EU, oziroma
– se bodo finančni instrumenti izvajali prek finančnih posrednikov.
(3) V primeru iz druge alineje prejšnjega odstavka izvajalec sklada skladov izbere finančne posrednike v skladu s četrtim in petim odstavkom 38. člena Uredbe 1303/2013/EU in predpisi, ki urejajo javno naročanje, ter zagotovi, da finančni posredniki izpolnjujejo zahteve iz prvega ter merila iz drugega odstavka 7. člena Uredbe 480/2014/EU.
(4) V primeru iz prve alineje drugega odstavka tega člena ista pravna oseba izvaja sklad skladov in hkrati finančni instrument. Pri izvajanju finančnih instrumentov mora izvajalec sklada skladov zagotoviti, da sta funkciji izvajanja sklada skladov in izvajanja finančnega instrumenta ločeni.
(5) Izvajalec finančnega instrumenta izbere z odprtim, preglednim, objektivnim in nediskriminatornim izbirnim postopkom finančne institucije, ki sklepajo kreditne pogodbe s končnimi prejemniki iz drugega odstavka 6. člena te uredbe.
6. člen 
(upravičenec in končni prejemnik) 
(1) Upravičenec je izvajalec sklada skladov iz prvega odstavka prejšnjega člena, ki v imenu MKGP upravlja sredstva za izvajanje finančnih instrumentov iz tretjega odstavka 22. člena te uredbe in jih namenja za upravičene izdatke iz točk (b) in (d) prvega odstavka 42. člena Uredbe 1303/2013/EU, ki v skladu z drugim odstavkom 65. člena Uredbe 1303/2013/EU nastanejo do 31. 12. 2023.
(2) Končni prejemnik je v skladu z 12. točko 2. člena Uredbe 1303/2013/EU pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje iz te uredbe in prejme kredit, zavarovan z garancijo (v nadaljnjem besedilu: končni prejemnik).
7. člen 
(vrste podukrepov) 
S to uredbo se ureja izvajanje finančnih instrumentov v okviru naslednjih podukrepov:
1. podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov;
2. podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti;
3. podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov za izvajanje operacije naložbe v pred industrijsko predelavo lesa.
II. PODROBNEJŠE DOLOČBE ZA IZVAJANJE PODUKREPOV IN OPERACIJE 
1. Podpora za podukrep naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov
8. člen 
(namen podpore in posebni pogoji) 
(1) Podpora iz podukrepa podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov je v skladu s točko (b) prvega odstavka 17. člena Uredbe 1305/2013/EU namenjena za naložbe v:
– predelavo kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode;
– predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode;
– predelavo nekmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode;
– trženje kmetijskih proizvodov.
(2) Podpora za naložbe iz prve alineje prejšnjega odstavka se ne dodeli za gradnjo novih klavnic z letno zmogljivostjo nad 1.000 glav velike živine, ki je ekvivalent in se izračuna iz koeficientov za izračun glav velike živine za posamezne vrste in kategorije rejnih živali iz pravilnika, ki ureja evidenco imetnikov rejnih živali in evidenco rejnih živali.
(3) Podpora za naložbe iz tretje alineje prvega odstavka tega člena mora prispevati k prednostni nalogi Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) za razvoj podeželja iz 3. točke pod (a) 5. člena Uredbe 1305/2013/EU.
9. člen 
(končni prejemnik) 
Končni prejemnik iz podukrepa podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov je:
– pravna oseba;
– samostojni podjetnik posameznik;
– nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali
– nosilec kmetije, če gre za naložbo, ki se nanaša na predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov, za katere po uredbi, ki ureja dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ni potrebno registrirati dopolnilne dejavnosti.
10. člen 
(stopnja podpore in shema pomoči) 
(1) Najvišja dovoljena stopnja podpore za naložbo znaša 50 odstotkov upravičenih stroškov naložbe. Če projekt vključuje tudi obratna sredstva, znaša najvišja dovoljena stopnja podpore za projekt 50 odstotkov upravičenih stroškov projekta.
(2) Za projekt, ki vključuje naložbo iz druge ali tretje alineje prvega odstavka 8. člena te uredbe, se podpora iz prejšnjega odstavka dodeli kot pomoč po pravilu de minimis v skladu z Uredbo 1407/2013/EU, z dodeljeno podporo pa se ne smejo preseči zgornja meja pomoči de minimis iz 3. člena Uredbe 1407/2013/EU in najvišji dovoljeni stopnji podpore iz prejšnjega odstavka.
2. Podpora za podukrep naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti
11. člen 
(namen podpore in posebni pogoji) 
(1) Podpora iz podukrepa podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti je v skladu s točko (b) prvega odstavka 19. člena Uredbe 1305/2013/EU namenjena za naložbe, povezane z opravljanjem dejavnosti:
1. dodajanja vrednosti lesu;
2. lokalne samooskrbe, ki je trženje nekmetijskih proizvodov ali trženje kmetijskih in nekmetijskih proizvodov;
3. turizma;
4. ohranjanja naravne in kulturne dediščine, kamor sodijo tudi dejavnosti, povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitvami oziroma izdelki, v skladu z uredbo, ki ureja dopolnilne dejavnosti na kmetiji;
5. socialnega varstva;
6. ravnanja z organskimi odpadki;
7. pridobivanja električne in toplotne energije iz obnovljivih virov, kot so biomasa, voda, veter ali sonce, in ki je namenjena za prodajo, razen bioplina in biogoriv.
(2) Lokacija naložbe, ki je predmet podpore iz prejšnjega odstavka, se nahaja v naselju, ki ima manj kot 5.000 prebivalcev v skladu z uredbo, ki ureja standardno klasifikacijo teritorialnih enot.
(3) Do podpore iz 1. točke prvega odstavka tega člena so upravičene naložbe v dejavnost prve predelave okroglega lesa, ki presegajo obseg predelave lesa iz 14. člena te uredbe, naložbe v druge dejavnosti predelave lesa in naložbe v proizvodnjo izdelkov iz lesa.
(4) Do podpore iz 4. točke prvega odstavka tega člena so v primeru naložb v objekt upravičene naložbe v objekte, ki so vpisani v register nepremične kulturne dediščine pri Ministrstvu za kulturo.
12. člen 
(končni prejemnik) 
(1) Končni prejemnik iz podukrepa podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti je:
– pravna oseba;
– samostojni podjetnik posameznik ali
– nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
(2) Končni prejemnik iz prejšnjega odstavka je mikro ali malo podjetje v skladu z merili iz Priloge I Uredbe 702/2014/EU.
13. člen 
(stopnja podpore in shema pomoči) 
(1) Najvišja dovoljena stopnja podpore za naložbo znaša 50 odstotkov upravičenih stroškov naložbe. Če projekt vključuje tudi obratna sredstva, znaša najvišja dovoljena stopnja podpore za projekt 50 odstotkov upravičenih stroškov projekta.
(2) Podpora iz prejšnjega odstavka se dodeli kot pomoč po pravilu de minimis v skladu z Uredbo 1407/2013/EU, z dodeljeno podporo pa se ne smejo preseči zgornja meja pomoči de minimis iz 3. člena Uredbe 1407/2013/EU in najvišji dovoljeni stopnji podpore iz prejšnjega odstavka.
3. Podpora za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa
14. člen 
(namen podpore in posebni pogoji) 
(1) Podpora iz operacije naložbe v pred industrijsko predelavo lesa v skladu s tretjim odstavkom 26. člena Uredbe 1305/2013/EU je namenjena za naložbe v dejavnost prve predelave okroglega lesa majhnega obsega.
(2) V prvo predelavo okroglega lesa iz prejšnjega odstavka spadajo žaganje lesa, skobljanje lesa in druga strojna obdelava okroglega lesa, profiliranje, iveriranje, proizvodnja lesenih železniških pragov, proizvodnja lesenih drogov, kolov, sekancev in iveri, sušenje lesa, impregnacija ali biocidna zaščita lesa z biocidnimi proizvodi ali drugimi materiali, modifikacija lesa, proizvodnja sekancev ter proizvodnja lesnih peletov, briketov ali drv za energetsko rabo.
(3) Majhen obseg predelave lesa iz prvega odstavka tega člena pomeni:
a) naložbo za proizvodnjo žaganega lesa s kapaciteto predelave do vključno 10.000 m3 vhodne surovine, če gre za žagarske obrate. Če se v okviru žagarskega obrata kot dodatna dejavnost izvaja:
– proizvodnja peletov ali briketov, je lahko podprta naložba v proizvodnjo lesnih peletov ali briketov s kapaciteto strojev, opreme do vključno 2.000 ton letno ali
– proizvodnja sekancev ali iveri, je lahko podprta naložba v proizvodnjo sekancev ali iveri s kapaciteto strojev, opreme do vključno 6.000 nasutih m3 letno (2.000 m3 okroglega lesa letno);
b) naložbo za proizvodnjo lesnih sekancev ali iveri v gozdu s kapaciteto strojev, opreme do vključno 25.000 nasutih m3 letno (7.500 m3 okroglega lesa letno) sekancev ali iveri ali
c) naložbo za proizvodnjo drv v obratih za proizvodnjo drv s kapaciteto strojev, opreme do vključno 10.000 nasutih metrov drv letno (5.000 m3 okroglega lesa letno).
(4) Končni prejemnik mora izvajati registrirano dejavnost iz priloge 2, ki je sestavni del te uredbe, v skladu z določbami tega člena. Skupni obseg predelave lesa na ravni končnega prejemnika skupaj s podprtimi naložbami iz tega podukrepa ne sme presegati majhnega obsega predelave lesa iz posamezne točke prejšnjega odstavka.
15. člen 
(končni prejemnik) 
(1) Končni prejemnik iz operacije naložbe v pred industrijsko predelavo lesa je:
– pravna oseba;
– samostojni podjetnik posameznik ali
– nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
(2) Končni prejemnik iz prejšnjega odstavka je mikro ali malo podjetje v skladu z merili iz Priloge I Uredbe 702/2014/EU.
16. člen 
(stopnja podpore in shema pomoči) 
(1) Najvišja dovoljena stopnja podpore za naložbo znaša 40 odstotkov upravičenih stroškov naložbe. Če projekt vključuje tudi obratna sredstva, znaša najvišja dovoljena stopnja podpore za projekt 40 odstotkov upravičenih stroškov projekta.
(2) Podpora iz prejšnjega odstavka se dodeli kot pomoč po pravilu de minimis v skladu z Uredbo 1407/2013/EU, z dodeljeno podporo pa se ne smejo preseči zgornja meja pomoči de minimis iz 3. člena Uredbe 1407/2013/EU in najvišji dovoljeni stopnji podpore iz prejšnjega odstavka.
III. SKUPNE DOLOČBE 
17. člen 
(vloga za podporo) 
(1) Končni prejemnik vloži vlogo za kredit, zavarovan z garancijo, pri finančni instituciji iz petega odstavka 5. člena te uredbe. Vloga za kredit, zavarovan z garancijo, šteje za vlogo za podporo iz drugega odstavka 60. člena Uredbe 1305/2013/EU.
(2) Končnega prejemnika finančna institucija izbere v skladu s svojimi notranjimi postopki, določbami te uredbe in točko (a) prvega odstavka 6. člena Uredbe 480/2014/EU.
18. člen 
(združevanje podpor na ravni končnega prejemnika) 
(1) Podpora se ne dodeli končnemu prejemniku, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za kredit, zavarovan z garancijo, že prejel sredstva proračuna Republike Slovenije ali sredstva EU oziroma druga javna sredstva.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se podpora po tej uredbi v okviru istih upravičenih stroškov lahko združuje s podporo v obliki nepovratnih sredstev, ki se dodeli na podlagi uredbe, ki ureja izvajanje ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, in sicer za podukrep podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov in podukrep podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov za izvajanje operacije naložbe v pred industrijsko predelavo lesa, pri čemer se upoštevajo določbe sedmega, osmega in devetega odstavka 37. člena Uredbe 1303/2013/EU.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se podpora po tej uredbi lahko združuje z drugimi javnimi sredstvi iz proračuna Republike Slovenije ali EU, ki jih je končni prejemnik prejel za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za kredit, zavarovan z garancijo, če:
– vsota vseh oblik podpore iz javnih sredstev, namenjenih tem stroškom, ne presega celotnega zneska teh stroškov;
– z združitvijo podpor niso presežene stopnje podpore po tej uredbi;
– z združitvijo podpor niso preseženi pragovi intenzivnosti državne pomoči ali najvišji zneski državne pomoči ali pomoči de minimis, kot so določeni s pravili EU o državni pomoči, če gre za projekt, za katerega se podpora dodeli kot državna pomoč ali pomoč de minimis, in
– če se za vsako obliko podpore vodi ločena evidenca.
(4) Podpora po tej uredbi se lahko združuje z drugimi pomočmi de minimis pod pogoji iz 5. člena Uredbe 1407/2013/EU.
19. člen 
(upravičeni stroški projekta) 
(1) Upravičeni so stroški projekta, ki so nastali po datumu oddaje vloge za kredit, zavarovan z garancijo, in so:
– stroški naložb v Republiki Sloveniji, ki fizično niso zaključene ali v celoti izvedene na datum odobritve podpore iz drugega odstavka 22. člena te uredbe, in
– stroški obratnih sredstev, ki so povezani z naložbo in v skladu s petim odstavkom 45. člena Uredbe 1305/2013/EU ne presegajo 200.000 eurov ali 30 odstotkov upravičenih stroškov projekta, kar je več.
(2) Stroški naložb iz prve alineje prejšnjega odstavka vključujejo:
– stroške opredmetenih in neopredmetenih sredstev ter s tem povezane stroške prenosa lastninske pravice, če je tak prenos izveden med neodvisnimi osebami, v skladu s četrtim odstavkom 37. člena Uredbe 1303/2013/EU in
– splošne stroške, kot so opredeljeni v točki (c) drugega odstavka 45. člena Uredbe 1305/2013/EU in ne presegajo desetih odstotkov upravičenih stroškov naložbe.
(3) Strošek nakupa nepozidanega in pozidanega zemljišča je upravičen strošek v skladu s prvim odstavkom 4. člena Uredbe 480/2014/EU.
(4) Če gre za naložbo v ureditev ali nakup objekta, ki se ne uporablja samo za namene v skladu s posameznim podukrepom ali operacijo, se od vseh stroškov naložbe kot upravičen prizna le delež stroškov, ki je sorazmeren deležu uporabne površine, uporabljene za namene v skladu s posameznim podukrepom ali operacijo, v celotni uporabni površini objekta.
20. člen 
(neupravičeni stroški projekta) 
Poleg neupravičenih stroškov iz 13. člena Uredbe 807/2014/EU se kredit, zavarovan z garancijo, ne dodeli za:
1. prispevek v naravi;
2. plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;
3. obresti na dolgove, bančne stroške in stroške garancij;
4. upravne takse;
5. leasing in zakup objektov, opreme, strojev in naprav;
6. druge stroške, povezane s pogodbami o zakupu, kot so marža najemodajalca, stroški refinanciranja obresti, režijski stroški in stroški zavarovanja;
7. stroške materiala, opreme ali drugih del v okviru projekta, ki so bila izvedena pred oddajo vloge za kredit, zavarovan z garancijo;
8. nakup vozil;
9. strošek ureditve nepremičnine, če je nepremičnina predmet izvršbe v skladu s predpisi, ki urejajo izvršbo in zavarovanje;
10. nadomeščanje obstoječih kreditnih ali lizinških pogodb;
11. stroške nakupa rabljene opreme, strojev in naprav ter nakupa objektov, če so bili pridobljeni iz sredstev EU oziroma Republike Slovenije;
12. stroške naložb v proizvodnjo in prodajo bioplina in biogoriv.
