Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018

Kazalo

1608. Pravilnik o subvencioniranju komunalnega prispevka mladim družinam in mladim investitorjem za gradnjo individualnih stanovanjskih stavb v Občini Sevnica, stran 5096.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – Odl. US), 23. člena Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/14 in 27/18) ter 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 in 17/17) je Občinski svet Občine Sevnica na 2. izredni seji dne 9. 5. 2018 sprejel
P R A V I L N I K 
o subvencioniranju komunalnega prispevka mladim družinam in mladim investitorjem za gradnjo individualnih stanovanjskih stavb v Občini Sevnica 
1. člen 
S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopki za subvencioniranje komunalnega prispevka mladim družinam in mladim investitorjem za gradnjo individualnih stanovanjskih stavb v Občini Sevnica.
2. člen 
(1) Investitorju, ki je zavezanec za plačilo komunalnega prispevka za gradnjo individualne stanovanjske stavbe in ima mlado družino ali je mladi investitor, ter si z gradnjo rešuje svoj stanovanjski problem, se subvencionira komunalni prispevek v skladu s tem pravilnikom.
(2) Za mlado družino se šteje življenjska skupnost enega ali obeh staršev z enim ali več otroki oziroma posvojenci, pri čemer vsaj en otrok še ni šoloobvezen na dan izdaje odločbe o komunalnem prispevku.
(3) Mladi investitor je investitor, ki še ni dopolnil 35 let.
(4) Posamezen investitor je upravičen do subvencije samo enkrat.
3. člen 
(1) Namen dodeljevanja subvencije je spodbujanje mladih družin in mladih investitorjev pri gradnji individualnih stanovanjskih stavb na območju Občine Sevnica.
(2) Gradnja individualne stanovanjske stavbe je izvedba gradbenih in drugih del in pomeni v tem pravilniku gradnjo novega objekta ali rekonstrukcijo, dozidavo, nadzidavo obstoječega objekta ter nadomestno gradnjo z odstranitvijo obstoječega objekta.
(3) Občina Sevnica ne subvencionira gradenj večstanovanjskih stavb.
4. člen 
Sredstva za subvencioniranje komunalnega prispevka za gradnjo individualnih stanovanjskih stavb se zagotavljajo v določeni višini iz občinskega proračuna, ki ga sprejme občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
5. člen 
(1) Upravičenec mora za pridobitev subvencije iz tega pravilnika izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je investitor individualne stanovanjske stavbe na območju Občine Sevnica;
– da izpolnjuje pogoj mlade družine ali mladega investitorja, skladno z 2. členom tega pravilnika;
– da je plačal celoten znesek z odločbo odmerjenega komunalnega prispevka oziroma se to preveri pri pristojnem organu;
– da je pridobil dokončno oziroma pravnomočno gradbeno dovoljenje za gradnjo individualne stanovanjske stavbe.
(2) Izpolnjevanje pogoja iz druge alineje prejšnjega odstavka se ugotavlja glede na čas izdaje odločbe o odmeri komunalnega prispevka.
6. člen 
(1) Subvencija se dodeljuje na podlagi popolne vloge investitorja kot upravičenca.
(2) Vlogo lahko investitor poda v času od izdaje gradbenega dovoljenja ter vse do izteka 60-dnevnega roka po dokončnosti oziroma pravnomočnosti gradbenega dovoljenja.
(3) Vlogi za pridobitev subvencije mora biti priloženo:
– veljavno dokončno oziroma pravnomočno gradbeno dovoljenje za individualni stanovanjski objekt;
– dokazila o poravnanih stroških komunalnega prispevka (fotokopija plačanega računa, bančni izpis o izvedenem plačilu);
– izjava upravičenca, da izpolnjuje pogoj mlade družine, s potrebnimi dokazili iz izpisov iz matičnih evidenc.
7. člen 
O vlogi, ki se vloži na Občino Sevnica, bo odločeno v roku 30 dni od prejetja popolne vloge s sklepom. Zoper sklep je možna pritožba, ki se v roku 8 dni od prejema sklepa vloži pri organu, ki je sklep izdal. O pritožbi odloči župan v 30 dneh od prejema.
8. člen 
(1) Upravičencu se sofinancira 50 % vrednosti plačanega komunalnega prispevka za gradnjo individualne stanovanjske stavbe.
(2) Nakazilo sredstev se izvrši na osebni bančni račun upravičenca v roku 30 dni po dokončnosti oziroma pravnomočnosti sklepa.
9. člen 
Postopki, ki so začeti pred uveljavitvijo tega pravilnika, se končajo v skladu s Pravilnikom o subvencioniranju komunalnega prispevka mladim družinam za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 52/14, 70/14 in 28/17).
10. člen 
(1) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Z dnem veljavnosti tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o subvencioniranju komunalnega prispevka mladim družinam za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 52/14, 70/14 in 28/17).
Št. 007-0012/2018
Sevnica, dne 10. maja 2018
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti