Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018

Kazalo

1610. Odlok o pokopališkem redu v Mestni občini Slovenj Gradec, stran 5098.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US), 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ (Uradni list RS, št. 62/16), 3. člena Zakona o prekrških /ZP-1/ (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US in 32/16) in 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – UPB2) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 38. redni seji dne 24. aprila 2018 sprejel
O D L O K 
o pokopališkem redu v Mestni občini Slovenj Gradec 
1. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(uporaba izrazov) 
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen 
(vsebina odloka) 
(1) S tem odlokom Mestna občina Slovenj Gradec (v nadaljevanju: mestna občina) določa:
– način zagotavljanja 24-urne dežurne službe;
– tržno pogrebno dejavnost;
– način izvajanja pogrebne slovesnosti;
– storitve pokopališko pogrebnega moštva, ki se lahko zagotavljajo na posameznem pokopališču;
– osnovni obseg pogreba;
– način in čas pokopa;
– način pokopa, če je plačnik občina;
– pokop zunaj pokopališča in soglasje pristojnega občinskega organa;
– obratovanje mrliških vežic;
– obseg prve ureditve groba;
– vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču;
– način oddaje grobov v najem;
– posege v prostor na pokopališču;
– zvrsti grobov;
– okvirne tehnične normative za grobove;
– mirovalno dobo za grobove;
– način določitve cenika uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture;
– pogrebno pristojbino, ki jo lahko določi občina za izvedbo pogreba na posameznem pokopališču, in ki jo upravljavcu pokopališča plača izvajalec pogreba;
– razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede na enojni grob;
– nadzor nad izvajanjem tega odloka;
– določitev denarnih kazni za prekrške;
– druga vprašanja pogrebne in pokopališke dejavnosti ter uporabnikov;
– prehodne in končne določbe.
(2) Prekop umrlih določa zakon.
3. člen 
(1) Odlok se uporablja za naslednja pokopališča na območju mestne občine:
– pokopališče Stari trg,
– pokopališče Šmartno pri Slovenj Gradcu,
– pokopališče Pameče,
– pokopališče Podgorje pri Slovenj Gradcu,
– pokopališče Šmiklavž,
– pokopališče Sele in
– pokopališče Razbor.
(2) Vsa pokopališča imajo svojo mrliško vežico.
4. člen 
(pogrebna in pokopališka dejavnost) 
(1) Pogrebna dejavnost obsega:
– zagotavljanje 24-urne dežurne službe, ki je obvezna občinska gospodarska javna služba,
– prevoz, pripravo in upepelitev pokojnika ter pripravo in izvedbo pogreba, ki se izvaja kot tržna pogrebna dejavnost.
Izvajalec pogrebne dejavnosti je lahko pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene z zakonom ter na njegovi podlagi sprejetimi podzakonskimi akti in je pridobila dovoljenje za opravljanje pogrebne dejavnosti.
(2) Pokopališka dejavnost obsega upravljanje ter urejanje pokopališč in je v pristojnosti občine.
5. člen 
(upravljanje pokopališč) 
(1) Upravljanje pokopališč obsega:
– zagotavljanje urejenosti pokopališča,
– izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja,
– oddajo grobov v najem,
– vodenje evidenc ter izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč.
(2) Urejanje pokopališč obsega
– vzdrževanje pokopališč ter pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture,
– storitve najema pokopaliških objektov in naprav,
– storitve grobarjev in storitve pokopališko pogrebnega moštva.
(3) Upravljavec pokopališč je oseba javnega prava, ki jo za upravljavca določi župan s svojim aktom v skladu z zakonom, ki ureja ravnanje s stvarnim premoženjem države in lokalnih skupnosti.
(4) Upravljavec pokopališč mora voditi naslednje evidence:
– trajno evidenco o pokojnikih, ki so ali so bili pokopani na pokopališču;
– trajno evidenco grobov – kataster in
– evidenco najemnikov grobov za obdobje zadnjih deset let.
(5) Upravljavec pokopališč mora za vsako pokopališče imeti izdelan tudi načrt razdelitve (zvrsti grobov) na pokopališke oddelke.
(6) Na pokopališču ali zunaj njega mora biti zagotovljen prostor za pokope ob morebitnih naravnih in drugih nesrečah, v vojni in izrednih razmerah.
6. člen 
(izrazi) 
Izrazi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen kot je določeno v zakonu, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost in v podzakonskih predpisih, ki so izdani na njegovi podlagi.
7. člen 
(uporaba predpisov) 
Za vprašanja v zvezi z opravljanjem pogrebne in pokopališke dejavnosti iz četrtega člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se uporabljajo republiški in občinski predpisi s področja izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti.
