Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018

Kazalo

1594. Zaključni račun proračuna Mestne občine Koper za leto 2017, stran 4996.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Mestne občine Koper za leto 2017 
Št. 410-136/2016
Koper, dne 20. aprila 2018
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič 
 
Po pooblastilu župana 
Podžupan 
Alberto Scheriani l.r.
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odločba US, 76/08, 100/08 – odločba US, 79/09,14/09 – odločba US, 51/10, 84/10 – odločba US), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1415, 80/16 – ZIPRS1718 in 71/17 – ZIPRS1819) ter 27. in 136. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 19. aprila 2018 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Mestne občine Koper za leto 2017 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Koper za leto 2017.
2. člen
Zaključni račun proračuna Mestne občine Koper za leto 2017 izkazuje realizacijo prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov vseh neposrednih proračunskih uporabnikov izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki obsega:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
KONTO
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
54.407.880
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
48.122.369
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
37.943.964
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
23.991.627
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
12.530.348
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
1.421.989
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
10.178.405
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
7.883.486
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
68.109
712
GLOBE IN DENARNE KAZNI 
331.681
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
78.175
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
1.816.954
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
3.896.314
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
326.939
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA
3.569.375
73
PREJETE DONACIJE (730)
4.605
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
4.565
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
40
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
1.891.520
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
1.874.184
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU 
17.336
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
493.072
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
150.593
787
PREJETA SREDSTVA IZ DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
342.479
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
53.422.501
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
8.963.018
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
3.847.714
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
583.174
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
3.952.083
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
465.259
409
SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE
114.788
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
27.053.980
410
SUBVENCIJE
1.470.080
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
11.237.066
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
2.884.653
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
11.462.181
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
14.956.351
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
14.956.351
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
2.449.152
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PU
685.946
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
1.763.206
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
985.379
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (751+752)
7.418
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
752
SREDSTVA KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 
7.418
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
7.418
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
510.000
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
510.000
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
2.076.750
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
2.076.750
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)**
-573.953
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–1.566.750
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) = III.*
–985.379
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
15.937.927
Presežek odhodkov in drugih izdatkov nad prihodki in drugimi prejemki po zaključnem računu proračuna za leto 2017 v višini 573.953 EUR se je kril s črpanjem sredstev na računih iz preteklih let.
Celotna sestava in podrobnejša razčlenitev zaključnega računa proračuna Mestne občine Koper za leto 2017, podana po strukturi sprejetega proračuna, se objavi na spletni strani Mestne občine Koper.
3. člen
Sestavni del zaključnega računa proračuna Mestne občine Koper za leto 2017 so tudi sredstva rezervnega sklada Mestne občine Koper, ki izkazuje naslednje vrednosti:
– Stanje rezervnega sklada na dan 1. 1. 2017 155.684,46 EUR
– Odvod v rezervni sklad v letu 2017 45.000,00 EUR
– Poraba sredstev rezerv v letu 2017 56.778,62 EUR
– Stanje rezervnega sklada na dan 31. 12. 2017 143.905,84 EUR.
4. člen
Zaključni račun proračuna Mestne občine Koper za leto 2017 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-136/2016
Koper, dne 19. aprila 2018
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič 
Po pooblastilu župana 
Podžupan 
Alberto Scheriani l.r.
Ai sensi dell'articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/2000, 30/2001 e 29/2003 e Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O I L   C O N T O   C O N S U N T I V O 
del bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l'anno 2017 
N. 410-136/2016
Capodistria, 20 aprile 2018
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič 
 
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Alberto Scheriani m.p.
In base all'articolo 29 della Legge sull'autonomia locale (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 94/07 – testo unico ufficiale 2, 27/08 – sentenza della CC, 76/08, 100/08 – sentenza della CC, 79/09, CC, 14/09 – sentenza della CC, 51/10, 84/10 – sentenza della CC), all'articolo 98 della Legge sulle finanze pubbliche (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 11/11 – testo unico ufficiale, 14/13 – ret., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1415, 80/16 – ZIPRS1718 e 71/17 – ZIPRS1819) nonché agli articoli 27 e 136 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n.90/05, 67/06 e 39/08) il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria durante la seduta del 19 aprile 2018 ha approvato il
C O N T O   C O N S U N T I V O 
del bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l'anno 2017 
Articolo 1 
Viene approvato il conto consuntivo del bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l'anno 2017.
Articolo 2 
Il conto consuntivo del bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l'anno 2017, contiene le entrate e gli altri introiti e le uscite e le altre spese dei fruitori diretti del bilancio riportati nel bilancio delle entrate e delle spese, nel conto dei crediti e degli investimenti nonché nel conto finanziario, che comprende:
A. BILANCIO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE
CONTO
I.
TOTALE ENTRATE (70+71+72+73+74+78)
54.407.880
ENTRATE CORRENTI (70+71)
48.122.369
70
ENTRATE TRIBUTARIE (700+703+704+706) 
37.943.964
700
IMPOSTE SUL REDDITO E SUGLI UTILI
23.991.627
703
IMPOSTE PATRIMONIALI
12.530.348
704
IMPOSTE LOCALI SU BENI E SERVIZI
1.421.989
71
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (710+711+712+713+714)
10.178.405
710
PARTECIPAZIONE AI PROFITTI ED ALLE ENTRATE PATRIMONIALI
7.883.486
711
TASSE E CONTRIBUTI
68.109
712
MULTE
331.681
713
ENTRATE DA VENDITA DI BENI E SERVIZI
78.175
714
ALTRE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
1.816.954
72
ENTRATE PROVENIENTI DA CAPITALE (720+722)
3.896.314
720
ENTRATE RICAVATE DALLA VENDITA DI BENI STRUMENTALI
326.939
722
ENTRATE RICAVATE DALLA VENDITA DI TERRENI E DEL PATRIMONIO IMMATERIALE
3.569.375
73
DONAZIONI RICEVUTE (730)
4.605
730
DONAZIONI ED ELARGIZIONI RICEVUTE DA PERSONE GIURIDICHE NAZIONALI
4.565
731
DONAZIONI ED ELARGIZIONI RICEVUTE DA PERSONE GIURIDICHE STRANIERE
40
74
ENTRATE DA TRASFERIMENTI ERARIALI
1.891.520
740
TRASFERIMENTI ERARIALI DA ALTRI ENTI FINANZIARI PUBBLICI
1.874.184
741
TRASFERIEMNTI ERARIALI DAI FONDI PROVENIENTI DAL BILANCIO EU
17.336
78
ENTRATE DA FONDI COMUNITARI
493.072
786
ALTRE ENTRATE COMUNITARIE
150.593
787
FONDI PERCEPITI DA ALTRE ISTITUZIONI COMUNITARIE
342.479
II.
TOTALE SPESE (40+41+42+43)
53.422.501
40
SPESE CORRENTI (400+401+402+403+409)
8.963.018
400
SALARI ED ALTRE EROGAZIONI AL PERSONALE
3.847.714
401
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEI DATORI DI LAVORO
583.174
402
SPESE PER BENI E SERVIZI
3.952.083
403
SPESE PER INTERESSI IN AMBITO NAZIONALE
465.259
409
FONDI ACCANTONATI PER LA RISERVA
114.788
41
STANZIAMENTI CORRENTI (410+411+412+413)
27.053.980
410
SOVVENZIONI
1.470.080
411
SOVVENZIONE A FAVORE DEI SINGOLI E DELLE FAMIGLIE
11.237.066
412
TRASFERIMENTI DI FONDI A FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI ED ENTI NO PROFIT
2.884.653
413
ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI IN AMBITO NAZIONALE
11.462.181
42
SPESE DI FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI (420)
14.956.351
420
ACQUISTO E COSTRUZIONE DI BENI STRUMENTALI
14.956.351
43
TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI
2.449.152
431
TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE NON SONO FRUITORI DEL BILANCIO
685.946
432
TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DEI FRUITORI DEL BILANCIO
1.763.206
III.
AVANZO DI BILANCIO (DISAVANZO) (I.-II.)
985.379
B. CONTO CREDITI E INVESTIMENTI FINANZIARI
75
IV.
RIMBORSO DI CREDITI ED ALIENAZIONE DI QUOTE IN CAPITALE (751+752)
7.418
751
ALIENAZIONE DI QUOTE IN CAPITALE
0
752
RICAVO IN SEGUITO ALLA PRIVATIZZAZIONE
7.418
44
V.
CONCESSIONE DI PRESTITI ED AUMENTO DI QUOTE IN CAPITALE (440+441)
0
VI.
PRESTITI CONTRATTI MENO QUELLI CONCESSI E MUTAMENTI DELLE QUOTE IN CAPITALE (IV.-V.)
7.418
C. CONTO FINANZIARIO
50
VII.
INDEBITAMENTO (500)
510.000
500
INDEBITAMENTO IN AMBITO NAZIONALE
510.000
55
VIII.
RIMBORSI DEI DEBITI (550)
2.076.750
550
RIMBORSI DEI DEBITI ASSUNTI IN AMBITO NAZIONALE
2.076.750
IX.
INCREMENTO (RIDUZIONE) DEI FONDI DI CASSA (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)**
–573.953
X.
INDEBITAMENTO NETTO (VII.-VIII.)
–1.566.750
XI.
FINANZIAMENTO NETTO (VI.+VII.-VIII.-IX.) = III.*
–985.379
XII.
STATO DEI FONDI SUI CONTI IN DATA 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE
15.937.927
La somma eccedente le uscite e le altre spese rispetto alle entrate e gli altri introiti in base al conto consuntivo del bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2017 ammonta a 573.953 EUR e viene coperta con fondi disponibili risalenti agli anni precedenti.
La parte integrale e l’elaborazione più dettagliata del conto consuntivo del bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2017, secondo la struttura del bilancio approvato, vengono pubblicati sul sito internet del Comune città di Capodistria.
Articolo 3 
Fanno parte integrante del conto consuntivo del bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l'anno 2017 anche i mezzi del Fondo di riserva del Comune città di Capodistria che riflette i seguenti valori:
– Saldo del Fondo di riserva in data 1 gennaio 2017 155.684,46 EUR
– Riversamento nel Fondo di riserva nell’anno 2017 45.000,00 EUR
– Mezzi del Fondo di riserva utilizzato nell’anno 2017 56.778,62 EUR
– Saldo del Fondo di riserva in data 31 dicembre 2017 143.905,84 EUR.
Articolo 4 
Il conto consuntivo del bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2017 è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 410-136/2016
Capodistria, 19 aprile 2018
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič 
 
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Alberto Scheriani m.p.

AAA Zlata odličnost