Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018

Kazalo

1609. Zaključni račun proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2017, stran 5096.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1718) in 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – UPB2) je Svet Mestne občine Slovenj Gradec na 38. redni seji dne 24. 4. 2018 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2017 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2017.
Doseženi prihodki in odhodki po zaključnem računu za leto 2017:
A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
KONTO
NAZIV KONTA
REALIZACIJA 2017
1
2
3
 
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
16.060.534,99
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
13.956.627,53
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)
11.468.240,58
700
DAVKI NA DOHODEK 
IN DOBIČEK
9.163.996,00
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
2.011.906,67
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO 
IN STORITVE
292.337,91
706
DRUGI DAVKI
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
2.488.386,95
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU 
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
1.746.550,41
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
6.635,40
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
23.480,06
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
11.889,24
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
699.831,84
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
1.280.387,11
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
142.362,44
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDM. SRED.
1.138.024,67
73
PREJETE DONACIJE (730)
1.000,00
730
PREJETE DONACIJE 
IZ DOMAČIH VIROV
1.000,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
822.520,35
740
TRANSFERNI PRIHODKI 
IZ DRUGIH JAVNOFINAN. INSTITUC.
796.230,23
741
PREJETA SREDSTVA 
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
IZ SREDSTEV EVROPSKE UNIJE
26.290,12
 
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
16.419.958,22
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
5.276.897,66
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
1.456.130,04
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV 
ZA SOC. VARNOST
223.830,41
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
3.465.652,77
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
68.284,44
409
REZERVE
63.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
6.427.392,97
410
SUBVENCIJE
57.031,30
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM, GOSPODINJSTVOM
3.138.419,78
412
TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZ. IN USTANOVAM
545.094,58
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
2.685.347,31
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
1.500,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
4.550.911,65
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
4.550.911,65
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
164.755,94
431
INVEST. TRANSF. PRAVNIM IN FIZ. OS., KI NISO PRORAČ. UPOR.
104.376,44
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
60.379,50
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ/PRESEŽEK 
(I.–II.)
–359.423,23
B RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750)
10.000,00
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
10.000,00
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
44
V. DANA POSOJILA 
IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440)
0,00
440
DANA POSOJILA
0,00
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FIN. NALOŽB
0,00
 
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITAL. DELEŽEV (IV.-V.)
10.000,00
C RAČUN FINANCIRANJA
50
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
682.002,00
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
682.002,00
55
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
682.005,71
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
682.005,71
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–349.426,94
X. NETO ZADOLŽEVANJE 
(VII.-VIII.)
–3,71
XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+X.-IX.)
359.423,23
XII. STANJE SRED. NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
1.682.257,96
Podrobnejši pregled prihodkov proračuna in njihova razdelitev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja, ki so sestavni del zaključnega računa.
3. člen 
Ta zaključni račun začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0003/2018
Slovenj Gradec, dne 25. aprila 2018
 
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Andrej Čas l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti