Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018

Kazalo

Št. 147/18-O Ob-2197/18, Stran 1213
Svet zavoda Osnovne šole Rudija Mahniča-Brkinca Pregarje, Pregarje 18, 6243 Obrov, na podlagi sklepa seje Sveta zavoda razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/Kandidatka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).
Kandidati/Kandidatke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo 1. 9. 2018.
Izbrani kandidat/Izbrana kandidatka bo imenovan/-a za dobo 5 let.
Kandidati/Kandidatke pošljejo Svetu zavoda pisne prijave z dokazili o:
– izobrazbi,
– nazivu,
– opravljenem strokovnem izpitu,
– opravljenem ravnateljskem izpitu,
– delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo o nekaznovanosti,
– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku.
Pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pošljite v zaprti ovojnici v roku 8 dni po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Rudija Mahniča-Brkinca Pregarje, Pregarje 18, 6243 Obrov, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljico«.
Kandidat/Kandidatka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis.
Kandidati/Kandidatke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Rudija Mahniča-Brkinca Pregarje

AAA Zlata odličnost