2. POGREBNA DEJAVNOST 
2.1. 24-urna dežurna služba
8. člen 
(24-urna dežurna služba) 
(1) V mestni občini se 24-urna dežurna služba izvaja kot obvezna občinska gospodarska javna služba.
(2) 24-urna dežurna služba obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh.
(3) Izvajalec 24-urne dežurne službe mora izpolnjevati zakonske obveze in ravnati v skladu s pokopališkim redom in drugimi predpisi mestne občine ter zagotavljati stalno pripravljenost in odzivnost pri njem zaposlenih delavcev izven polnega delovnega časa v obliki stalne pripravljenosti delavcev na domu.
(4) Ceno storitve zagotavljanja 24-urne dežurne službe predlaga izvajalec javne službe na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe, potrdi pa jo pristojni občinski organ.
(5) Izvajalec 24-urne dežurne službe na območju mestne občine je Javno podjetje komunala Slovenj Gradec d.o.o.
2.2. Tržna pogrebna dejavnost
9. člen 
(1) Izvajalec tržne pogrebne dejavnosti na pokopališčih v mestni občini je lahko pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje pogrebne dejavnosti, ki jih določajo zakon in podzakonski predpisi in je pridobila dovoljenje za opravljanje pogrebne dejavnosti. Izvajalec mora pri izvajanju pogrebne dejavnosti spoštovati zakon, pokopališki red, zagotavljati pieteto ter upoštevati zdravstvene in sanitarno-higienske predpise.
(2) Pogrebna dejavnost, ki se izvaja na trgu, obsega naslednje storitve:
– prevoz pokojnika, ki ga ne zagotavlja 24-urna dežurna služba;
– pripravo pokojnika;
– upepelitev pokojnika;
– pripravo in izvedbo pogreba.
(3) Plačnik storitev na pokopališču je naročnik pogreba ali izvajalec pogrebne dejavnosti. Cene najema mrliške vežice in uporabe ostale pokopališke infrastrukture za pogrebno slovesnost na predlog upravljavca pokopališča določi župan mestne občine, po predhodnem soglasju občinskega sveta.
10. člen 
(način izvajanja pogrebne slovesnosti) 
(1) Pogrebna slovesnost obsega dejanja slovesa pred pokopom pokojnika oziroma pred upepelitvijo.
(2) Čas in način pogrebne slovesnosti in pokopa uskladita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.
(3) Pogrebna slovesnost se izvede v skladu s pokojnikovo voljo in na način, določen s tem odlokom. Pogrebna slovesnost se ne organizira, če se skladno z voljo pokojnika ali njegovih družinskih članov le-to odklanja. Če pokojnik ni izrazil svoje volje o načinu pokopa in pogrebni slovesnosti, odloča o tem naročnik pogreba, na krajevno običajen način oziroma način, ki ni v nasprotju z moralo.
(4) Pogrebna slovesnost se začne z dvigom pokojnikove krste ali žare z mrliškega odra ali mrliškega voza. Pogrebni sprevod se razvrsti tako, da so na čelu nosilci zastav, verskih simbolov in praporov, nato nosilci vencev, nosilci javnih odlikovanj in drugih priznanj ter duhovniki s spremstvom, razen v primerih iz sedmega in osmega odstavka člena tega odloka.
(5) Pri pogrebni slovesnosti lahko sodelujejo tudi predstavniki verskih skupnosti in društev. Govorniki pri pogrebu so dolžni upoštevati pieteto do pokojnika in družine ter se distancirati od verske, rasne ali politične nestrpnosti. Če sodeluje v pogrebni slovesnosti godba ali pevski zbor, pred pričetkom pogrebnega sprevoda zaigrajo ali zapojejo žalostinko, sledijo poslovilni govori ter verski obred, če je navzoč predstavnik verske skupnosti. Ko pride pogrebni sprevod do groba, se krsta ali žara s pokojnikom položi v grob. Ob grobu se zvrstijo svojci, nosilci zastav, praporov, odlikovanj in vencev, govorniki, predstavnik verske skupnosti, če je navzoč in drugi udeleženci pogrebne slovesnosti. Pri odprtem grobu sledijo poslovilni govori, pozdrav z zastavami in prapori, nastop godbe in pevcev. V primeru, da je navzoč predstavnik verske skupnosti, ta opravi svoj del svečanosti pred ostalimi govorniki. Udeleženci pogreba se poslovijo od pokojnika z mimohodom.
(6) Če sodeluje pri pogrebnih svečanostih tudi častna enota z vojaškim ali lovskim strelnim orožjem, ki izstreli častno salvo kot zadnji pozdrav umrlemu, je za varnost občanov odgovoren poveljnik enote oziroma starešina LD.
(7) Za oborožene sile Republike Slovenije in organe za notranje zadeve, ki sodelujejo pri pogrebnih svečanostih, kakor tudi za organizacijo ter potek vojaških pogrebov, veljajo njihova pravila. Pogreb z vojaškimi častmi se izvede pod pogoji in na način, kot to določa veljavna zakonodaja Republike Slovenije. Pogreb z vojaškimi častmi se ne izvede, če je pokojnik tako željo izrazil v oporoki oziroma če tako želijo njegovi bližnji sorodniki. V tem primeru se lahko vojaške osebe udeležijo pogreba kot občani. Če pripadnik ali ožji sorodniki umrlega izrazijo željo za verskim pogrebom, verski obred praviloma opravi vojaški duhovnik oziroma duhovnik ustrezne veroizpovedi. Pogrebi vojaških oseb z vojaškimi častmi se v času povišane pripravljenosti, v izrednem ali vojnem stanju opravijo prilagojeno nastalim razmeram in situaciji.
(8) Pogrebne svečanosti ob smrti članov organizacij, društev, zvez, potekajo po krajevnih navadah in predpisih organizacij, društev, zvez, sporazumno z naročnikom pogreba in člani pokojnikove družine ter v skladu s tem odlokom.
3. POGREB 
11. člen 
(osnovni obseg pogreba) 
(1) Osnovni obseg pogreba obsega:
– prijavo pokopa;
– pripravo pokojnika;
– minimalno pogrebno slovesnost in
– pokop, vključno s pogrebno opremo.
(2) Za osnovni pogreb se zagotovi: žara oziroma krsta ustreznih dimenzij z oblogo ter spremljajoča oprema za pokojnika, nagrobno obeležje, spremstvo v prevozu pokojnika, priprava pokojnika, priprava grobne jame ustreznih dimenzij z zasutjem, pogrebno moštvo ter minimalno pogrebno svečanost. Osnovni pogreb se zagotovi v skladu s standardi in normativi za osnovni pogreb, določenih s strani Gospodarske zbornice Slovenije in Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije v soglasju z ministrstvom, pristojnim za gospodarstvo.
(3) Plačilo osnovnega pogreba ne sme presegati višine posebne oblike izredne denarne socialne pomoči kot pomoči pri kritju stroškov pogreba in posebne oblike izredne denarne socialne pomoči po smrti družinskega člana, kot ju določa zakon, ki ureja socialno varstvene prejemke.
3.1 Prijava pokopa
12. člen 
(prijava pokopa) 
(1) Pokop prijavi upravljavcu pokopališča naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti.
(2) K prijavi pokopa mora naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti priložiti listino, ki jo izda pooblaščeni zdravnik oziroma zdravstvena organizacija, ali matičar matičnega registra, kjer je bila smrt prijavljena.
3.2 Priprava pokojnika
13. člen 
(priprava pokojnika) 
Priprava pokojnika obsega vsa potrebna dela pred upepelitvijo ali pokopom, ki jih izvede izvajalec pogrebne dejavnosti, v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost.
3.3 Minimalna pogrebna slovesnost
14. člen 
(minimalna pogrebna slovesnost) 
Minimalna pogrebna slovesnost, ki jo izvede pogrebno pokopališko moštvo obsega prevoz ali prenos pokojnika iz mrliške vežice do mesta pokopa.
3.4 Pokop
15. člen 
(pokop) 
(1) Pokop obsega dejanja, ki omogočajo položitev posmrtnih ostankov oziroma upepeljenih ostankov pokojnika v grobni prostor ali raztros pepela, v skladu z voljo pokojnika in na način, določen s tem odlokom.
(2) Če pokojni ni izrazil svoje volje, odloči o tem oseba, ki je stalno živela z njim. Pri tem imajo prednost zakonec ali izvenzakonski partner, polnoletni otroci in posvojenci, starši umrlega in drugi svojci, ki so stalno živeli z umrlim oziroma najbližji sorodnik umrlega. Če ni svojcev, odloča o načinu pokopa pokojnika s stalnim prebivališčem v mestni občini, pristojni občinski upravni organ.
(3) Pokop se opravi na enem od pokopališč v občini.
4. NAČIN IN ČAS POKOPA 
16. člen 
(način pokopa) 
(1) Na območju mestne občine so dovoljene naslednje vrste pokopov:
– pokop s krsto, kjer se pokojnika položi v krsto in pokoplje v grob;
– pokop z žaro, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika shranijo v žaro in pokopljejo v grob ali položijo v žarni zid;
– raztros pepela, ki se opravi na posebej določenem prostoru na pokopališču;
– anonimni pokop;
– raztros pepela izven pokopališča;
– pokop, ki se opravi po predpisih, ki urejajo vojna grobišča ali prikrita vojna grobišča.
(2) Raztros pepela in anonimni pokop se lahko opravi samo na pokopališču Stari trg.
(3) Na željo pokojnega ali svojcev se pogreb lahko opravi v družinskem krogu.
(4) Na željo pokojnega se lahko opravi anonimni pokop. Anonimni pokop brez označbe imena in priimka se lahko opravi s pokopom krste ali žare v grobni prostor ali z raztrosom pepela na posebej za to določenem prostoru pokopališča.
(5) O načinu pokopa se dogovorita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.
17. člen 
(čas pokopa) 
(1) Pokop na pokopališčih v mestni občini se lahko opravi vsak dan, razen ob dela prostih dneh (nedeljah in praznikih) med 9. in 17. uro, oziroma tako, da je zaključen ob dnevni svetlobi. V dela prostih dneh so pokopi možni le po predhodnem dogovoru med naročnikom pogreba, upravljavcem pokopališča in ostalimi sodelujočimi izvajalci pogrebne svečanosti.
(2) Čas pokopa uskladita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.
5. NAČIN POKOPA, ČE JE PLAČNIK MESTNA OBČINA 
18. člen 
(način pokopa, če je plačnik mestna občina) 
Če je plačnik pokopa mestna občina, se opravi pokop z žaro ali raztrosom pepela, v skladu z drugim odstavkom 11. člena tega odloka.
6. POKOP ZUNAJ POKOPALIŠČA 
19. člen 
(pokop zunaj pokopališča) 
(1) V mestni občini pokop s krsto zunaj pokopališča ni dovoljen.
(2) Raztros pepela zunaj urejenega prostora na pokopališču je dovoljen s soglasjem pristojnega občinskega organa. Vlogi za raztros pepela je potrebno priložiti: mrliški list, potrdilo o upepelitvi, dovoljenje lastnika oziroma lastnikov zemljišča, kjer se želi raztros opraviti ter navedbo lokacije za raztros (številko parcele).
(3) Pri raztrosu pepela zunaj urejenega prostora na pokopališču je obvezno prisotna uradna oseba upravljavca pokopališč v mestni občini.
7. MRLIŠKE VEŽICE 
20. člen 
(mrliške vežice) 
(1) Na vseh pokopališčih v mestni občini so mrliške vežice, katerih uporaba je obvezna. V kolikor je mrliška vežica zasedena, se lahko naročnik pogreba in upravljavec pokopališča dogovorita za polaganje pokojnika na mrliški oder v drugo mrliško vežico na območju občine.
(2) Mrliške vežice iz prvega odstavka tega člena so praviloma odprte vsak dan med 9. in 21. uro.
8. PRVA UREDITEV GROBA 
21. člen 
(prva ureditev groba) 
(1) Prvo ureditev groba s storitvami grobarjev izvede upravljavec pokopališča.
(2) Prva ureditev groba zajema:
– izkop grobne jame,
– zasutje grobne jame in začasna primerna ureditev tako, da se ne poškodujejo sosednji grobovi ter poti med grobovi,
– odvoz odvečne zemlje ter odstranitev vencev in posušenega cvetja z groba ter ureditev gomile v roku 15 dni od pogreba.
(3) Za dokončno ureditev groba je odgovoren najemnik.
9. VZDRŽEVANJE REDA, ČISTOČE IN MIRU NA POKOPALIŠČU 
22. člen 
(obveznosti upravljavca pokopališča) 
(1) Upravljavec pokopališča vzdržuje red, čistočo in mir na pokopališču tako, da:
– skrbi za urejenost in vzdržuje pokopališče in pokopališke objekte (skupne glavne poti, zelenice, drevesa, grmovnice, žive meje, odvoz odpadkov, porabo vode in elektrike, nadzorno službo, storitve informacijske pisarne in druga vzdrževalna dela);
– oddaja prostore in grobove v najem in vodi register sklenjenih pogodb;
– določa mesto, datum in uro pokopa, glede na predhodni dogovor z naročnikom pogreba oziroma izbranim izvajalcem pogrebne dejavnosti;
– zagotavlja storitve grobarjev (prvo ureditev groba, prekop posmrtnih ostankov);
– zagotavlja storitve pokopališko pogrebnega moštva (prevoz ali prenos krste ali žare iz mrliške vežice oziroma upepeljevalnice do mesta pokopa s položitvijo v grob ali z raztrosom pepela);
– vodi evidenco o grobovih in pokopih;
– izdela in vodi pokopališki kataster in načrt pokopališča z razdelitvijo na pokopališke oddelke in grobove;
– organizira in nadzira dela na pokopališču;
– skrbi za red in čistočo na pokopališču in v njegovi neposredni okolici.
(2) Upravljavec pokopališča izvaja tudi naslednje naloge:
– skrbi za urejenost in vzdrževanje mrliške vežice in njenega funkcionalnega prostora;
– zagotavlja električni priključek uporabnikom in izvajalcem del (slednjim proti plačilu);
– zagotavlja uporabnost vozičkov za prevoz krste in vencev;
– zagotavlja ogrevanje mrliških vežic v zimskem času;
– nudi malo kuhinjo;
– zagotavlja čiščenje snega na poti od vežice do groba pokojnika;
– zagotavlja ozvočenja govornika;
– zagotavlja zbiranje in oddajo odpadkov s pokopališč skladno z veljavno zakonodajo.
(3) Storitve najema pokopaliških objektov in naprav ter storitve grobarjev in storitve pokopališko pogrebnega moštva upravljavec pokopališča zaračunava naročnikom oziroma izvajalcem pogrebnih storitev v skladu s cenikom, kot je to določeno s tem odlokom.
23. člen 
(prepovedi) 
Na pokopališču v občini ni dovoljeno:
– nedostojno vedenje, kot je vpitje, glasno smejanje, razgrajanje in hoja po grobovih oziroma prostorih za grobove;
– odlaganje odpadkov izven za to določenega prostora;
– druge vrste onesnaževanja pokopališkega prostora in objektov na območju pokopališča;
– odlaganje odpadkov, ki niso nastali na pokopališču, v pokopališke kapacitete za odpadke;
– onesnaženje ali poškodovanje pokopaliških objektov in naprav, nagrobnikov, grobov ali nasadov;
– vodenje psov in drugih živali na pokopališki prostor in objekte na območju pokopališča, razen, če gre za pse, ki služijo človeku kot vodniki;
– odtujevanje predmetov s tujih grobov, pokopaliških prostorov in z objektov v območju pokopališča;
– postavljanje, popravilo in odstranjevanje spomenikov in drugih nagrobnih obeležij brez soglasja upravljavca;
– opravljati prevozov, kamnoseških, vrtnarskih, kovino- strugarskih in drugih del v času napovedane pogrebne svečanosti;
– uporabljati prevoznih sredstev, razen otroških, invalidskih in ročnih vozičkov ter službenih vozil upravljavca pokopališča;
– uporabljati prevoznih sredstev, razen izjemoma in v upravičenih primerih na podlagi dovoljenja upravljavca, uporabe primernega prevoznega sredstva po utrjenih poteh pokopališča izvajalcev rednega vzdrževanja, izvajalcev obnovitvenih in kamnoseških del, zaradi izvajanja del za najemnika groba,
– nameščanje reklamnih sporočil na območju pokopališča, razen uradnih obvestil upravljavca;
– uporabljati območje pokopališča za druge namene, kot za izvajanje pogrebnih in pokopaliških dejavnosti ter za obiskovanje pokopališča zaradi poklona pokojnim oziroma zaradi vzdrževanja groba.
10. NAČIN ODDAJE GROBOV V NAJEM 
24. člen 
(oddaja grobov v najem) 
(1) Grob oddaja v najem upravljavec pokopališča na podlagi najemne pogodbe, sklenjene v pisni obliki, v skladu s tem odlokom. Najemna pogodba se sklepa za nedoločen čas.
(2) Najemnik groba je lahko samo ena pravna ali fizična oseba.
(3) Če naročnik pogreba ob prijavi pogreba nima v najemu groba, mu ga dodeli v najem upravljavec pokopališča, s katerim mora naročnik pogreba pred naročilom pogreba skleniti najemno pogodbo, razen pri raztrosu pepela zunaj pokopališča.
(4) Ob pisnem soglasju naročnika pogreba lahko namesto njega najemno pogodbo z upravljavcem pokopališča sklene druga pravna ali fizična oseba. Če nobena druga oseba ob pisnem soglasju z upravljavcem pokopališča ne sklene najemne pogodbe, jo mora skleniti naročnik pogreba v skladu s prejšnjim odstavkom.
(5) Pri oddaji novega groba, ki se prvič oddaja v najem, lahko najemnik dobi v najem samo en grobni prostor.
25. člen 
(obveznosti najemnikov grobov) 
Najemnik groba ima zlasti naslednje obveznosti:
– skleniti najemno pogodbo za grob,
– urejati notranji obod groba skladno s tem odlokom in drugimi področnimi predpisi, pri čemer zasaditev ne sme posegati na sosednji grob in preseči višine 1,5 metra,
– postaviti in odstraniti nagrobni spomenik le v soglasju z upravljavcem pokopališča oziroma spremeniti arhitektonsko zasnovo groba samo v skladu z načrtom razdelitve pokopališča in tem odlokom,
– vzdrževati grob in vmesne prostore med grobovi, spoštovati pokopališki red in najemno pogodbo,
– plačevati grobnino,
– sporočiti upravljavcu pokopališča spremembo naslova v roku 8 dni od spremembe,
– odlagati odpadke v za to določene posode za odpadke,
– da betonske in druge odpadke ter materiale v zvezi s postavitvijo ali odstranitvijo spomenikov odstrani na način, predviden z veljavno zakonodajo in skrbi za to, da ne poškoduje sosednjega groba.
26. člen 
(grobnina) 
(1) Za najem groba plačuje najemnik groba grobnino. Grobnina je sorazmerni delež letnih stroškov upravljanja pokopališke dejavnosti za posamezno vrsto groba, izračunan na podlagi seštevka vseh vrst grobov in njihovih razmerij do enojnega groba. Stroški grobnine vključujejo stroške vzdrževanja skupnih objektov in naprav na pokopališču, vzdrževanja in urejanja pokopališča (glavnih poti, zelenic, grmičevja …), odvoza odpadkov, stroške oddaje grobov v najem in stroške vodenja evidenc.
(2) Na predlog upravljavca pokopališča višino grobnine s sklepom določi župan, po predhodnem soglasju občinskega sveta.
(3) Grobnina se plačuje letno za tekoče leto do 20. aprila v tekočem letu. Ob prvem najemu groba se grobnina plača v sorazmernem delu do konca letnega obdobja.
(4) Grobnina se lahko plača za obdobje, daljše od enega leta, a največ za deset let.
27. člen 
Za grob, ki se nahaja ob pokopališkem zidu in katerega grobna znamenja se nahajajo neposredno na zidu, je najemnik dolžan nositi stroške vzdrževanja in morebitne investicijske obnove dela zidu, ki služi grobu oziroma grobnim znamenjem.
28. člen 
(razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede na enojni grob) 
Tabela razmerij grobnine do enojnega groba
Vrsta groba
Faktor grobnine
enojni grob
1
otroški grob
0,8
žarni grob
0,8
dvojni grob
1,3
grobnica
2,4
prostor anonimnih pokopov
0,5
prostor raztrosa
0,3
otroški grob na spominskem otroškem parku 
0,3
29. člen 
(pogodba o najemu groba) 
(1) Pogodba o najemu groba mora določati zlasti:
– osebe najemnega razmerja;
– čas najema;
– vrsto, zaporedno številko in velikost groba;
– osnove za obračun višine letne grobnine in način plačevanja;
– obveznost najemojemalca glede urejanja grobov, oziroma prostora za grob;
– ukrepe v primeru neizpolnjevanja obveznosti najemojemalca iz te pogodbe;
– ostale pravice in obveznosti najemodajalca in najemnika skladno z določili tega odloka in veljavno zakonodajo.
(2) Prednostno pravico do najema groba ima tisti, ki je poravnal stroške pogreba umrlega najemnika.
(3) Če dedič najemnika groba ne uveljavi pravice do najema groba v 90 dneh po smrti najemnika, izgubi pravico do najema groba.
(4) Najemno razmerje je mogoče prenesti na drugo osebo, ki ima za to interes, pod pogoji, ki so določeni z najemno pogodbo. Prenos najemnega razmerja je brezplačen. Pogoji ne smejo ovirati prenosa.
(5) Oddajanje grobov v podnajem ni dovoljeno.
30. člen 
(prenehanje pogodbe o najemu groba) 
(1) Upravljavec lahko pisno prekine najemno pogodbo v naslednjih z zakonom določenih primerih:
– če najemnik ne poravna grobnine za preteklo leto po predhodnem opozorilu,
– če najemnik ne vzdržuje groba v skladu s pokopališkim redom in določbami najemne pogodbe, kljub predhodnemu opozorilu,
– če najemnik groba, ki je zapuščen več kot leto dni, kljub pozivu upravljavca v določenem roku groba ne uredi,
– ob opustitvi pokopališča,
– kadar to zahteva načrt preureditve pokopališča.
Šteje se, da grob ni primerno vzdrževan takrat, kadar nagrobna znamenja ogrožajo varnost ljudi oziroma videz groba kvari estetski videz pokopališča.
(2) Po prekinitvi najema se šteje grob kot opuščen do konca mirovalne dobe in se po poteku te dobe lahko prekoplje in odda drugemu najemniku. Najemnik groba mora ob prekinitvi najema v roku 30 dni od prenehanja veljavnosti najemne pogodbe na lastne stroške odstraniti vso nagrobno obeležje, v nasprotnem primeru to na njegove stroške stori upravljavec pokopališča. Nagrobna obeležja, ki so registrirana kulturna dediščina ali kulturni spomeniki, se ne smejo odstraniti, razen v izjemnem primeru z odločbo ministrstva, pristojnega za varstvo kulturne dediščine in se oddajo v najem skupaj z grobom.
(3) Najemna pogodba za grob lahko preneha na podlagi volje najemnika s pisno odpovedjo. Najemnik mora plačati grobnino za tekoče leto, v katerem odpoveduje pogodbo. Če najemnik odpove najemno pogodbo za grob s krsto pred potekom mirovalne dobe, mora plačati grobnino tudi za leta do konca poteka mirovalne dobe.
31. člen 
(posegi v prostor na pokopališču) 
(1) Postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnova spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču je dovoljen ob predhodnem soglasju upravljavca pokopališča.
(2) Upravljavec pokopališča daje soglasja za postavitev, popravilo, odstranitev spomenikov in drugih nagrobnih obeležij na območju pokopališča v skladu z zakonom in tem odlokom.
(3) Upravljavec pokopališča izda soglasje v treh dneh od dneva, ko se je seznanil s predvidenimi deli, razen v primerih, ko so objekti kulturna dediščina ali kulturni spomenik.
(4) Novi nagrobniki so lahko visoki največ 1,20 m skupaj s podstavkom. Na nagrobnikih so lahko označena imena in priimki ter drugi osebni podatki pokopanih oseb. Na nagrobnikih so lahko tudi znaki, napisi, slike in simboli, ki so po zakonu dovoljeni in ki ne žalijo moralnega čuta in dostojanstva ljudi.
11. GROBOVI 
32. člen 
(zvrsti grobov) 
Na pokopališčih v občini so lahko naslednje zvrsti grobov in prostorov za pokope:
– enojni, dvojni, otroški, povečani grobni prostor, vrstni grobovi in grobnice;
– grobišča, kostnice in skupna grobišča,
– žarni grobovi,
– prostor za anonimne pokope,
– prostor za raztros pepela.
Gradnja novih grobnic ni dovoljena.
33. člen 
(enojni grobovi) 
Enojni grobovi so tisti grobovi, ki omogočajo pokop odrasle osebe. V enojne grobove se pokopavajo krste in žare. Enojni grobovi so talni ali zidni.
34. člen 
(dvojni grobovi) 
Dvojni grobovi so tisti grobovi, ki omogočajo pokop ene krste poleg druge na enaki višini v grobu. V dvojne grobove se lahko poleg krst pokopavajo tudi žare.
35. člen 
(otroški grobovi) 
Otroški grobovi so tisti grobovi, ki omogočajo pokop otroka. V otroške grobove se pokopavajo otroške krste in žare.
36. člen 
(grobnice) 
Grobnice imajo v celoti obzidani podzemni del. V grobnice se krste pokopavajo tako, da se polagajo ena na drugo ali pa na police. V grobnice se pokopavajo krste s kovinskimi vložki in žare. Novih grobnic ni dovoljeno graditi.
37. člen 
(žarni grobovi) 
(1) Žarni grobovi so talni ali zidni. V žarne grobove se pokopavajo le žare.
(2) Žare ni dovoljeno shranjevati izven pokopališča.
38. člen 
(grobišča, kostnice, skupna grobišča) 
(1) Grobišča, kostnice in skupna grobišča so prostori za skupni pokop ob morebitnih naravnih in drugih nesrečah, v vojni in izrednih razmerah ter skupna grobišča.
(2) Kostnice so prostori, v katere se lahko polagajo posmrtni ostanki prekopanih grobov.
(3) V skupna grobišča se lahko prenesejo posmrtni ostanki iz vrstnih grobov po preteku dobe najema, iz drugih grobov ali zaradi drugih upravičenih razlogov. Na oddelku skupnih grobišč je urejen skupni prostor za polaganje cvetja in sveč.
39. člen 
(prostor za vojno grobišče) 
Prostor za vojno grobišče je prostor na posebnem delu pokopališča, ki se ureja po posebnem zakonu.
40. člen 
(prostor za anonimni pokop) 
Prostor za anonimni pokop je prostor na oddelku pokopališča, ki je enotno urejen po načrtu razdelitve in je brez označbe in imena pokojnika, namenjen pokopu krst ali žar. Podatke o pokojnikih, ki so bili anonimno pokopani, vodi upravljavec pokopališča. Na prostoru za anonimne pokope mora biti urejen skupni prostor za polaganje cvetja in prižiganje sveč.
41. člen 
(prostor za raztros pepela) 
Prostor za raztros pepela je prostor na posebnem oddelku pokopališča, namenjen raztrosu pepela. Imena pokojnih, razen pri anonimnem pokopu, so, če naročniki pogrebov to želijo, napisana na skupnih nagrobnikih. Na prostoru za raztros pepela je urejen skupni prostor za polaganje cvetja in prižiganje sveč. Zunaj tega prostora ni dovoljeno polagati cvetja, sveč in drugih predmetov ali hoditi po tem prostoru.
42. člen 
(prekop) 
(1) Na zahtevo svojcev ali drugih fizičnih ali pravnih oseb, ki imajo za to upravičen interes, je lahko pokojnik izkopan in prenesen na drugo pokopališče ali v drug grob na istem pokopališču, in sicer po predhodnem soglasju najemnika groba. Izkopani posmrtni ostanki pokojnika se pred ponovnim pokopom lahko upepelijo.
(2) Prekop se izvede na način, določen z veljavno zakonodajo.
43. člen 
(mirovalna doba za grobove) 
(1) Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega pokopa na istem mestu v istem grobu. Mirovalna doba za pokop s krsto je deset let, pri čemer je treba upoštevati značilnosti zemljišča, na katerem je pokopališče.
(2) Prekop groba in pokop pokojnika na isto mesto v grobu, kjer je bil kdo pokopan, se sme opraviti po preteku mirovalne dobe.
(3) Za pokop z žaro prvi odstavek tega člena ne velja.
12. OKVIRNI TEHNIČNI NORMATIVI ZA GROBOVE 
44. člen 
(okvirni tehnični normativi za grobove) 
Mere grobnega prostora so naslednje:
– za enojni grob širina do 1,20 m, dolžina do 2,40 m;
– za dvojni grob (družinski) širina do 2,20 m, dolžina do 2,40 m;
– za otroški grob širina do 1,20 m, dolžina od 1.20 m do 2,40 m; razen groba na spominskem otroškem parku na pokopališču Stari trg, kjer je širina 0,6 m, dolžina 0,70 m in globina 0,80 m;
– globina prvega pokopa najmanj 1,80 m;
– za žarni grob dolžina do 1,20 m, širina do 1,00 m in globina 0,50 m.
13. CENIK UPORABE POKOPALIŠČA, POKOPALIŠKIH OBJEKTOV IN NAPRAV TER DRUGE POKOPALIŠKE INFRASTRUKTURE 
45. člen 
(cenik) 
Cenik uporabe pokopališča, pokopaliških objektov, naprav ter druge pokopališke infrastrukture, grobnine, storitve grobarja in pogrebnega moštva in storitve prve ureditve groba na podlagi predloga upravljavca sprejme s sklepom župan.
14. POGREBNA PRISTOJBINA 
46. člen 
Pristojni organ mestne občine lahko(na predlog upravljavca pokopališč določi pogrebno pristojbino za izvedbo pogreba na posameznem pokopališču., katero zaračuna upravljavec pokopališča izvajalcu pogreba.
15. NADZOR 
47. člen 
(inšpekcijski nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne občinske inšpekcijske službe.
16. PREKRŠKI 
48. člen 
(prekrški) 
(1) Z denarno kaznijo 100 EUR se kaznuje posameznik, ki krši določila 23. člena in posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami 31. člena.
(2) Z denarno kaznijo 250 EUR se kaznuje samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost ter pravna oseba in odgovorna oseba pravne osebe, kadar ravna v nasprotju z določbami 23. ali 31. člena.
17. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
49. člen 
Obstoječi spomeniki, nagrobni okvirji in druga znamenja, ki so postavljena do uveljavitve tega odloka lahko ostanejo na obstoječem mestu, v obstoječih dimenzijah in oblikah.
50. člen 
Cenik uporabe pokopališča, pokopaliških objektov, naprav ter druge pokopališke infrastrukture, višino grobnine, storitve grobarja in pogrebnega moštva in storitve prve ureditve groba na podlagi predloga upravljavca sprejme s sklepom župan, v roku 60 dni po določitvi upravljavca pokopališča.
51. člen 
Upravljavec prevzame v upravljanje pokopališča, mrliške vežice in ostalo pokopališko infrastrukturo najkasneje v roku dvanajstih mesecev po uveljavitvi tega odloka.
52. člen 
(1) Upravljavec pokopališča je dolžan prevzeti vsa dela v zvezi z opravljanjem pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališč z upravljanjem v roku do 30 dni po objavi tega odloka.
(2) Upravljavec je dolžan v roku šestih mesecev po uveljavitvi metodologije za oblikovanje cen predložiti pristojnemu organu mestne občine v sprejem cenik storitev javne službe. Do sprejema cenika velja predloženi cenik upravljavca.
53. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
(1) Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list RS, št. 101/04).
(2) Akti, izdani na podlagi Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list RS, št. 101/04) se morajo uskladiti z novim odlokom najkasneje v roku šestih mesecev po njegovi uveljavitvi.
54. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2018
Slovenj Gradec, dne 25. aprila 2018
 
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Andrej Čas l.r.

AAA Zlata odličnost