21. člen 
(splošni pogoji za dodelitev podpore) 
(1) Končni prejemnik mora ob odobritvi kredita, zavarovanega z garancijo, izpolnjevati naslednje pogoje:
1. če je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, mora imeti dejavnost, ki je v skladu z namenom podpore po tej uredbi registrirana na ozemlju Republike Slovenije;
2. če je nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, mora imeti dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki je povezana z naložbo;
3. ne sme imeti več kot 50 eurov neporavnanih davčnih obveznosti do države;
4. v zadnjih petih letih pred oddajo vloge za kredit, zavarovan z garancijo, mu ni bila pravnomočno izrečena globa zaradi kršitve prepovedi zaposlovanja na črno v skladu z zakonom, ki ureja preprečevanje dela in zaposlovanja na črno;
5. ni v postopkih zaradi insolventnosti ali postopkih prisilnega prenehanja, kot jih določa zakon, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja;
6. če je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ni v težavah v skladu s Smernicami o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje nefinančnih podjetij v težavah (UL C št. 249 z dne 31. 7. 2014, str. 1);
7. izkazati mora ekonomsko upravičenost projekta in zaprto finančno konstrukcijo za izvedbo projekta;
8. če gre za naložbo v nakup opreme, stroja ali naprave in ni lastnik ali solastnik nepremičnine, na/v kateri bo ta oprema, stroj ali naprava, mora vlogi za kredit, zavarovan z garancijo, priložiti kopijo sklenjene pogodbe o najemu, zakupu, služnosti ali stavbni pravici ter kopijo overjenega soglasja lastnika k naložbi, če to soglasje ni vsebovano v pogodbi iz te točke. Če je solastnik nepremičnine, mora vlogi za kredit, zavarovan z garancijo, priložiti kopijo overjenega soglasja ostalih solastnikov k naložbi;
9. če upravičeni stroški zajemajo ureditev objekta, mora vlogi za kredit, zavarovan z garancijo, priložiti kopijo pravnomočnega gradbenega dovoljenja, ki se glasi na končnega prejemnika;
10. izkazati mora, da je namen uporabe objekta, kot izhaja iz gradbenega dovoljenja iz prejšnje točke, v skladu s posameznim podukrepom ali operacijo;
11. pri naložbi v nakup opreme, stroja ali naprave za obstoječi objekt, ki je zahteven, manj zahteven ali nezahteven objekt v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, mora vlogi za kredit, zavarovan z garancijo, priložiti kopijo pravnomočnega gradbenega dovoljenja ali dovoljenja za objekt daljšega obstoja za ta obstoječi objekt;
12. pri naložbi iz prvega odstavka 14. člena te uredbe mora vlogi za kredit, zavarovan z garancijo, priložiti seznam obstoječe in načrtovane opreme za prvo predelavo lesa z nominalno kapaciteto, s katerega je razviden majhen obseg predelave lesa na ravni končnega prejemnika iz tretjega odstavka 14. člena te uredbe;
13. izpolnjevati mora druge pogoje, ki jih glede na naravo finančnega instrumenta zahteva finančna institucija.
(2) Če se podpora dodeli kot pomoč po pravilu de minimis, mora končni prejemnik izpolnjevati pogoj, da se z dodeljeno podporo ne preseže zgornja meja pomoči de minimis iz 3. člena Uredbe 1407/2013/EU. Vlogi za kredit, zavarovan z garancijo, priloži:
– izjavo o vseh pomočeh de minimis, ki jih je prejel v dveh letih pred vložitvijo vloge za kredit, zavarovan z garancijo, in v tekočem koledarskem letu;
– izjavo o drugih prejetih ali zaprošenih pomočeh za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za kredit, zavarovan z garancijo, in izjavo, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis v okviru podukrepa ali operacije iz te uredbe ne bo presežena zgornja meja pomoči de minimis ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih, in
– izjavo, ali gre za enotno podjetje, z navedbo podjetij, ki so z njim povezana, z namenom preveritve skupnega zneska že prejetih pomoči de minimis za vsa z njim povezana podjetja.
22. člen 
(finančne določbe) 
(1) Višina podpore se izračuna kot bruto ekvivalent nepovratnih sredstev, ločeno za naložbo in za projekt, pri čemer se upoštevajo predpisi o državni pomoči in Obvestilo Komisije o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES za državno pomoč v obliki poroštev (UL C št. 155 z dne 20. 6. 2008, str. 10). S podporo se ne sme preseči znesek, ki se izračuna na podlagi stopenj podpore za posamezen podukrep ali operacijo po tej uredbi. Stopnja podpore mora biti upoštevana tako na ravni stroškov naložbe, kot tudi na ravni stroškov projekta.
(2) Podpora se odobri z dnem sklenitve kreditne pogodbe. Če gre za podporo, ki se dodeli po pravilu de minimis, se šteje, da je državna pomoč dodeljena z dnem sklenitve kreditne pogodbe.
(3) Razpoložljiva sredstva, namenjena za izvajanje finančnih instrumentov po tej uredbi, so opredeljena v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
(4) MKGP sredstva iz prejšnjega odstavka zagotovi v obliki depozita iz podračuna proračuna Republike Slovenije v višini 25 odstotkov in iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: EKSRP) v višini 75 odstotkov, na podlagi zahtevka za plačilo, ki ga upravičenec predloži na način, kot ga določa 41. člen Uredbe 1303/2013/EU in je podrobneje opredeljen v sporazumu.
23. člen 
(namenska raba in sankcije zaradi nenamenske rabe) 
(1) Končni prejemnik mora ob zaključku projekta izkazati namensko rabo in kot dokazilo priložiti:
– izjavo o zaključku projekta in
– kopijo računa s specifikacijo in potrdilo o plačilu, ki se glasi na končnega prejemnika, s katerima se izkazuje nastanek upravičenih stroškov. Kadar to ni mogoče, se plačilo v skladu s četrtim odstavkom 60. člena Uredbe 1305/2013/EU dokaže z dokumentom enake dokazne vrednosti.
(2) V primeru ureditve objekta, za katerega se v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, zahteva uporabno dovoljenje, se namenska raba in zaključek projekta, poleg dokazil iz prejšnjega odstavka, izkazujeta še s kopijo uporabnega dovoljenja za ta objekt.
(3) Dokazila iz prvega in drugega odstavka tega člena končni prejemnik predloži finančni instituciji v skladu s kreditno pogodbo.
(4) Če končni prejemnik ne izkaže namenske rabe:
– mora izvajalcu finančnega instrumenta vrniti prejeto podporo, razen če je nenamenska raba posledica napake upravičenca, izvajalca finančnega instrumenta ali finančne institucije;
– mora izvajalec finančnega instrumenta odpovedati garancijo za kredit, odobren končnemu prejemniku.
(5) Izvajalec finančnega instrumenta mora v skladu s točko (c) tretjega odstavka 6. člena Uredbe 480/2014/EU s primerno skrbnostjo izčrpati vsa pravna sredstva in pogodbene ukrepe, ki so mu na voljo, da izterja neupravičeno prejeto podporo od končnega prejemnika, razen če je neupravičeno prejeta podpora posledica napake upravičenca, izvajalca finančnega instrumenta ali finančne institucije.
(6) V skladu z devetim odstavkom 37. člena Uredbe 1303/2013/EU se nepovratna sredstva ne uporabljajo za vračilo podpore, prejete iz finančnih instrumentov, finančni instrumenti pa se ne uporabljajo za vnaprejšnje financiranje nepovratnih sredstev.
