Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018

Kazalo

1572. Odlok o delovanju in financiranju krajevnih skupnosti Občine Brezovica, stran 4961.

  
Na podlagi 19.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1) ter 15. in 62. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Brezovica na 24. seji dne 19. 4. 2018 sprejel
O D L O K 
o delovanju in financiranju krajevnih skupnosti Občine Brezovica 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se določi način izvajanja nalog krajevnih skupnosti v Občini Brezovica in način njihovega financiranja.
2. člen 
(naloge in način izvajanja nalog krajevnih skupnosti) 
Krajevne skupnosti v Občini Brezovica opravljajo naslednje naloge, določene s statutom:
– urejanje prostora – sodeluje pri geodetskih postopkih krajevnega pomena, sodeluje in lahko poda mnenje v postopku spreminjanja in sprejemanja OPN;
– zagotavljanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja – sodeluje pri urejanju zbiranja odpadkov, vključno z režimom zbiranja in odvoza, pri urejanju ekoloških otokov in sanaciji divjih odlagališč;
– gradnjo in vzdrževanje cest in drugih javnih površin – sodeluje pri izvajanju investicij, rednega in investicijskega vzdrževanja na celotnem komunalnem področju (ceste, JR, KA ...), skrbi za redno in investicijsko vzdrževanje pokopališč ter objektov, povezanih z njimi;
– upravljanje s premoženjem, namenjenim za potrebe krajevnega prebivalstva – sodeluje pri odkupih, odprodajah, zamenjavi ali najemu zemljišč, sodeluje pri rednem in investicijskem vzdrževanju objektov ter naprav, ki so v upravljanju in uporabi krajevnih skupnosti ter jih društva in krajani potrebujejo za svojo dejavnost;
– pospeševanje kulturnih, športnih in drugih društvenih dejavnosti – pomoč društvom pri organizaciji prireditev krajevnega pomena, organizacija in pomoč pri organizaciji kulturnih in drugih prireditev krajevnega pomena;
– podajanje mnenj in predlogov, za katere zaprosi upravni organ Občine Brezovica.
3. člen 
(izvajanje nalog) 
(1) V okviru nalog krajevnih skupnosti in v okviru s proračunom določenih sredstev občine je za izvajanje odločitev sveta krajevne skupnosti odgovoren predsednik sveta krajevne skupnosti.
(2) Za sklenitev pravnega posla svet krajevne skupnosti potrebuje predhodno soglasje župana oziroma županje. V nasprotnem primeru je takšen pravni posel ničen.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek lahko odlok o proračunu določi, kateri pravni posli in v kateri višini, sklenjeni brez predhodnega soglasja župana oziroma županje, so veljavni.
4. člen 
(letni program dela) 
(1) Krajevne skupnosti sprejmejo letni program dela za prihodnje leto in ga pošljejo Občinskemu svetu Občine Brezovica skupaj s predlogom finančnega načrta iz 6. člena tega odloka. Letni program dela mora biti usklajen s finančnim načrtom krajevne skupnosti.
(2) V letnem programu dela krajevne skupnosti podrobneje opredelijo dejavnosti, ki jih bodo izvajale v prihodnjem letu, skupaj z ocenami finančnih posledic.
2. FINANCIRANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI 
5. člen 
(splošne določbe) 
(1) Krajevne skupnosti se financirajo v skladu z določili veljavnega zakona, ki ureja javne finance, o financiranju neposrednih uporabnikov občinskega proračuna.
(2) Krajevne skupnosti se poleg sredstev iz občinskega proračuna financira tudi s sredstvi, pridobljenimi z opravljanjem lastne dejavnosti, z donatorskimi sredstvi in z drugimi prihodki.
(3) Sredstva za financiranje rednega delovanja se krajevnim skupnostim nakazujejo mesečno v obliki rednih mesečnih transferjev po dvanajstinah letnega obsega.
(4) Sredstva iz naslova komunalnih prispevkov se krajevnim skupnostim nakazujejo glede na plačilo in obračun komunalnega prispevka.
6. člen 
(predlog finančnega načrta krajevne skupnosti) 
(1) V postopku priprave občinskega proračuna pristojni organ občinske uprave posreduje krajevnim skupnostim navodilo za pripravo občinskega proračuna.
(2) Na podlagi navodila za pripravo predloga občinskega proračuna pripravijo krajevne skupnosti predlog svojega finančnega načrta z obrazložitvijo, ki mora vsebovati obvezne sestavine, ki jih predvideva zakon in področna zakonodaja, ki ureja javne finance.
7. člen 
(obseg sredstev) 
(1) Obseg sredstev za financiranje krajevnih skupnosti se določi s proračunom občine.
(2) Sredstva, ki so v proračunu predvidena za financiranje krajevnih skupnosti, se po področjih proračunske porabe razporedijo s finančnimi načrti posameznih krajevnih skupnosti.
8. člen 
(merila za razdelitev sredstev krajevnim skupnostim) 
(1) S proračunom predvidena sredstva za redno delovanje KS se krajevnim skupnostim razdelijo po naslednjem dogovorjenem ključu:
KS Brezovica
20 %
KS Vnanje Gorice 
20 %
KS Notranje Gorice
20 %
KS Podpeč-Preserje
30 %
KS Rakitna 
10 %
(2) Sredstva, pridobljena z obračunom splošnega komunalnega prispevka, se razdelijo v sorazmernem deležu: 20 % posamezna krajevna skupnost, v kateri se komunalni prispevek odmerja in 80 % Občina Brezovica.
9. člen 
(drugi prihodki krajevnih skupnosti) 
(1) Posamezni krajevni skupnosti lahko pripadajo prihodki od premoženja v njeni lasti ali upravljanju.
(2) V primeru večjih investicij se posamezni KS lahko dodeli izredna finančna sredstva občine.
(3) Krajevnim skupnostim lahko pripadajo tudi druga namenska sredstva na podlagi drugih odlokov.
3. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
10. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
(1) S sprejetjem tega odloka preneha veljati Odlok o nalogah in financiranju krajevnih skupnosti na območju Občine Brezovica, objavljen v Uradnem listu RS, št. 49/00.
(2) Nova merila za dodelitev sredstev za redno delovanje krajevnih skupnosti, ki so navedena v prvi točki 8. člena tega odloka, se uporabljajo od 1. 1. 2019 dalje.
(3) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 12/18
Brezovica, dne 20. aprila 2018
Župan 
Občine Brezovica 
Metod Ropret l.r.

AAA Zlata odličnost