24. člen 
(obveznosti končnega prejemnika in sankcije) 
(1) Končni prejemnik mora:
– projekt dokončati v roku 60 mesecev od sklenitve kreditne pogodbe;
– v času veljavnosti kreditne pogodbe omogočiti dostop do dokumentacije o projektu oziroma omogočiti pregled na kraju samem finančnim institucijam, finančnim posrednikom, upravičencu, ARSKTRP, MKGP, Evropskemu računskemu sodišču, Evropski komisiji, Računskemu sodišču Republike Slovenije, Uradu za nadzor proračuna ter drugim nadzornim organom EU in Republike Slovenije, v skladu z Uredbo 1303/2013/EU, Uredbo 1306/2013/EU, Uredbo 480/2014/EU, Uredbo 640/2014/EU in Uredbo 809/2014/EU;
– za projekt voditi ločeno računovodstvo, ustrezno računovodsko kodo ali ustrezne evidence.
(2) Poleg obveznosti iz te uredbe mora končni prejemnik izpolnjevati tudi obveznosti iz kreditne pogodbe.
(3) Izvajalec finančnega instrumenta mora v skladu s točko (c) tretjega odstavka 6. člena Uredbe 480/2014/EU s primerno skrbnostjo izčrpati vsa pravna sredstva in pogodbene ukrepe, ki so mu na voljo, da izterja neupravičeno prejeto podporo od končnega prejemnika, razen če je kršitev obveznosti končnega prejemnika posledica napake upravičenca, izvajalca finančnega instrumenta ali finančne institucije.
(4) Podrobnejša opredelitev kršitev in sankcij je opredeljena v Katalogu kršitev in sankcij iz priloge 3, ki je sestavni del te uredbe.
25. člen 
(preverjanje izvajanja finančnih instrumentov) 
(1) Upravičenec mora zagotoviti upravljanje finančnih instrumentov in nadzor pri njihovem izvajanju v skladu s četrtim odstavkom 40. člena Uredbe 1303/2013/EU in 9. členom Uredbe 480/2014/EU.
(2) ARSKTRP izvaja administrativne preglede in preglede na kraju samem pri upravičencu v skladu z Uredbo 480/2014/EU, Uredbo 1303/2013/EU, Uredbo 1306/2013/EU, Uredbo 809/2014/EU in Uredbo 640/2014/EU.
26. člen 
(izterjava zapadlih terjatev in odpis dolga končnega prejemnika) 
(1) Finančna institucija v primeru neodplačevanja kredita s strani končnega prejemnika unovči garancijo pri izvajalcu finančnega instrumenta.
(2) Pri izterjavi zapadlih terjatev do končnega prejemnika iz prejšnjega odstavka je potrebno ravnati s profesionalno skrbnostjo, in sicer do izčrpanja vseh pravnih sredstev zoper končnega prejemnika oziroma osebo, ki je zavarovala njegov dolg.
(3) Če ne gre za kršitev obveznosti po tej uredbi ali pravil o državni pomoči, lahko izvajalec finančnega instrumenta na predlog finančne institucije odloči, da se izterjava zapadlih terjatev iz prejšnjega odstavka zaključi pred izčrpanjem vseh pravnih sredstev zoper končnega prejemnika oziroma osebo, ki je zavarovala njegov dolg. Predlog odpisa dolga, pripravljen s strani finančne institucije, mora vsebovati utemeljitev in dokazila, zakaj nadaljnja izterjava ne bi bila ekonomsko upravičena.
(4) V odpis gredo zapadle terjatve, ko so bila izčrpana vsa pravna sredstva za njihovo izterjavo ali je bila izterjava zaključena v skladu s prejšnjim odstavkom.
(5) Podrobnejši način in postopek izterjave zapadlih terjatev in odpisa dolga sta določena v sporazumu.
27. člen 
(hramba dokumentacije) 
(1) Upravičenec hrani dokumentacijo o dodeljeni podpori po tej uredbi deset let po izpolnitvi finančnih obveznosti končnega prejemnika iz kreditne pogodbe.
(2) Upravičenec vodi evidenco z informacijami o dodeljenih pomočeh de minimis in dokazilih o izpolnjevanju pogojev še deset let od datuma zadnje odobritve podpore.
IV. KONČNA DOLOČBA 
28. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-17/2018
Ljubljana, dne 16. maja 2018
EVA 2017-2330-0100
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost